Reddi Miras ve Sonuçları

Reddi Miras Nedir ,hangi sürede yapılmalıdır.mirasın hükmen redii nedir, reddi miras dul yetim aylığına engel mi,ve reddi miras ile ilgili yargıtay kararları vs hususlar yer almaktdır.

Reddi Miras (Mirasın Reddi) Nedir?

Reddi miras ölen bir şahsın mirasçılarının hak ve yükümlülüklerini reddetmesi olarak tanımlanır.

Külli halefiyet gereği mirasçılar murisin tüm varlığına hak kazanır ve borçlarından sorumlu olur. Buradaki halefiyet külli halefiyet gereği olur. 

TMK 599 gereği Miras, miras bırakanın ölümü ile mirasçılara derhal ve kanunen geçer.Burada geçiş otomatikman olur ve bunun için mirasçıların irade beyanlarına gerek kalmaz.Bu durumda mirasçılar tüm alacak ve borçlarına doğrudan ve başka irade beyanı gerekmeksizin mal varlıkları ile sorumlu olur.

Mirasın Gerçek Reddi Nedir?

yukarıda izah edildiği üzere mirasçılar ölenin tüm hak ve alacaklarından sorumlu olduklarından .Mirasçıların bir şekilde borca batık ,müflis ya da borçlarının alacaklarından fazla olması durumunda mirasçılara mirasın reddi müessesi getirilmiştir.

Mirasın Reddini kimler yapabilir ?

Mirasın reddini yasal ve atanmış mirasçılar tarafından yapılması mümkündür. Mirasın reddedilmesi için mirası reddedecek kişilerin mirasçı sıfatını kazanması gerekmektedir. Bu sebeple miras bırakan ölmeden doğmayan bir hakkın reddi de mümkün olmayacağı için reddi miras söz konusu olmayacaktır.

Mirasın Reddi Hangi Sürede Yapılmalıdır?

Miras bırakanın ölümden itibaren ya da hak sahiplerinin öğrendikleri tarihten itibaren 3 ay içerisinde ret talebinde bulunmaları gerekmektedir. Bu ret talebinde hakimin takdir yetkisi yoktur. Süresi içerisinde yapıldıysa kabul kararı verilir. 

Hakim tarafından ret süresi TMK 615 gereği Önemli sebeplerin varlığı halinde sulh hakimi yasal ve atanmış mirasçılara verilen ret süresini uzatabilir veya yeni bir süre verebilir

Mirasçılardan Biri reddi miras yaparsa Ne olur 

Mirasçılardan biri ya da bir kaçı kendisine düşen mirası reddederse Diğer mirasçılar bu mirasçı miras bırakandan önce ölmüş gibi terekeye dahil edilmeden paylaşırlar 

Reddi Miras Beyanı Hangi Mahkemeye Yapılır?

Yetkili mahkeme mirasın açılacağı yani ölenin yerleşim yeri mahkemesidir. görevli Mahkeme sulh hukuk mahkemesidir. Mahkeme özel kütüğe kaydedilir. Reddedildiğine dair talep halinde reddeden mirasçılara belge verilir. 

Reddi Miras Beyanı İptal Edilebilir Mi?

Normalde reddi miras talebinden dönmek mümkün değildir. Lakin Borçlar kanunu gereği aldatma korkutma yanılma sebeplerinden dolayı dava açılıp reddin geri alınması mümkündür. 

Mirasın Reddi Hakkı Düşer mi?

Öldürdükten sonra 3 aylı süre dolmadan mirasçıların mirasın reddi hakkından ferağat etmeleri ya da 3 aylık sürenin dolması dolayısıyla mirasın reddi hakkı otomatikman düşer

Mirasın Hükmen Reddi

Miras bırakanın ölmeden aczi belli ve resmen hükmedilmiş ise miras tüm mirasçılar açısından reddedilmiş sayılır.Hükmi ret durumunda ayrıca bir ret kararına gerek yok bu konuda dava açılmasına da gerek yoktur. Bu arada hükmü ret her zaman mahkemeden istenebilir. Bu konuda kanunda süre yoktur. 

Mirasın Reddinin Sonuçları Nelerdir? Reddedilen Miras Kime Geçer 

Önemli sebeplerin varlığı halinde sulh hakimi yasal ve atanmış mirasçılara verilen ret süresini uzatabilir veya yeni bir süre verebilir (TMK m.615)

En yakın yasal mirasçıların tümüm mirası reddederse tereke MK. m. 612/l’e göre Sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edilir. Miras mirası reddedenin yerini alan mirasçılara geçmez.

Resmi tasfiye yapıldıktan sonra terekeden arda kalanlar mirası reddedenler arasında paylaştırılır(TMK m. 612/ll) Sadece atanmış mirasçıların hepsi mirası reddederse onların payı terekeye geri döner ve bundan yasal mirasçılar yararlanır. Bu durumda TMK 612 uygulanmaz. 
Hem yasal hem de atanmış mirasçıların tümü mirası reddederse TMK 612’ye göre resmi tasfiyeye gidilir. 
Sadece yasal mirasçılar mirası reddederse bu durumda TMK 612 uygulanmaz. TMK 611’e göre onların payı yerlerine geçen yasal mirasçılara geçecektir.

Örnek Vermek Gerekirse  Kayseri'de ikamet eden  Ahmet'in ölmüştür .Geriye 4 çocuğu ve 100 Bin TL sinin  bankadaki mevduatı kalmıştır. Çocuklarından Yasin mirası reddetmiştir. Fakat Ahmet'in de bir çocuğu bulunmaktadır. Yasin mirası reddettiğinde miras otomatik olarak Ahmet'in yasal mirasçısı olan Yasin'in çocuğu Veysel'e kalacaktır. Kayseri'de bir avukata başvuran Yasin babası Ahmet'le küs olduklarını parasını istemediğini söylese de babası Ahmet'ten kalan mirası reddettiğinde reddedilen miras payının Yasin'in mirasçıları olan  Yasin'in çocuğuna  devredilir. Bu durumda Yasin'in çocuğu Veysel de mirası reddederse Artık Miras Ahmet'in Diğer Mirasçıları olan 3 çocuğu arasında paylaştırılır.

Mirasın altsoyun tamamı tarafından reddi halinde MK 613’e göre altsoyun miras payının tümü eşe geçer ve eş tek başına mirasçı olur. Altsoyun tamamı mirası reddedince miras ikinci zümreye geçmez ve eş tek başına mirasçı olur. Buradaki altsoy sadece miras bırakanın ölümü ile ilk sırada mirasçı olan altsoy olup altsoy zümresinin tamamı değildir. 
TMK 614’te sonra gelen mirasçı lehine mirasın reddini düzenlemiştir. Buna göre mirası reddeden mirasçı kendisinden sonra gelen mirasçı ya da mirasçıların, kabul ya da ret için davet edilmeleri şartıyla mirası reddeder. Bu daveti miras bırakanın son yerleşim yeri Sulh mahkemesi yapar. Mahkeme alt derecedeki mirasçıyı bir ay içinde karar vermeye davet eder. Bu süreyi susarak geçirme ret olarak kabul edilir.(TMK 614/ll) 

Atanmış Mirasçıların Mirası Reddinin Sonuçları

Atanmış mirasçıların mirası reddetmesinden sonra mirasçıları varsa mirasçıları miras hükümlerine göre paylaştırılır.. 

Ret hâlinde  mirası reddedenin sorumluluğu 

TMK Madde 618- Ödemeden âciz bir mirasbırakanın mirasını reddeden mirasçılar, onun alacaklılarına karşı, ölümünden önceki beş yıl içinde ondan almış oldukları ve mirasın paylaşılmasında geri vermekle yükümlü olacakları değer ölçüsünde sorumlu olurlar.

Olağan eğitim ve öğrenim giderleriyle âdet üzere verilen çeyiz, bu sorumluluğun dışındadır. İyiniyetli mirasçılar, ancak geri verme zamanındaki zenginleşmeleri ölçüsünde sorumlu olurlar.
Miras Bırakanın Alacaklılarının Korunması: Borca batık bir mirası reddeden mirasçı, Miras bırakanın ölümünden önceki beş yıl içinde, denkleştirmeye tabi bir kazandırma almışsa bu miktardan, tereke alacaklılarına karşı paylaşmada geri vermekle yükümlü olduğu değerle sorumlu olur (TMK 618/l). 

olağan eğitim ve öğretim giderleri ile adet üzere verilen çeyiz bundan istisnadır (MK 618/ll). MK 618/lll’e göre kötü niyetli mirasçı geri vermekle yükümlü olduğu kazandırmanın tam değeri ile sorumlu olurken; 

iyi niyetli mirasçı sadece sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre sorumlu olur. MK m. 618’in şartları varsa reddin iptaline gerek yoktur, sorumluluk kendiliğinden gerçekleşir. Ancak burada ret geçerliliğini korur, mirasçı aldığı kazandırma ile sorumlu olur.

Mirasçıların Kişisel Alacaklılarının Korunması: Borca batık bir mirasçı kendisinden alacaklı olanları zarar sokmak amacıyla kendisine kalan mirası reddederse Alacaklılar ya da iflas dairesi  6 ay içerisinde reddin iptali için dava açabilir .alacaklılara zarar verme kastı aranır. Görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir.

Örneğin  Kayseri'de  Yaşayan ve kısa süre önce iflas eden Yasin  Babasından kendisine kalan miras mallarını alacaklılardan kaçırmak amacıyla kötü niyetli olarak  Reddi miras yapmak için kayseri'de bir avukat vasıtasıyla  3 aylık süresi içerisinde reddi miras talebinde  bulunulmuş ve reddi miras kararı verilmiştir. Kayseri'de iflas masasındaki alacaklılar da durumu öğrendiklerinde Reddi mirasın iptali için kayseri'de dava açmıştır.  Kendisine yüklü miktarda mal kalan Yasin  olağan şartlar içerisinde reddi miras yapması düşünülemeyeceğinden kötü niyetli olduğu açık olduğundan hakim tarafından reddi mirası iptal edilecektir.

Üç aylık Reddi Miras Hakkı Hangi Hallerde Düşer ,

Kabul için normalde süreye gerek yoktur. ama süresi içerisinde açık kabul beyanı yapılırsa ret süresi otomatik olarak düşer 
Mirasçının terekeyi yönetmesi  terekeye karışması olağan yönetim giderleri dışında işleri yapan mirasçı mirası reddedemez 
Tereke malını saklayan ya da zimmetine geçiren mirasçı reddi miras talebinde bulunamaz 

Mirasın Reddi Dul ve Yetim Maaşı Almaya Engel midir ?

Mirasçının  miras bırakanın mirasını reddetmesi Muristen mirasçıya intikal edecek dul ve yetim maaşı almasına engel değildir. Dul ve yetim maşı primden doğan bir hak olduğu için ve özel kanunlarla korunduğu için reddi mirastan etkilenmez

En Yakın Mirasçıların tümü Mirası reddederse Ne olur ?

En yakın mirasçıların tümü mirası Reddederse miras  devlete kalmaz miras resmi tasfiye hükümlerine göre tasfiye edilir. 

Alt Soyun Tamamının Mirası Reddetmesi Halinde 

Böyle bir durumda alt soyda bulunana mirasçılara düşen miras payının tamamı eşe kalır 

Belirli Mal Vasiyetinde Süre Var mı ?

Kendisine belirli bir mal bırakılan şahsa müsaled denir. Kendisine belirli mal bırakılan şahısta belirli mal vasiyetini reddedebileceği gibi Müsaleh de mal vasiyetini tek taraflı olarak reddedebilir. 
kendisine belirli bir mal bırakılan kişi  yasal ve atanmış mirasçı değildir. Bu bakımdan külli halefiyet de değildir. Doğrudan intikal değil sadece alacak hakkına  sahip olduklarından süreye tabi olmadıklarından istedikleri andan belirli mal vasiyetini reddedebilirler. 

Mirasçı mirası reddetmeden Ölürse ?

Mirasçı mirası reddetmeden ölürse  miras bırakanın mirasçıları miras bırakanın ret süresi içerisinde mirasçı sıfatıyla reddedebilir. Burada mirasçılar hem miras bırakanın mirasını reddedebileceği gibi miras bırakan sıfatıyla miras bırakana intikal eden mirasın reddini de isteyebilirler.

Ret Beyanı Nasıl Olmalıdır ?

Reddi miras  koşulsuz ve şartsız olmalıdır. Koşula ve şarta bağlı retler hakim tarafından kabul edilmeyecektir. 

Mirasın Reddinde Usul Nedir. 

Mirasın reddi mirası reddedecek kişiler tarafından sulh hukuk mahkemesine sözlü ya da yazılı olarak yapılabilir

Mirasın Reddinin İptali Mümkün mü ?

Usule aykırı bir şekilde  veya süresi geçtikten sonra mirasın reddeden mirasçıların reddi miraslarının iptal edilmesi mümkündür. Bu konuda Mirasçılardan alacaklıların mirasçıların reddi miraslarının iptallerini dava etme hakları bulunmaktadır.Bununla birlikte Mirası reddeden mirasçının alacakları ve iflas masası da kötü niyetli reddi mirasın iptalini dava edebilir. Yalnız bu reddin iptali hukuki uzmanlık gerektiğinden bu konuda  Terekenin açıldığı yer kayseri'de ise Kayseri'deki bir avukatla değilse terekenin açıldığı yerdeki uzman avukatla görüşülmesinde fayda vardır. 

Reddi Miras (Mirasın Reddi) Yargıtay Kararları

Mirasın Reddi Davası Hasımsız Açılabilir

TMK m. 605/1’e ilişkin olarak açılan dava mirasın gerçek reddine ilişkin olup, hasım gösterilmesine gerek yoktur. Bu davada mirasçıların mirası reddettiğine ilişkin kayıtsız ve şartsız beyanları geçmişe etkili sonuç doğuran hak niteliğinde olup bu beyanların Sulh hakimi tarafından tutanak altına alınması hukuki sonuç doğurması için yeterlidir. Bu tür davalarda Sulh hakimi reddin süresinde olup olmadığına ve mirasçılık sıfatının varlığını inceleyerek var olması halinde ret beyanını tespit ve tescil edecektir (Yargıtay 14. HD. 2015/7192 Esas-201/10452 Karar).

Tüm Mirasçıların Mirası Reddi Halinde Tasfiye Nasıl Yapılır?

Mirasın murisin tüm mirasçıları tarafından reddedilmesi halinde tereke TMK m.612 gereği Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından iflas hükümlerine göre tasfiye edileceğinden mirası ret hakkı altsoya geçmez (Yargıtay 14. HD. 2015/2698 Esas- 2015/9610 Karar).

Mirasın Reddi Davasında Menfaat Çatışması

TMK m. 426/2’ye göre bir işte yasal temsilci ile küçüğün ya da kısıtlının menfaati çatışırsa, vesayet makamının ilgilisinin veya resen temsil kayyımı ataması gerekir. Söz konusu mirasın gerçek reddi davasında anne ile çocukların hukuki yarar çatışması olduğundan mahkemenin çocuklara kayyım atayarak, kayyımdan çocuklar adına mirasın gerçek reddi yönünde beyan alması ve bu şekilde işlem yapması gerekir (Yargıtay 2. HD. 2012/12868 Esas-2013/5514 Karar)

Mirasın Hükmen Reddi Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Mirasın hükmen reddi davası özelliği gereği, ölüm tarihinde murisin ödemeden aczi açıkça belli ise ya da resen tespit edilmiş ise miras reddedilmiş sayılır (TMK m. 605/2). Mirasçılar zımnen mirası kabul etmiş sayılmadıkça her zaman miras bırakanın ödemeden aczinin tespitini isteyebilirler. Dava tereke alacaklılarına husumet yöneltilerek açılır. Görevli mahkeme alacaklıların davanın açıldığı zamanki yerleşim yeri mahkemesidir. Yetkili Mahkeme 6100 sayılı HMK’ya göre belirlenir ve aksine bir düzenleme olmadıkça Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir (HMK m. 20/1) (Yargıtay 14. HD. 2015/2918 Esas- 2016/4100 Karar).

Mirasın Hükmen Reddi Davası ve Terekeyi Sahiplenme

Dosyadaki delillerden miras bırakanın oğlu miras olarak kalan taşınmazı kendi adına tescil etmiş ve sonrasında üçüncü şahsa devretmiştir. Yapılan bu işlemler TMK m. 610/ll’ye göre terekeyi sahiplenme anlamına gelmektedir. Bu sebeple mirasın hükmen reddi davası reddedilmelidir (Yargıtay 14. HD. 2016/3994 Esas-201512439 Karar).

Davacı mirasçılara karşı miras bırakanın borcundan dolayı açılan icra takibinde borç cüz’i bir miktar olup, mirasçıların bunu kendi malvarlıklarından ödemesi olağan işlerdendir. Miras bırakanın ölümü tarihinde terekenin borca batık olduğu anlaşılmış ve davacıların cüz’i bir borcu ödemiş olması mirası kabul ettiği anlamına gelmemektedir (HGK 2013/2-1607 Esas- 2013/1675 Karar).

Reddi Miras Davasında Maktu Harç Ödenir

Miras bırakanın ölümü anında terekenin borca batık olduğunun tespiti için açılan dava eda davası değildir. Bu davada mirasçılar bir irade açıklamasında bulunmak zorunda değildir ve TMK 599/1 maddesinin bir istisnası olarak bir hukuki durumun tespitine yönelik bir davadır. Niteliği gereği maktu harca tabidir ve kabul veya reddinde maktu vekalet ücretine hükmedilir (14. HD. 2015/2687 Esas- 2015/10406 Karar).

Mirasın Reddi ve Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten yoksun kalma tazminatı, mirastan bağımsız bir haktır ve miras bırakan ile davacı arasında kanuni veya akdi bir bakım yükümlülüğü ya da mirasçılık ve akrabalık ilişkisi olmasına gerek yoktur. Mirasçının mirası reddetmiş olması destekten yoksun kalma tazminatı almasına engel değildir, bu hak mirasçılık sıfatından bağımsızdır (HGK 2007/222-4 Esas- 2007/222 Karar).
Alacaklılara Zarar Vermek Amacıyla Mirasın Reddi ve Reddin İptali

Malvarlığı borçlarını ödemeye yetmeyen bir mirasçı, alacaklılarına zarar vermek amacı ile mirası reddederse, alacaklıları veya iflas idaresi kendilerine güvence verilmediği taktirde altı ay içinde reddin iptalini isteyebilirler (TMK 617). Bu yasa hükmü gereğince mirasçının alacaklılarının reddin iptalini isteme hakkı vardır. Yerel mahkemenin Mirasın reddinin şahsi bir hak oluğu yönündeki gerekçesi doğru değildir (2. HD. 2010/4303 Esas-2010/16104 Karar).

Hükmen Reddi Miras Nasıl Yapılır?

TMK 605/2 gereği “Ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise miras reddedilmiş sayılır.” Mirası hükmen reddeden mirasçı tereke alacaklılarına husumet yönelterek bu durumun tespitini isteyebilir ya da açılan davalarda bunu def’i olarak ileri sürebilir (4. HD. 2016/1060 Esas-2016/8298 Karar).


Reddi miras, miras hukukunun en önemli hukuki sorunlarının yaşandığı alanlarından biri olduğundan başvurunun bir avukat vasıtasıyla  ya da terekenin açıldığı yerden bir avukatla veya kayseri'den avukatla görüşülmesinde ve avukat vasıtasıyla yürütülmesinde yarar vardır.

COMMENTS

BLOGGER: 6
 1. Annemden miras kaldı borcu çok reddederse çocuğuma kalır mi

  YanıtlayınSil
 2. Babamin mirasını reddetmek istiyorum yapabilir miyim

  YanıtlayınSil
 3. Reddi miras ne kadar sürer davasi

  YanıtlayınSil
 4. Reddi miras yaparsak yetim maaşını alabilir miyiz

  YanıtlayınSil
 5. Borclarim var reddi miras yapsam cocuklarima gecer mi

  YanıtlayınSil
 6. merhaba, annem vefat etti, miras olarak bir ev kaldı, bende borçlarım sebebi ile reddi miras yaptım, keşke yapmaz olsaydım, reddi miras sonrasında ben ölmüşüm gibi işlem yapılarak tüm miras ve borçlarım çocuğuma geçti. Her şey arap saçına döndü. Avukata gidin diyorsunuz.. Avukat bana reddi miras yaparsam evdeki hissenin kardeşime geçeceğini söyledi, siz siz olun avukata danışsanız bile yine de araştırın, işini bilerek yapan insan maalesef ki çok az..

  YanıtlayınSil

İbrahim DURAN
Ad

aile hukuku,29,Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Süreçleri,1,Avukatlık,1,Borçlar Hukuku,3,Ceza Hukuku,20,deneme,2,dilekçeler,4,Eşya Hukuku,2,Genel Bilgiler,4,Hukuk,86,İcra Hukuku,3,İnfaz hukuku,1,iş Hukuku,1,İş Hukuku,5,kayseri boşanma avukatı,2,Kişiler Hukuku,1,Medeni Hukuk,27,Miras Hukuku,1,Sigorta Hukuku,2,Ticaret Hukuku,2,Tüketici Hukuku,1,Usul Hukuku,9,Yargı kararları,1,Yargıtay Kararları,1,
ltr
item
Kayseri Avukat Kayseri Avukatlık Bürosu Duran Hukuk: Reddi Miras ve Sonuçları
Reddi Miras ve Sonuçları
Reddi Miras Nedir ,hangi sürede yapılmalıdır.mirasın hükmen redii nedir, reddi miras dul yetim aylığına engel mi,ve reddi miras ile ilgili yargıtay kararları vs hususlar yer almaktdır.
https://1.bp.blogspot.com/-M1GCREks8O0/XTTl4Ha2L3I/AAAAAAAAB9A/w5r9i4-T7IcLUjAaLRBme4nADP3Ng2fbgCPcBGAYYCw/s320/JudBRoll.webp
https://1.bp.blogspot.com/-M1GCREks8O0/XTTl4Ha2L3I/AAAAAAAAB9A/w5r9i4-T7IcLUjAaLRBme4nADP3Ng2fbgCPcBGAYYCw/s72-c/JudBRoll.webp
Kayseri Avukat Kayseri Avukatlık Bürosu Duran Hukuk
https://www.duranhukuk.com/2019/07/kayseri-avukat-reddi-miras-ve-sonuclar.html
https://www.duranhukuk.com/
https://www.duranhukuk.com/
https://www.duranhukuk.com/2019/07/kayseri-avukat-reddi-miras-ve-sonuclar.html
true
4647125434886118247
UTF-8
Tüm gönderiler Yüklendi Herhangi bir Gönderi Yok Tümünü Gör Devamını Oku Cevap Ver Cevabı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa Sayfalar Makaleler Tümünü Gör Sizin İçin Tavsiye Edilenler Kategori Arşiv Arama Tüm Makaleleler Sayfa Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şub Mart Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Hemen Şimdi 1 dakika önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha fazla Takipçiler Takip et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy
/*! hız için eklenti */