Kefil Oldum Ne Yapmam Gerek

Kefalet Nedir Kefilliğin şartları Kefil oldum Ne yapmam gerek Kefalet de Zaman aşımı İpotek verdim ne yapmalıyım İpotek de eşin rızası gerekir


Kefalet Nedir
Kefilliğin şartları nelerdir. 
Kefil oldum Ne yapmam gerek
Kefalet de Zaman aşımı  ? 
Kefalet'in Şartları 
Kefalet Hangi durumlarda geçersiz olur.
İpotek verdim ne yapmalıyım 
İpotek de eşin rızası gerekli mi ?

gibi sorularının cevapları yer alacaktır. 

Kefalet Sözleşmesi Nedir?


Kefalet sözleşmesi bir kişinin  başka birinin borcunu alacaklıya  ödeyeceğini garanti ettiği sözleşmedir. 

Burada kefilin alacaklıya olan borcun ödenmesini taahhüt ve garanti edilmektedir. Kefalet de garanti edildiği sözleşme gibi ayrı bir sözleşmedir. Ama asıl sözleşmeye bağlı bir sözleşmedir. Asıl sözleşme bir şekilde geçersiz olursa ya da zaman aşıma uğrarsa kefalet sözleşmesi de zaman aşıma uğrar.Buna borcun fer'i olması da denilir.Yani sonuç olarak asıl borcun  bitmesi kefilliğin de bitmesi anlamına gelecektir. 

Kefalet Sözleşmesinin Tarafları Kimlerdir?


Kefalet sözleşmesinin tarafları alacaklı ile borcu ödemeye garanti eden kefil arasındadır. borçlu bu sözleşmesinin tarafı değildir. ve kabul etme zorunluluğu yoktur. Yani borçlunun bilgisi ve iradesine muhalif olarak her hangi birinin borcuna alacaklı kabul ettiği takdirde kefil olunması mümkündür. 

Kefalet Sözleşmesinin Türleri Nelerdir?

  • Adi Kefalet
  • Müteselsil Kefalet
  • Birlikte Kefalet
  • Kefile Kefalet
  • Rücua Kefalet
  • Zarara/Açığa Kefalet

Kefalet Sözleşmesi Şekil Şartına Tabi Midir?


‘Kefalet sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça ve kefilin sorumlu olacağı azami miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmaz.
Yani 
  • Yazılı olmalı 
  • Kefilin sorumlu olduğu azami tutar 
sözleşme de yer almalıdır 

Müteselsil kefillik durumunda yani birden fazla kefillik olması durumunda  
bu sıfatla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısıyla belirtmesi gerekmektedir .

Kendi adına kefil olma konusunda özel yetki verilmesi ve diğer tarafa veya bir üçüncü kişiye kefil olma vaadinde bulunulması da aynı şekil koşullarına bağlıdır. Taraflar, yazılı şekle uyarak kefilin sorumluluğunu borcun belirli bir miktarıyla sınırlandırmayı kararlaştırabilirler. 


Kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin sorumluluğunu artıran değişiklikler, kefalet için öngörülen şekle uyulmadıkça  geçersizdir.

Kefalet Sözleşmesinde Ehliyet Şartı Var Mıdır?


Kefalet Sözleşmeleri yapılması için tam ehliyetli olmak gerekmektedir. Tam ehliyetsiz yahut sınırlı ehliyetsiz kişiler kefil olamazlar Kefil olmaları durumunda yapılan kefalet sözleşmeleri geçersizdir.
Yasal temsilcilerin de temsil ettikleri kişiler adına yaptıkları kefalet sözleşmeleri de geçersizdir. Doğal olarak yasal temsilciler de kefil olamazlar

Evli Kişiler Kefil Olabilir mi?


Kefillik kişiyi borç altına sokan bir işlem olduğundan dolayı evli olan kişiler için  önemli olan bir diğer ehliyet şartı ise eşin yazılı rızasının bulunmasıdır. Genel kural olarak eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça ancak diğer eşin yazılı rızasıyla kefil olunabilir.Bu rıza en geç sözleşme kurulma anında verilmiş olmalıdır.

Not: Ticari işletme sahibi tacirler ve mesleki faaliyetleri ile ilgili olarak esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı esnaf veya sanatkârlar  tarafından verilen  kefaletlerde eşin rızası aranmaz 

Sonuç olarak tacir ve esnaf için istisna getirilmiştir.

Kefalet Sözleşmeleri Nasıl Hazırlanmalıdır?


Sözleşmenin mutlaka yazılı yapılması ve borçluya kefalet edilen tutarın net olarak  sözleşmede yer alması gerekir. Bu iki noktayı kapsamayan her kefalet sözleşmesi yasal yönden geçersizdir.

Kefillik Kredi Sicilinde Yer Alır Mı?


Kredi Kayıt Bürosu (KKB) tarafından tutulan kredi sicillerinde kefillik bilgileri yer alır. Asıl borçlunun borcunu ödemediği durumlarda yaşanabilecek tüm olumsuzluklar kefili de etkilenir. Olası gecikmeler ve yasal süreçler nedeniyle  kefilin kredi notu olumsuz olarak etkilenir ve .
Kefillik Sonlandırılabilir mi?

Krediye kefil olan biri, asıl borç sahibinin borcunu ödemeyeceğini düşünebilir ya da herhangi bir nedenle kefillikten vazgeçmek isteyebilir. 

Peki, hangi durumlarda kefillikten vazgeçilebilir? 

1. Kredi Tutarı Henüz Hesaba Geçmediyse


Kredi  ilgilinin hesabına yatmadan yani borç henüz oluşmadan yani banka krediyi borçlunun hesabına yatırmadan önce kefilin talep etmesi halinde kefillik sona erer . 

2. Kefalet Şekil Şartlarında Sözleşmesinde Eksiklik Varsa 


Kredi sözleşmesinde kefalet tarihi ve kefalet bitiş süresi bulunmuyorsa, Kefillik geçeli olmadığından talep halinde yahut tespit davası seklinde kefillik ilişkisi sonlandırılabilir yahut tespiti istenebilir. 

3. Zamanaşımı Gerçekleştiyse


Borçlu mevcut borcunu kapatır ya da zamanaşımı ile 10 yıllık süre tamamlanırsa, kefalet ortadan kalkar. Süreli kefillikte ise yasal sürenin dolması kefillik son bulur.

4. Eş Rızası Yoksa


Evli kişilerin Eş rızası olmadan  kefilliği geçersiz olup böyle bir durumda Eş rızası olmayan kefillikler sonlandırılabilir. Kredi kullanımında kefil olmak için eş muvafakat namesi gerektirmeyen iki istisnai durum bulunur. Bunlardan biri mahkeme kararına istinaden verilen ayrılık kararı, diğeri ise kanunen ayrı yaşama hakkı hususudur.


5. Asıl Borç Sahibi Kötü Niyet Gösteriyorsa


Borç sahibi kasıtlı ve  kötü niyetli borcunu ödememesi  ya da farklı bir ülkeye taşınması durumunda , kefil dava süreci başlatarak kefilliğin iptalini mahkeme isteyebilir. .

İpotek de Eşin Rızası Aranır mı ?


İpoteğin bir taşınmaz rehindir. Bu kapsamda düşünüldüğünde iki  tip  ipotek söz konusu olacaktır. Birincisi Kişinin kendi borcunda dolayı  ipotek tesisi diğeri ise başkasının borcuna ipotek tesisidir. 
Birinci durum kefillik ilişkisi olmadığın kişinin kendi borcundan dolayı taşınmazın ipotek tesis edilmesi işleminde eşin rızası aranmamaktadır.

Diğer durumda ise  kişinin üçüncü bir kişinin borcuna garanti olması açısından taşınmasına ipotek tesisi etmesidir. Bu durumda kişi  taşınması ile kefil olmuş olmaktadır bu durumda kişi evli ise eşinin rızası şarttır. 

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz  kefilliğin istisnaları burada da geçerlidir. Yani Tacir ve esnafların kefilliğin de eşin rızasına istisna getirilmiş olması durumu  burada da geçerlidir. Yani kişi tacir veyahut esnafa  başkasının borcuna kefil olabilir taşınmazını ipotek verebilir. 

Aile Konutu İpoteğinde Eşin Rızası 


Yukarıda bahsettiğimiz evli kişilerin ipoteğinde eşin rızasının  gerektiği şartına ek olarak burada 
TMK 194. madde de koruma altına alınmış kanuni bir  durumdur. 

Madde 194- Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hâkimin müdahalesini isteyebilir. Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini tapu müdürlüğünden isteyebilir.

Yani Eşler diğer eşin rızası olmadan üçüncü kişinin borcuna herhangi bir malını ipotek edemezken  aile konutu için ise kendi borcuna  ne başkasının ilişkin olarak dahi ipotek ve devir yapamaz.  Yapılmış ise geçersizdir. çünkü Aile konutu ayrıca TMK da korunmuştur 

Kayseri'de Yaşayan Evli Çift Üzerinden Kefalet Ve Rehin Mevzusu 


Kayseri'de yaşayan Ahmet çiçekçi dükkanı vardır. Evli ve iki çocuklu  Kayseri'de ikamet ettikleri ev Kendilerinin olup Eşiyle birlikte yaşamaktadır. Ahmet'in ayrıca Kayseri' 2 evi daha bulunmaktadır. ayrıca 100.000 TL başkasının borcu içi kefil olmuştur.

Ayrıca Ahmet'in Kayseri'de Mehmet'in adında bir arkadaşı daha bulunmaktadır. Bu arkadaşının durumu da Ahmet'le aynıdır. Yani Evli ve iki çocuklu  Kayseri'de ikamet ettikleri ev Kendilerinin olup Eşiyle birlikte yaşamaktadır. Mehmet'in de Kayseri' 2 evi daha bulunmaktadır. ayrıca 100.000 TL başkasının borcu içi kefil olmuştur.

Hem Ahmet hem de Mehmet kendi borçlarından dolayı   bulundukları evi ipotek etmişler buna ek olarak  ikisi de oturmadıkları evi kıramadıkları  arkadaşları Yasin   aile konutları olmayan evlerini  ipotek vermişlerdir. 

Ahmet'in aile konutu ipotek vermesi geçersizdir. Çünkü Aile konutu TMK 194 gereği  aile konutunda eşin rızası olmadan sınırlandırma yapılamaz.
Mehmet'in de aile konutu üzerindeki  İpotek işlemi geçersizdir.


Ahmet'in aile konutu olmayan ev üzerindeki  ipotek işlemi geçerlidir. Çünkü esnaftır. Esnaflar eşin rızası olmadan   ipotek verebilirler kefil olabilirler. Mehmet'in 100.000 Tl kefilliği ise geçerlidir. .Kefillikte de şin rızası gerekmektedir lakin esnaf olduğu için Ahmet kanuni istisna söz konusudur.  

Mehmet'in ise diğer evini ipotek tesis etmesi geçersizdir Çünkü kendisi memurdur.  İstisnalardan olmadığı için eşin rızası olmadan ipotek tesis edemez kefil olamaz
Mehmet'in 100.000 Tl kefilliği ise geçersizdir.Kefillikte de eşin rızası gerekmektedir. 


COMMENTS

İbrahim DURAN
Ad

aile hukuku,29,Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Süreçleri,1,Avukatlık,1,Borçlar Hukuku,3,Ceza Hukuku,20,deneme,2,dilekçeler,4,Eşya Hukuku,2,Genel Bilgiler,4,Hukuk,86,İcra Hukuku,3,İnfaz hukuku,1,iş Hukuku,1,İş Hukuku,5,kayseri boşanma avukatı,2,Kişiler Hukuku,1,Medeni Hukuk,27,Miras Hukuku,1,Sigorta Hukuku,2,Ticaret Hukuku,2,Tüketici Hukuku,1,Usul Hukuku,9,Yargı kararları,1,Yargıtay Kararları,1,
ltr
item
Kayseri Avukat Kayseri Avukatlık Bürosu Duran Hukuk: Kefil Oldum Ne Yapmam Gerek
Kefil Oldum Ne Yapmam Gerek
Kefalet Nedir Kefilliğin şartları Kefil oldum Ne yapmam gerek Kefalet de Zaman aşımı İpotek verdim ne yapmalıyım İpotek de eşin rızası gerekir
https://1.bp.blogspot.com/-ZeQwgV6dkck/XxL9LSwT9qI/AAAAAAAAEw0/ijwI9-vNJM4-hv0wClu8THzGIYrsDcX-wCLcBGAsYHQ/w625-h416/is%2Bonay%25C4%25B1%2Bolmadan%2Bipotet.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-ZeQwgV6dkck/XxL9LSwT9qI/AAAAAAAAEw0/ijwI9-vNJM4-hv0wClu8THzGIYrsDcX-wCLcBGAsYHQ/s72-w625-c-h416/is%2Bonay%25C4%25B1%2Bolmadan%2Bipotet.jpg
Kayseri Avukat Kayseri Avukatlık Bürosu Duran Hukuk
https://www.duranhukuk.com/2020/07/kefil-oldum-ne-yapmam-gerek.html
https://www.duranhukuk.com/
https://www.duranhukuk.com/
https://www.duranhukuk.com/2020/07/kefil-oldum-ne-yapmam-gerek.html
true
4647125434886118247
UTF-8
Tüm gönderiler Yüklendi Herhangi bir Gönderi Yok Tümünü Gör Devamını Oku Cevap Ver Cevabı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa Sayfalar Makaleler Tümünü Gör Sizin İçin Tavsiye Edilenler Kategori Arşiv Arama Tüm Makaleleler Sayfa Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şub Mart Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Hemen Şimdi 1 dakika önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha fazla Takipçiler Takip et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy
/*! hız için eklenti */