loading

Boşanma Davası,Boşanma Süreci,Anlaşmalı Boşanma Çekişmeli Boşanma

Boşanma Davası Çeşitleri 

İki çeşit boşanma davası bulunmaktadır. İlki anlaşmalı boşanma diğeri ise Çekişmeli boşanmadır.

Taraflar boşanmanın hukuki sonuçlarında anlaştıysa anlaşmalı boşanma,Taraflar hukuki sonuçlarda anlaşamadı ve boşanmak istiyorlarsa veya taraflardan biri boşanmak isterken diğeri istemiyorsa .ekişmeli boşanma durumu söz konusu olur. Örneğin Çocuğun velayeti konusunda anlaşılamaması durumu veya evlilik birliği sürecindeki malların paylaşımı ile ilgili anlaşmazlık durumda tercih edilen boşanma davasıdır.

Boşanma Davası Türleri Nelerdir

Çekişmeli Boşanma
        Çekişmeli Boşanma Sebepleri
  • Zina 
  • Hayata Kast ,Pek kötü Onur Kırıcı Davranış
  • Suç işleme ,Haysiyetsiz Hayat Sürme
  • Terk 
  • Akıl Hastalığı
  • Evlilik Birliğinin Sarsılması(Şiddetli Geçimsizlik)
Anlaşmalı Boşanma 

  • Anlaşmalı boşanmada taraflar anlaştığı için bir sebep dayanmaya gerek yoktur.

Çekişmeli boşanma davası nedir?

Resim yazısı ekle

Çekişmeli boşanma davası , TMK Md. 166/3 de düzenlenmiş anlaşmalı boşanma davası dışında kalan her türlü boşanma nedenine dayalı olarak açılmış ve eşler arasında boşanma ve boşanmanın ferileri konusunda bir taraflar arasında bir uzlaşmanın bulunmadığı boşanma davalarıdır.

Eşim boşanmak istemiyor   açacağım dava Nedir?

Taraflar arasında boşanmayla alakalı uyuşma yoksa yani bir taraf isterken diğer taraf istemezse veya . velayet, nafaka ,tazminat gibi boşanmanın sonuçları konularında uyuşmazlık içerisindeyse açılacak dava türü dava çekişmeli boşanma davası olacaktır.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası, aile mahkemesine, aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise asliye hukuk mahkemesine hitaben yazılacak 3 nüsha dilekçe ile açılmaktadır
Davanın açılmış sayılması için başvuru harcı, peşin harç ve benzeri harçlar ile gerekli gider avansının yatırılmış olması gerekir

Boşanma İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Boşanma için bugünkü İnternet ortamında tek gerekli olan belge TC Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanıdır. Aile cüzdanı, pasaport, tapu kayıtları, ikametgah ilmühaberi, doğum belgeleri gibi kayıtlara gerek yoktur
Boşanma dilekçesinin hazırlanması için çeşitli kanunlarda belirlenmiş şekillere uyulması gerekmektedir. Dava dilekçelerinin içermesi gereken bazı ifadeler bulunmaktadır. Bunlara uyulmaması halinde dilekçe reddedilebileceği gibi, davanın açılmamış sayılmasına da karar verilebilmektedir. Bunun yanında, içerik olarak yanlış hazırlanmış bir dava dilekçesi, hak kayıplarına da neden olabilir

Boşanma Süreci Nasıl İşler?

Boşanmada tüm süreçler dava dilekçesinin hazırlanması ile başlar, davanın açılması, dilekçenin tebliği, ESD araştırmasının yapılması, cevap dilekçesinin verilmesi, cevap dilekçesine cevap dilekçesi ile bu dilekçeye cevap verilmesi ile devam eder.
Yine ön inceleme duruşması, tanıkların dinlenilmesi ve diğer delillerin toplanmasının akabinde esasa ilişkin beyanların sunulması ile ilk aşaması sona erer
Bu aşamadan sonra, gerekçeli kararın tebliği, istinaf ya da temyiz merciine başvurulması aşamaları da mevcut olabilir
Nihayetinde kararının kesinleşmesi ve nüfus müdürlüğüne işlenmesi ile süreç tamamlanır.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Genel olarak anlaşmalı davalar, davanın açılması, duruşmaya çıkılması ve kararın kesinleşmesi için yapılması gereken çeşitli işlemlerle birlikte yaklaşık 2-3 aylık bir süreç alıyor
Çekişmeli boşanma davası anlaşmalı boşanma davasından daha uzun sürmektedir.  Bu konuda kesin bir süre vermek de zordur. Zira bir davanın ne kadar süreceğini etkileyen çok sayıda değişken vardır. Mahkemenin iş yükü, tebligat durumu, tarafların iddia ve talepleri ve bu iddia ve taleplerin araştırılmasına yönelik olarak yapılabilecek keşif, bilirkişi incelemesi gibi yargılama işlemleri, dinlenecek tanık sayısı, adli tatil, mahkemeye ilişkin özel durumlar, taraf ve taraf vekillerine ilişkin özel durumlar gibi. Bununla birlikte bir ön inceleme duruşması, iki veya üç tahkikat duruşması olmak üzere davanın 3-4 oturumda da sonuçlanması mümkündür.
Çekişmeli davalar ise yaklaşık 1 yılda  bitiyor. Kesinleşmesi ise temyiz edilirse yaklaşık  2 yılı buluyor.

Çekişmeli boşanma davası hangi mahkemede açılır?

Aile mahkemelerinde. Aile mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise bu sıfatla Asliye Hukuk Mahkemelerinde.

Çekişmeli boşanma davası  nerede açılır?

Dava açabileceğiniz yerler çok çeşitli. Oturduğunuz yerde, karşı tarafın oturduğu yerde, birlikte 6 ay boyunca oturduğunuz son yerde dava açabilirsiniz.

Çekişmeli boşanma davasında verilen kararın temyiz edilmesi mümkün müdür?

Mahkemelerin kesin olarak karar verdikleri sınırlı sayıdaki dava türü dışında kararların çok büyük bir kısmında temyiz yolu açıktır. Boşanma davalarında da tarafların verilen kararı temyiz etme hakkı bulunmaktadır.

Çekişmeli boşanma davasında avukat tutmak zorunda mıyım?

Türk özel hukukunda davaların avukat aracılığıyla takip edilmesi zorunluluğu yoktur. Bu nedenle avukat tutmak zorunda değilsiniz. Ancak bazı bulaşıcı hastalıklar dışında hasta olduğunuzda doktora gitmek zorunluluğunuz da yoktur. Kuşkusuz davanızı boşanma davaları konusunda deneyimli bir avukat aracılığıyla takip etmeniz her bakımdan menfaatinize olacaktır.

Çekişmeli boşanma davasında nafaka veya maddi manevi tazminat talep edebilir miyim?

Koşulları oluştuğu takdirde yoksulluk ve iştirak nafakası dava açılırken de iştirak nafakası talep edilebilir.Yoksulluk nafakası talep etmek için karşı tarafla eşit ya da aynı kusurlu olmak gerekmektedir. İştirak nafakası talep etmek için tarafların çocuğu olmalı ve velayeti kendisine bırakılmalıdır.

Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Mal paylaşımı, tarafların evliliklerinin başlangıcına, evlilik içinde edinilen mal varlıklarının bedelinin nasıl ödendiğine göre özel hesaplama yöntemleriyle yapılmaktadır. Eşlerin %50 şeklindeki standart hakları, mal varlığının bedelinin ödenme şekline bağlı olarak değişebilmektedir.
Boşandıktan sonra mal paylaşımı  doğrudan yapılmaz Bunun için ayrı bir dava açmalı. Eşler arasındaki mal rejiminin sona ermesinden doğan katılma alacağı ve değer artış payı alacağına yönelik talepler, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren bir yıl içerisinde yine aile mahkemesinde açılacak ayrı bir davada görülürler. Bu davanın açılması için boşanmanın sonuçlanması gerekmektedir.

Çekişmeli boşanma davasında Ziynet eşyaları da  talep edilebilir mi?

Ziynet eşyalarının talep edilebilmesi için ayrı bir dava açılmasına gerek yoktur Harcını ödemek kaydı ile ziynet ve şahsi eşyalarınızı da boşanma davasında talep edebilirsiniz. Avukatınız bu taleplerle ilgili ispat kuralları konusunda gerekli bilgiyi  alabilirsiniz

Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Çocuğun velayeti verilirken çocuğun üstün yararı göz önünde bulundurulur. Bunun için çocuğun yaşına, cinsiyetine, ebeveynlerin çocukla olan ilişkisine, ekonomik ve sosyal durumlarına da bakılmalıdır.

Yoksulluk ve İştirak Nafakası Nedir, Nasıl Belirlenir?

Nafaka, hem evliliğin sona ermesi nedeniyle yoksulluğa düşecek eş için hem de çocuklar için belirlenmektedir

Davada Tazminat Nasıl Belirlenir?

Türk Medeni Kanununa göre maddi ve manevi tazminat, davanın açılmasına neden olan olaylarda daha ağır kusurlu olan eş aleyhine, kusurun derecesine, maddi gücüne göre belirlenir
Eşlerin evliliğin sona ermesinde kusuru yoksa yahut kusurları eşitse birbirlerinden maddi ve manevi tazminat alamazlar.

Anlaşmalı Davada Kararlaştırılan Nafakanın İptali ya da Artırılması Mümkün müdür?

Şartların değişmesi halinde, anlaşmalı davada kararlaştırılan nafakanın kaldırılması, azaltılması ya da artırılması mümkündür

Evleneli bir yıl olmadan çekişmeli boşanma davası açabilir miyim?

Çekişmeli boşanma davası açabilmek için evlilikte geçirilmiş her hangi bir süre şartı yoktur . Oysa anlaşmalı boşanma davasında en az 1 yıllık evli olma şartı vardır .

Tayin işlemleri için düğünden birkaç ay önce resmi nikah yaptık. Henüz karı koca gibi yaşamaya da başlamış değiliz.  Bu durumda boşanma davası açabilir miyim?

Yapılan nikah resmi bir işlemdir. Evlendirme memuru önünde yapılan nikahla  hukuk düzeni karşısında evli statüsünü kazanılır.Bu durumda  taraflar çekişmeli ya da çekişmesiz boşanma davası açmak durumundadır Eşiniz sizinle aynı fikirde değilse açacağınız dava çekişmeli boşanma davasıdır
.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı olarak boşanmak isteyen eşlerin evliliğinin 1 tam yılı doldurmuş olması gerekir. Bir tam yılı doldurmamış eşler anlaşmalı olarak boşanmazlar. Ancak bu durumda eşlerin yukarıda saydığım nedenlerle çekişmeli boşanma davası açmalarının önünde bir engel yoktur.

İki Eş de Mahkemeye Gelmek Zorunda mıdır?

Evliliğin sona ermesi için açılan bu davaları ikiye ayırmak mümkündür: Bunlardan ilki anlaşmalı davadır.Anlaşmalı açılan davada her iki taraf mahkemeye çıkarak evliliğin sona ermesini hür iradeleriyle istediklerini hakime açıklamak zorundadırlar. Anlaşmalı davada, duruşmada tarafların temsili vekaletle olmamaktadır.
Diğer yandan çekişmeli olarak açılan davada tarafların mahkemeye çıkmasına gerek yoktur. Taraflar yerine vekil edecekleri avukatları da mahkemede kendilerini temsil edebilirler

Duruşmaya Bizzat Katılmak Gerekir mi?

Duruşmaya eğer dava anlaşmalı değilse tarafların bizzat katılmasına gerek yoktur. Tarafların avukatları da katılarak davayı takip edebilir

Taraflar Duruşmalara Gitmezse Ne Olur?

Davaya gidilmediği ve dava avukatla da takip edilmediği takdirde dava düşer. Bu durumda davaya yetişemeyen, duruşma gününü yanlış hatırlayan, hatalı not eden tarafın davayı yenileme hakkı bulunmaktadır.

Boşanma Davası İçin Avukat Tutmalı mıyım ?

Boşanma Davalarında boşanma ve aile hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlar tarafından takip edilmeli hukuki danışmanlık alınmalıdır.Zira boşanmanın  nafaka tazminat velayet gibi ilerleyen hayatlarda da tarafları ve çocukları etkileyecek çok önemli hukuki sonuçları bulunmaktadır.Ve tarafların hukuki bilgi eksikliği ve tecrübesizlikten dolayı telafisi zor hatta imkansız ve istenmeyen mağdur edici sonuçlarla karşılaşmaması için bu hukuki destek ve avukat yardımı almak çok önemlidir. Başta Kayseri olmak üzere Türkiye’nin bir çok yerinde boşanmak isteyen hukuki desteğe ihtiyaç duyan kişiler için  boşanma davalarında hukuki destek ve avukatlık hizmeti  alınmasında fayda bulunmaktadır.
Hukukumuza göre dileyen herkes mahkemeler önünde işini kendi başına takip etme hakkına sahip. Ben de özellikle tarafların bir mal varlıklarının olmadığı, iki tarafın da çalıştığı, müşterek çocuklarının olmadığı ve iki tarafın da evliliğin sona ermesini isteyerek anlaşabildiği durumlarda avukat tutulmasına gerek olmayabileceğini düşünüyorum.
Ancak, özellikle çekişmeli davalarda mahkemelerin kusurlu eşe yüklediği maddi ve manevi tazminatlar çok yükseldi. Tarafların sosyal ve ekonomik durumuna, kusurun ağırlığına göre 50.000,00 TL hatta 100.000,00 TL;ye varan maddi ve manevi tazminatlara hükmedebiliyor.
Yine bazı durumlarda eşin durumuna uygun olmayan miktarlarda nafakaya karar verildiğini de görebiliyoruz
Dava dilekçesi bir şekilde hazırlanabilse bile, cevap dilekçesi, replik ve düplik dilekçeleri, delil dilekçesi, ıslah, itiraz, esas hakkında beyan dilekçeleri, delillerin toplanması, tanıklara soru sorulması gibi iş ve işlemler göz önüne alındığında avukatsız olarak bir davanın yürütülmesinin çok zor olduğunu düşünüyorum
Diğer yandan bu davalar teknik olarak ceza davalarıyla birlikte en zor davalardan. Yargıtay’ın 2. , 6. ve 8. Daireleriyle birlikte 4. ve 12. Dairelerinin ve Hukuk Genel Kurulunun da tüm ilgili kararlarını takip etmeyi gerektiriyor. Bu benim gibi sadece bu konuyla ilgilenen, bu konuda her hafta makale, yılda bir kitap yazan bir hukuk adamı için bile oldukça yorucu bir mesai gerektiriyor

Avukat Ücreti Ne Kadardır?

Avukatlık ücretleri, davanın görüleceği yere, tarafların çekişme durumlarına, ekonomik ve sosyal durumlarına göre değişkenlik göstermektedir.
Davanın açılacağı yer baroları her yıl, ortalama bazı ücretler belirlemekte ve bunları yayınlamaktadır.

Kayseri’de Avukat Ücreti Ne Kadardır?

Kayseri’de avukatlık ücretleri belirlenirken  Kayseri barosunun belirlediği  tavsiye fiyatlar göz önünde bulunmalıdır. Buna göre öncelikle Boşanma Davaları Asliye Hukuk Mahkemeleri düzeyinde olan Aile Mahkemelerinde açılır. Ve Asliye hukuk Mahkemelerinde görülmek olan davalarla aynı tarifeye tabidir.Aşağıda görüleceği üzere Asliye hukuk Mahkemeleri ve Aile Hukuk Mahkemeleri asgari ücret tarifesi 12.000,00 Tl dir.  

Detaylı tablo da aşağıda görüldüğü gibidir.

Boşandıktan Sonra Hemen Yeniden Evlenilebilir mi?

Davada verilen kararın kesinleşmesinden sonra erkeklerin hemen yeniden evlenmesi mümkünken, kadınların bekleme süresini doldurmaları gerekir.

İddet (Kadın için Bekleme ) Süresi Nedir?

Boşanan kadının yeniden evlenebilmesi için 300 günlük bekleme süresini tamamlaması gerekmektedir. Ancak bu süre, kadının hamile olmadığına dair bir raporu varsa kaldırılabilmektedir.

Ses ve Video Kayıtları Delil Olarak Kullanılabilir mi?

Hukuka uygun elde edilmek şartıyla ses ve video kayıtlarının davalarda delil olarak kullanılabilmeleri mümkündür.

Anlaşmalı mı yoksa çekişmeli davayı  mı tavsiye ediyorsunuz?

Öncelikle bu eşlerin durumuna bağlı. Eşlerin kaç yıldır evli olduğu, yaşları, ne iş yaptıkları, mal varlıklarının olup olmadığı, mal varlıklarının ne kadarını evlilik öncesinden ya damirbaş,bağışlama yoluyla edindikleri, müşterek çocukların olup olmadığı, bunların yaşları, aylık masrafları ve bunlar gibi durumları değerlendirerek anlaşmalı ya da çekişmeli davayı tavsiye ediyorum.

Karşı taraf boşanmak istemese de boşanabilir miyim?

Bana gelen soruların önemli bir kısmı da bununla ilgili. Yıllar içinde eşten-dosttan duyduklarımız hafızamızda yer ediyor ve başımıza böyle bir iş geldiğinde çözümü eski bilgilerimizle bulmaya çalışıyoruz. ;Karşı tarafın  istememesi halinde boşanılamayacağı; fikri de eski Kanun döneminden kalma bir bilgi. Yeni Medeni Kanunumuza göre böyle bir durumda boşanmanın gerçekleşmemesi gibi bir durum söz konusu değil. Yine bu durum davayı da uzatmaz. Tabii kusur durumlarını ayrıca incelemek gerekir.

Hakimin açılan davayı reddetme hakkının olduğu doğru mu?

Genellikle;karakterimiz uyuşmuyor;geçinemiyoruz;;uzun süredir zaten ayrı yaşıyoruz; şeklinde durumlarını izah etmeye çalışan insanlar, bunların yeterli olmadığını söylediğimde şaşkınlığa uğruyor. Evet, maalesef, Türk Hukukunda geçerli ve yeterli bir sebep olmaksızın boşanmak sadece anlaşmalı davalarda söz konusu olabiliyor, diğer davalarda (çekişmeli) boşanma sebebinizi ortaya koymalı ve bunu ispat etmelisiniz
Kanun, bir kaç nedeni özel olarak saymış ve bunu düzenlemiştir. Aşağıdaki sebeplerden biri evliliğinizde mevcut ise çekişmeli dava açabilirsiniz.
hayatına kastetmek, eşe kötü muamelede bulunmak, eşin onurunu kırıcı davranışlarda bulunmak, küçük düşürücü, yüz kızartıcı suç işlemek, haysiyetsiz, ahlaka aykırı hayat sürmek, evi- eşi terketmek, kıl hastalığına yakalanmak,evlilik birliğini temelinden sarsacak davranışlarda bulunmak.

Kayseri’de Boşanmalar  Ne Kadar Sürer

Kayseri ‘nin Büyük şehir olması gerek yol güzergahının üzerine olması ve 1.5 milyon nüfusuyla büyük şehirlerden birisidir. Bu bakımdan ciddi sayıda boşanma davaları söz konusudur.  Kayseri’de ayrıca Bölge adliye Mahkemesinin de bulunması davların ve duruşmaların burada yapılması ve istinaf kararlarının hızlı çıkması açısından  bir avantajdır. Bununla birlikte kayseri’de 7 adet  aile mahkemesi bulunmaktadır. 
Aile mahkemelerinin sayısı da mahkemelerini yoğunluğunu azaltan bir etken olduğundan bunların hepsinin birlikte değerlendirildiğinde . Kayseri’de bir boşanma davası tarafların  hakimin ya da olağanüstü bir durumun olması ve mazeretlerin söz konusu olmaması durumunda  6-12 ay süre zarfında sonuçlanması beklenmektedir. 

Boşanma Davasının Reddi Nedir ?

Boşanma Davasının 3 temel sonucu bulunmaktadır. Davanın kabulü ,davanın reddi, veya ayrılık kararı vermek. Hakim boşanma davalarında bu  davanın işleyişi tanıkların beyanları, hakimin vicdani kanaatine göre  bu üç. karardan birini vermektedir.
Boşanma davasının reddi dava açan tarafın ileri sunduğu sebeplerin hakim tarafından yeterli bulunamaması veya tarafların ileri sunduğu sebeplerin hakim tarafından ispat edilememesi durumunda hakim tarafından talebin reddi anlamında boşanma davasının reddi kararı verilmektedir.Ayrıca nadir de olsa tarafların birbirlerini tanıyacak yeterli süre olmadığı kanaatinde ise aynı şekilde boşanma davasının reddine karar verecektir.

Boşanma Davasının Reddedilmesinin sonuçları

Boşanma davasının reddedildiği takdirde tarafların dava sürecinde sarf ettikleri çaba  emek ve zaman zayi olacağından  tarafların mağduriyetine sebep olacaktır.
Bununla birlikte iyi hazırlamayan dilekçe ve ispat edilemeyen sebeplerle dava açıldığı takdirde taraflar tekrar aynı sebeplere dayanarak dava açma hakkını üç yıl boyunca yitirecektir.

Boşanma Davam Reddedildi Tekrar Dava Açabilir miyim ?

Boşanma davası reddedilen taraf üç yıl boyunca aynı sebeplere dayanarak dava açamaz.Bu durumda taraflar ya aynı sebeplere dayanarak  üç yıl beklemek durumunda kalacak ya da farklı sebeplere dayanarak tekrar dava açmak zorunda kalacaklardır.
Örneğin Kayseri’de Öğretmenlik yapan ve  Eşi tarafından tarafından Zina yapılarak aldatıldığı iddiasıyla boşanma davası açan ve davası reddedilen B 3 yıllık süreyi beklemeden şiddetli geçimsizlikten dolayı üç yıl beklemeden tekrar dava açabilecektir.

Boşanma Davam Reddedildi Ne Yapabilirim ?

Boşanma davası reddedilen taraf  3 yıl boyunca evlilik birliği tekrar kurulmadıysa boşanma davasının reddinin kesinleşmesi tarihinden  3 yıl sonra tekrar dava açma hakkı bulunmaktadır.

Üç yıl ayrı yaşanırsa hakim doğrudan boşar mı ?

Halk arasında en çok konuşulan ve yanlış bilinen konulardan biri de bu. Kanunumuzda böyle ayrı yaşama nedeniyle otomatik bir sona erme söz konusu değil. Ama şu olabilir: Taraflardan birisi dava açmıştır, bu davada yukarıda bahsettiğim  sebebinin varlığını, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ispat edememiştir ve bu nedenle davası reddedilmiştir.Bu ret kararından 3 yıl sonra ikinci bir dava açma hakları vardır. Yani otomatik bir boşanma olmaz, yine dava açmaları gerekir.

Boşanmalar en çok hangi nedenle oluyor?

Bu iki taraf için de çoğunlukla sır alanında yer alan bir konu. Kişisel gözlemim, istatistiklerin bu konuda sağlıklı bir sonuç vermediği. Öte yandan her aile birbirinden farklı ve olaylara yaklaşımları da son derece değişik: Örneğin üst gelir grubu daha çok şiddet ve sadakatsizlik nedeniyle dava açarken orta ve alt gelir grubu öncelikle ekonomik nedenlerle dava açıyor, şiddet ve aldatma fiillerinden önce kendi geçimleri konusunda kaygılanıyorlar.

Yazar 
Av. İbrahim DURAN

25 Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

S.S.SHemen Ara!WhatsApp