loading

Düğün Takıları Kime Ait Ziynet Eşyaları Alacağı Davası Nasıl Açılır, Nasıl İspatlanır?

Düğün Takıları Kime Ait Ziynet Eşyaları Alacağı Davası Nasıl Açılır, Nasıl İspatlanır?

Ziynetlerin hukuki niteliği nedir?

Aşağıda sayılanlar, kanun gereğince kişisel maldır
Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya,
Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan
Manevî tazminat alacakları,
Kişisel mallar yerine geçen değerler

Boşanma Sürecinde Düğün Takıları Nasıl Tahsil Edilir?

Açılacak olan davalarda, boşanma sürecinde düğün takıları ile ilgili olarak yaşanılan anlaşmazlığa dair istek ve talepler açıkça boşanma dilekçesinde belirtilmelidir..Genellikle bu talep edilecek takıların değeri kestirilemeyeceği için dilekçede tahmini bir değerle dava açıp  daha sonra düğünde takılan takıların tam değerini talep edebilirler. Fakat yine belirmekte fayda var, eğer boşanma sürecinde düğün takıları talep edilecekse bunun boşanma dilekçesi içerisinde belirtilmesi gerekir. Aksi durumda uygulamada hakim, boşanma sürecinde düğün takıları ile ilgili olarak ayrı bir dava açılmasını isteyebilir.

Ziynet eşyası alacağı nasıl ispat edilir?

Belli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden eş, iddiasını ispat etmekle yükümlüdür.( TMK m. 222/1)
Bu sebeple ziynet eşyasının kendisinin olduğunu ve karşı tarafta kaldığını iddia eden eş bunu ispat etmelidir.
Ancak davada, iddialar karşılaştırıldığında kimin ispat yükü altında bulunduğunun tespiti her zaman kolay olmamaktadır.
Nitekim Yargıtay ziynet alacağı davasında ispat yükü için bir içtihat geliştirmiştir
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 24.05.2004 tarihli 2004/5985 Esas 2004/6650 Karar sayılı kararında hayat deneylerine göre olağan olanın bu çeşit (ziynet eşyaları) eşyanın kadın üzerinde taşınması ya da evde saklanmış, muhafaza edilmiş bulunması yönündedir.
Ziynet eşyalarının erkeğin zilyetliğine terk edilmiş olmasını hayatın olağan akışına ters bulmuştur. Söz konusu eşyaların rahatlıkla saklanabilen, taşınabilen götürebilen eşyalar olması sebebiyle evden ayrılmayı tasarlayan kadının bunları önceden götürüp gizlemesinin her zaman mümkün olduğu görüşündedir. Bu sebeple kadın, evi terk ederken bunların zorla elinden alındığını ve götürülmesine engel olunduğunu evde kaldığını ispat yükü altındadır

Evlenme sırasında kadına takılan altınlarda erkeğin hakkı var mı?

Evlenme sırasında kadına armağan edilen ziynet eşyaları kim tarafından takılırsa takılsın kadınına bağışlanmış sayılır. İade olunmaz.Yani erkek bu takılarda hak iddia edilemez.Hakim burada örf ve adete bakmaz.Kadına takılıp takılmadığına bakar kadına takıldıysa kadına kadına bağışlanmış sayılır.Oysa erkekte durum farklıdır

Kocam Takıları Harcadı Takıların Bedelini Alabilir miyim ?

Boşanma sürecinde düğün takıları karşı taraftan talep edildiğinde çoğu zaman bu takıların fiziki olarak bu takıların mevcut  olmamaktadır ve çoğu zaman evliliğin üzerinden yıllar geçmiş olması nedeniyle düğünde takılan takılar, evlilik içerisinde harcanabilmektedir. .Takılar kadının hakkı olarak görülmektedir. Bu bakımdan kadına bağışlanmış takıların koca tarafından evin ihtiyaçları için dahi olsa harcanmış olması durumu değiştirmeyecek boşanma durumunda bunu harcamış olan eşin bu takıların bedelini iade etme yükümlülüğü doğacaktır. Yani erkeğin, kadından düğün takılarını alarak bu takıları herhangi bir şeye harcaması (iş kurmak, ev alınması, borç ödemesi…) durumunda, düğün takılarının değeri hesaplanarak maddi yani para olarak ödenmesine karar verilir.

Boşanma Sürecinde Düğün Takıları Kapsamı Nedir?

Boşanma sürecinde düğün takıları talep edileceği zaman, düğünde takılmış olan her parça düğün takısı kapsamında değerlendirilse Bazı durumlarda kişisel eşyalar, talep konusu kapsam dışında bırakılabilir. Örneğin, gelinin babası tarafından düğünde erkeğe takılmış bir saat, her ne kadar düğün takısı olsa bile, damadın kişisel malı sayılır dolayısıyla boşanma sürecinde düğün takıları talep konusu olmaz.

Evlenme sırasında kadına Erkeğe Takılan altınlarda ve ziynet eşyaları kadının hakkı var mı?

Düğün esnasında erkeğe takılan takılar için hakim  o yöredeki örf ve adet göre karar verir.Ülkemizde erkeğe takılan takılar da kadınına takılmış farzedildiği için çoğunlukla kadına bağışlanmış sayılacaktır. Ama hakim örf ve adete bakarak karar verecektir.
Düğün esnasında hediye olarak erkeğe takılan ziynet eşyaları daha sonra kadına bağışlandıysa bu eşyalar kadına bağışlanmış sayılır ve iadesi istenemez.Sadece bağışlamadan rücunun şartları oluşursa iadesi istenebilir.

Evlilikte biriktirilen altınlar kime aittir ?

Evlilik birliğinin devamı süresince eşlerden biri tarafından diğerine alınan ziynet eşyası bağışlanmış sayılır
Ziynet alacağı davasında davacı ziynet eşyalarının rızası dışında elinden alındığı iddia edilen eş tarafından açılabilir. Davalı ise diğer eş olabileceği gibi 3. kişi de olabilir.
Fakat üçüncü kişiye dava açabilmek kural olarak 3. Kişinin karı koca ile birlikte oturuyor olması, dava konusu ziynet eşyaları hakkında muaraza çıkarması ya da sorumlu olduğuna ilişkin bir delil bulunması gerekmektedir

Erkek, hediye ettikleri ziynet eşyalarını kadından geri alabilir mi ?

Erkek, bağışlamış olduğu ziynet eşyalarına yönelik olarak Borçlar Kanunu 295 ve devamı maddeleri kapsamındaki koşulların bulunması halinde kadına bağışlamadan rücu davası açabilecektir.
Borçlar Kanunu madde 295  şu şekildedir:
Bağışlayan, aşağıdaki durumlardan biri gerçekleşmişse, elden bağışlamayı veya yerine getirdiği bağışlama sözünü geri alabilir ve bağışlananın istem tarihindeki zenginleşmesi ölçüsünde, bağışlama konusunun geri verilmesini isteyebilir
  • 1. Bağışlanan, bağışlayana veya yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse.
  • 2. Bağışlanan, bağışlayana veya onun ailesinden bir kimseye karşı kanundan doğan yükümlülüklerine önemli ölçüde aykırı davranmışsa.
  • 3. Bağışlanan, yüklemeli bağışlamada haklı bir sebep olmaksızın yüklemeyi yerine getirmemişse.
Koca tarafından açılacak bu davada genel ispat kuralları uygulanacaktır. Hak düşürücü süre olan 1 sene burada boşanmanın kesinleşmesi tarihinden itibaren başlamaktadır.
Yargıtay kadının müşterek konutu haksız olarak terk etmesi, başka bir erkek ile kaçarak meşru olmayan bir ilişki kurması durumlarında bağışlamadan rücu davasında rücu sebeplerinin oluştuğunu kabul etmektedir.
Koca tarafından Kadının ziynet eşyalarının,  ev ihtiyaçları vs amaçlar için harcandığı durumunda kocanın ziynet eşyalarının geri verilmemek üzere alındığını yani kadının bu ziynetleri bağışladığını kanıtlaması gerekmektedir. Aksi takdirde bu ziynetleri kadına iade ile mükelleftir.
Mahkeme, ziynet eşyalarına ilişkin karar verirken  tarafların oturdukları  yerdeki örf ve adete göre karar verir. Nitekim Yargıtay ziynet alacağı davasında örf adet araştırılmadan eksik tahkikatla yapılan yargılamada düğün sırasında erkeğe takılan takının erkeğe ait olduğuna karar verilmesini doğru bulmamıştır. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 26.10.1995 10121/11061)

Ziynetler hangi delillerle ispatlanabilir ?

Ziynet alacağı davasında kanıtlama araçları genel olarak şu şekildedir; yemin, ikrar, tanık delili, bilirkişi raporu, teknik kayıtlar( video kayıtları, VCD,DVD,Fotoğraf) çeyiz senedi

Davada zaman aşımı süresi var mı?

Ziynet eşyalarına ilişkin davada, ziynet eşyalarının varlığının tespit edilmesi durumunda bu husus mülkiyet hakkına ilişkin olup, zaman aşımına tabi değildir. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 06.03.2003 tarihli 11533/2380 sayılı kararında ziynet eşyalarının misli eşya olduğunu ve misli eşyanın da aynı cins ve nitelikteki başka emsali ile yerine konulabilmesinin olanaklı oluşu sebebiyle artık zaman aşımı süresinden söz edilemeyeceği belirtmiştir.
Fakat ziynet alacağı davasında dava konusu eşyaların var olduğu tespit edilemezse istem tazminata ilişkin olduğundan Borçlar Kanunu kapsamında 10 yıllık zaman aşımına tabi olacaktır. Bu zaman aşımı süresi hesaplanırken Borçlar Kanunu’ nun 153. Maddesi göz önünde bulundurulmalıdır. Bilindiği üzere evlilik süresince eşlerin birbirinden olan alacakları için zaman aşımı süresi işlemeye başlamaz, başladıysa durur.

Davada faiz istenir mi ?

Ziynet alacağı davasında talep olması halinde dava tarihinden  itibaren faize  hükmedilmelidir. Islah yapılması durumunda ıslah tarihinden itibaren faiz uygulanmalıdır.

Faiz istemi mahkeme faize hükmedemez. Faiz talebi olması halinde ise yasal faiz uygulanmalıdır

Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 297/2 gereği hükmün sonuç kısmında taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların sıra numarası altında açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde gösterilmesi gerekir. Bu nedenle hüküm kısmında dava konusu ziynet eşyalarının cinsi, niteliği, miktarı ve değerini duraksamaya yer vermeyecek şekilde mahkeme tarafından tespit ettirilmelidir. Mahkeme hüküm kısmında herhangi bir belgeye atıf yaparak karar veremez.

Nikâh devam ettiği müddetçe karı kocadan birinin diğeri zimme­tinde olan alacakları hakkında zamanaşımı durur.
Yazar 

Av. İbrahim DURAN

Ziynet Eşyaları  hakkında BURAYA TIKLAYARAK bizimle irtibata geçebilirsiniz


2 Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

S.S.SHemen Ara!WhatsApp