loading
Makalemize geçmeden önce ilamsız icra takibi  olduğu , ilamsız icra takibi nasıl başlatıldığı, ödeme emrine itiraz dilekçesi  nereye ve ne zamana kadar borca itiraz edilebileceği  gibi sorulara kısaca yer verilmiştir. verilir sorularını kısaca cevaplamanın faydalı olacağı kanaatindeyiz. Makalemizin sonunda borca itiraz dilekçesi örneği, ödeme emrine itiraz dilekçesi örneği ne yer verilmiştir. ilamsız icra takibinden bahsedilecek olup  diğer takip yolları ise diğer makalelerimizde bahsedilecektir. 

Hakkımda İcra Takibi Var Ne Yapmalıyım 

Hakkınızda icra takibi olması durumunda   Borcun kaynağını ve hukuka uygun olup olmamasını ve gerçek böyle bir borcunuzun olup olmadığını araştırıp sonuca göre avukatla görüşmeniz gerekmektedir. 

ÖDEME EMRİ NEDİR? BORCA İTİRAZ DİLEKÇESİ NEDİR? ÖDEME EMRİNE İTİRAZ NASIL YAPILMALIDIR? 

İcra Takibi Nedir? 

İcra takibi, borçlunun borcunu herhangi bir sebeple ifa etmemesi halinde alacaklının bu borcu kamu gücü  kullanılarak tahsil etmek üzere İcra Müdürlüğü nezdinde başlattığı takiptir

İcra Takibi Durumunda Ne yapılmalıdır. 

Hakkınızda icra takibi başlatılması durumunda eğer hakkınızdaki takip ilamsız takip ise tebliğden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilirsiniz.
İtiraz borca yetkiye ve imzaya olmak üzere üç çeşittir. 

Borca İtiraz 

Takipteki, borç miktarının kısmına yahut tamamına yapılan itirazdır. Bu arada dayanak belge varsa bunun geçersizliği zamanaşımı takas korkutma yanılma ya da hata üzeri imzanmış sözleşme ilişkisi gibi geçersizlik iddiası olunması durumunda borca itiraz edilmelidir. 

İmzaya İtiraz

İlamsız takiplerde imzaya itiraz olmayıp sadece Kambiyo senetlerine mahsus takiplerde söz konusu olan imzada kambiyo senedinde borçlu olarak gözüken kimsenin altındaki imza o kişiye ait olmadığı iddiası söz konusu olmadığı durumlarda imzaya itiraz  edilmelidir. 

Yetkiye itiraz 

İlamsız takiplerde sözleşmelerden doğan alacaklarda yetki HMK ve BK’nuna göre belirlenir. Buna göre 
Hmk 10. maddeye göre sözleşmelerde yetkili mahkemeler Hmk 10. maddeye göre ifa yeri mahkemeleridir. İcra takiplerinde ise Yetkili icra dairesi Yetkili mahkemenin olduğu yer icra dairesidir. O halde Yetkili mahkeme nerede ise icra dairesi de orada olmak zorundadır. 
Sözleşme alacaklarında yetkili icra dairesi/  mahkeme ise ifa yeri olduğuna göre  İfa yerinin araştırılması gerekmektedir. Sözleşmelerden doğan alacaklarda ifa yeri BK da belirtilmiştir. 

Borcun İfa Yeri 

B. İfa yeri

MADDE 89- Borcun ifa yeri, tarafların açık veya örtülü iradelerine göre belirlenir. Aksine bir anlaşma yoksa, aşağıdaki hükümler uygulanır;
1. Para borçları, alacaklının ödeme zamanındaki yerleşim yerinde,
2. Parça borçları, sözleşmenin kurulduğu sırada borç konusunun bulunduğu yerde,
3. Bunların dışındaki bütün borçlar, doğumları sırasında borçlunun yerleşim yerinde,
ifa edilir.
Alacaklının yerleşim yerinde ifası gereken bir borcun doğumundan sonra alacaklının yerleşim yerini değiştirmesi sebebiyle ifa önemli ölçüde güçleşmişse borç, alacaklının önceki yerleşim yerinde ifa edilebilir.


Yukarıdaki madde hükmü incelendiğinde  ilamsız takiplere yapılan konu apara alacağı olduğu için 
Yetkili icra dairesi 3. maddeye göre ALACAKLININ  ÖDEME ZAMANINDAKİ YERLEŞİM  YERİ dir. 

ÖRNEĞİN 
Kayseri’de Güzellik merkezinden  hizmet alan kişinin   ücretini ödememesinden bahisle hakkında icra takibi başlatılması olayında yetkili mahkeme icra dairesi  yukarıdaki maddeye göre  para borcu olduğundan alacaklının yerleşim yeri mahkemesi olacaktır. Bu alacağa karşı kayseri dışında bir icra dairesi aracılığı ile icra takibi başlatılmış olması durumunda yetkiye itiraz edilmesi mümkündür.

Ayrıca Tüketici kanuna tabi  olunan mal ve hizmet sözleşmesi kapsamında yapılan icra takipleri için 6502 sayılı kanunun 73. maddesine göre 

(5) Tüketici davaları, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesinde de açılabilir.  
Buna göre tüketicilerin kendileri hakkında yapılan icra takiplerinde yetkili icra dairelerinde birden fazla yetkili icra dairesi olabilmektedir Burada seçimlik hak söz konusudur.
Bu bakımdan Yetkili icra dairesinin alacaklı seçme imkanına sahiptir. 
Yukarıda örnekte  yetkili icra dairesi bu bakımdan 
1-Para alacağı olduğu için  alacaklının  ödeme esnasındaki yerleşim yeri yani kayseri’deki firma olduğu için kayseri icra daireleri yetkilidir. 
2- Tüketicileri koruma kanuna göre ise tüketicinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkili olacaktır.  Tüketici de Nevşehir’de yaşıyorsa burada Nevşehir icra daireleri de yetkili icra dairesi olacaktır. 
Dikkat edilmesi gereken buradaki birden fazla yetkinin söz konusu olduğu durumda seçimlik hakkı kullanma yetkisinin borçlu da değil  alacaklıda olduğudur. 

Bu durumda para alacaklarında yetkili icra dairesi alacaklının bulunduğu yer olacaktır.

Eğer alacaklının ödeme zamanındaki yerleşim yeri takibin başlatıldığı yerden başkaysa icra dairesinin yetkisine itiraz edilebilir. 


İcra takibini itiraz dilekçe örneği 
Ödeme Emrine itiraz Dilekçe Örneği 
Yetkiye İtiraz Dilekçe Örneği 
Borca itiraz dilekçe örneği 
T.C. ……… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE
DOSYA NO: 2019/……
İTİRAZ EDEN BORÇLU : ……….. (Ad soyad, TC Kimlik Numarası ve adresi)
VEKİLİ : Av. …
ALACAKLI GÖRÜNEN : ……….. (Ad soyad, TC Kimlik Numarası ve adresi)
VEKİLİ : ……….. (Ad soyad, TC Kimlik Numarası ve adresi)
KONU : Yetkiye ve Borca itiraz dilekçemizdir.
AÇIKLAMALARIMIZ
Müdürlüğünüzün 2019/…… Es. Sayılı takibi ile başlatılan ilamsız icra takibinin ödeme emri müvekkile tebliğ edilmiş olup, söz konusu takip hakkında itirazlarımızı süresi içinde sunuyoruz.
Müvekkil şirketin alacaklı görünene böyle bir borcu yoktur. Alacaklı ile herhangi bir ticari ilişkisi yoktur, sözleşme yapılmamıştır. Bu nedenle BORCA İTİRAZ ediyoruz.
Ayrıca müvekkil şirketin adresi “…………. Kayseri’de rağmen, takip, 
 Nevşehir İCRA MÜDÜRLÜKLERİNDE başlatılması gerekirken, YETKİSİZ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ OLAN ……… İCRA MÜDÜRLÜKLERİNDE başlatılmıştır. Bu nedenle YETKİYE İTİRAZ ediyoruz.
Müvekkilin alacaklı görünene borcu bulunmaması nedeniyle yetkiye, takibe, borca, ödeme emrine, faiz oranına ve işlemiş faize itirazlarımızı bildirir; müvekkil aleyhinde yapılan iş bu icra takibinin durdurulmasını arz ve talep ederiz.
Borçlu Vekili
Av. …
Borca itirazın süresinde ve usulüne uygun biçimde yapılmasında, bir Kayseri’de Uzman icra Avukatından an destek ve hukuki yardım alınması en önemli tavsiyemizdir.

No comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

S.S.SHemen Ara!WhatsApp