loading

Kayseri Arabulucu Avukat

Arabuluculuk Nedir ,Kayseri arabulucu süreci,Arabuluculuk Nasıl Yapılır,Şartları Nelerdir,Arabuluculuğa ait tüm sorular bu makalemizde yer alacaktır.

Kayseri  Arabulucu

Arabuluculuk nedir nasıl yapılır?

Arabuluculuk;  Hukuki uyuşmazlıkların Alternatif  olarak yani dava yolundan ayrı olarak çözme yöntemidir.Özel hukuk uyuşmazlıklarına konu olan ve uyuşmazlıkların tarafı olan kişilerin , kendi özgür iradeleriyle  anlaşıp anlaşmamayı seçtikleri ve tarafsız ve  alanında  eğitim almış uzman bir üçüncü kişi aracılığıyla (arabulucu)  gözetimi ve yönetiminde , davadan önce veya dava süreci veya sonrasında yürüttükleri uyuşmazlık çözüm yöntemidir.,

Kayseri arabulucu Süreci

Genel anlamda arabulucu ne demek?

Arabulucu kimdir Arabulucu  ; Adalet Bakanlığı  altında daire başkanlıklarından Arabuluculuk Daire  başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren ve burada tutulan sicile kayıtlı olan ,  Kendine özgü sistematik teknikler uygulayan, görüşüp müzakerelerde bulunan , tarafları bir araya getirmek ve iletişim kurmak suretiyle uyuşmazlık konusunda  uzlaşmalarını sağlama amacı  güden , tarafsız, mesleğinde en az 5 yıllık kıdeme sahip hukuk fakültesi mezunu  kişidir.

Arabulucunun görevi nedir?

Arabulucular, tarafların  dava açılmadan çözülmesin amaçlayan iletişimini kolaylaştırarak onları ortak bir masada tutan  ve uyuşmazlık konusu ile ilgili arabuluculuk yöntemleri  tarafları uzlaştırmaya çalışmaktır. Arabulucunun amacı  tarafların kendi çözümlerini bulmalarına yardımcı olmak Arabulucunun  uyuşmazlığı çözmeye çalışırken çözüm yöntemlerini deneyerek konuyu  tek başına çözmez fakat  tarafların çözüm yöntemi bulmalarını yol gösterir.

Arabulucu ne kadar ücret alır?

Arabuluculukta taraflarca bir anlaşma olması  durumunda arabulucuya ödenmesi gereken en alt ücret  arabuluculuk ücret  tarifesince belirlenir. İşçi işveren uyuşmazlıklarında ve tüketici uyuşmazlıklarında maktu  ücret  680 TL’dir. Ticari uyuşmazlıklarda ücreti 1320 TL’dir. Birden fazla arabulucu görev yaparsa %9 dur.Diğer durumlarda  %6dır.

Arabuluculuk için avukat olmak şart mı?

Hayır arabulucu olmak için avukat olma şartı yoktur. Fakat Hukuk fakültesi mezunu olmak yeterlidir.

Ne Zaman Arabulucuya Başvurulur

Taraflar arasında uyuşmazlık çıktıktan  sonra  dava aşamasında yahut dava kesinleşmeden önce arabulucuya başvurulabilir.

Tüm Davalar Arabuluculuk Kapsamında mıdır?

Tüm davalar arabuluculuk kapsamında değildir.

Arabuluculuk sistemi nasıl işler.

Öncelikle arabuluculuk merkezine  başvurucu tarafından  uyuşmazlık konusuna göre arabuluculuk uyuşmazlık başvurusu  yapılır. Merkez tarafından Başvurunun yapıldığı veya karşı tarafın bulunduğu yerden  önce hangi daldaysa o alana yönlendirilir. Sonra olanda sicile kayıtlı arabuluculardan puana göre arabulucu atanır. Atanan arabulucu, karşı tarafı oturuma davet eder. Taraflar ilk oturuma katılmak zorunda değillerdir ve süreç tamamen iradidir. Anlaşıp anlaşmamak tarafların iradesine bağlıdır. Arabuluculuk ücretleri  anlaşmama durumunda bakanlık tarafından   ödenmektedir.

Arabuluculuk hangi davalarda dava şartı?

İşçi hukukundan doğan davalar , ticari davalar ve tüketici hukukundan doğan uyuşmazlıklarda dava şartı olarak arabuluculuk kapsamındadır. .

Arabulucu olmak için ne yapmalı?

Arabulucu olmak için Hukuk Fakültesinden mezun olmak , arabuluculuk  temel eğitimini başarı ile  geçmek ve Arabuluculuk yazılı sınavında başarılı olmak, gerekir.

Arabulucu ne iş yapar?

Arabulucu  tarafları öncelikle bir araya getirme sorunları dinlemek ve belirlenmesine yardımcı olma bunları iletişim kanallarını kullanarak yaparak onları aynı masada tutan arabuluculuk yöntemleri uygular. Tarafların kendi çözümlerini kendilerinin bulmalarına yardımcı olur. Bunu yaparken arabulucu konuyu çözümleyen bir karar vermez, taraflara çözüm seçeneği sunmaz

Arabuluculuk için Nereye ve Nasıl başvuruda Bulunabilirim?

Arabuluculukta yetkili arabuluculuk bürosu davadaki yetki kurallarına tabidir. Yani O uyuşmazlıkla ilgili hangi mahkeme yetkili ise oranın arabuluculuk bürosu yetkilidir.  Buna göre başvurusu yapacak taraf örneğin işçi ise , kendi ikametgahında başvurabilirken  ticari alacakla ilgili olarak  karşı tarafın ikametgahının bulunduğu veya işin yapıldığı yerdeki Arabuluculuk Bürosuna başvurmalıdır. özetleyecek olursak , eğer işçi başvurularında işçinin yerleşim yeri yahut iş yerinin bulunduğu yerdeki arabuluculuk  merkezine yapmalıdır.

Arabulucu sisteminin özellikleri nedir?

Arabulucu; uzlaştırmacı  ve akılcı sistematik  yöntemler kullanarak, müzakere ve  oturumlar ile  bazen bireysel de görüşerek  tarafları bir araya getirir. uyuşmazlık konusu Tarafların iletişim kurmalarını sağlayarak , çözümler üretmelerine yardımcı olan tarafsız üçüncü kişilerdir. Arabulucular, arabuluculuk asla sürecinde karar veren  adaleti sağlama amacı güden yahut mahkemeler gibi yargılama yapan bir kurum değildir.

Arabulucu görüşmesine kimler katılabilir?

Öncelikle uyuşmazlığın Tarafları katılabilir, uyuşmazlığın tarafı şirket yahut tüzel kişilik ise şirket yetkilisi katılabilir bununla birlikte tarafların avukatları arabuluculuk görülmelerine  beraber yahut bireysel olarak katılabilir. taraf olan şirket olması durumunda , şirket tarafından yetkilendirilen sigortalı bir çalışanı  arabuluculuk görüşmelerine katılabilir.

Arabulucunun reddi mümkün mü?

“Arabulucunun tarafsızlığının sağlanmasında en önemli husus ,tarafların arabuluculuk  sürecine  katılımlarının ve anlaşıp anlaşmamalarının tamamen iradi olmasıdır. Yani  MADDE 3 – (1) Taraflar, arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak veya bu süreçten vazgeçmek konusunda serbesttirler. ...

Arabulucu ne zaman ücrete hak kazanır?

MADDE 5 – (1) İhtiyari Arabuluculuk sürecinde uyuşmazlık, arabuluculuk faaliyeti devam ederken, arabuluculuk faaliyetinin konusuz kalması, feragat, kabul veya sulh gibi arabuluculuk yolu dışındaki yöntem ve nedenlerle giderilirse ücretin tamamına hak kazanılır.

Arabuluculuk ücretini kim öder?

Zorunlu arabuluculuk durumunda , taraflar anlaşmama durumunda arabulucuya herhangi bir ücret ödemezler. Anlaşma durumunda ise taraflar arabuluculuk ücretini eşit olarak öderler .

2021 arabuluculuk ücreti ne kadar?

2021  yılı için  işçi-işveren ve tüketici uyuşmazlıklarında arabulucuya taraflar iki saatlik saatlik 340 lira ödenecek. Ticari uyuşmazlıklarda taraf başına iki saatlik 660 lira öder. Arabuluculuk ücretine ilişkin yaza detaylı olarak inceleyebilirsiniz

Kimler arabulucu olabilir 2021?

Türkiye’de kendi alanında en az beş yıllık mesleki tecrübesi olan  ve hukuk fakültesi mezunu olan kişiler Arabuluculuk sınavını kazanmaları şartıyla  arabuluculuk yapabilir. Adalet Bakanlığının arabuluculuk siciline kayıtlı arabulucu olabilmek için ise  teorik ve pratik  olmak üzere en az kırk sekiz saat eğitim  eğitimin başarı ile tamamlanması gerekir.

Arabuluculuğa başvuru hak düşürücü süreyi keser mi?

Evet. Arabulucuğa başvurmak hak düşürücü süreleri ve zamanaşımı süreleri keser Bu süreler Arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı durur ve hak düşürücü ve zamanaşımı süreleri işlemez. Arabuluculuk süreleri ne fazla İş ve tüketici de 4 hafta Ticari uyuşmazlıklarda 6 haftadır. İkişer hafta uzayabilir.

İtirazın iptali davası arabuluculuğa tabi mi?

İcra dairelerinde başlatılan icra takibine yapılan itiraz sonucu duran takibin devam etmesi amacıyla açılan “itirazın iptali davaları” zorunlu arabuluculuğa tâbidir. Yargıtay 23. Hukuk Dairesi bu kararında; Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri arasındaki içtihat farklılığını gidermiş, sonuç olarak ticari nitelikteki itirazın iptali davalarının zorunlu arabuluculuğa tâbi olduğu ve davadan önce arabulucuya başvurulmasının dava şartı olduğu kararını vermiştir.  Sonuç olarakitirazın iptali davalarında  dava açmadan önce arabulucuya başvurulması dava şartıdır.

Menfi Tespit Davaları Arabuluculuk Şartına tabi midir ?

Menfi tespit davaları arabuluculuk şartına tabi değildir. Bunla ilgili olarak son yargıtay kararı Şu şekildedir.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi
Esas: 2020/2105
Karar: 2021/1981

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan “Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk” isimli kitapta menfi tesbit ve istirdat davalarında arabuluculuğun dava şartı olduğu görüşüne yer verilmiştir. Menfi tesbit davası, HMK 106. ve İİK 72. maddesinde düzenlenmiş özel bir tesbit davası türüdür. Bu davalarda bir miktar paradan borçlu olunmadığının tesbiti talep edilmekte davalar sonucunda da borçlu olunmayan kısımla ilgili olumsuz hüküm kurulmaktadır. Bu hüküm taraflar arasında kesin hüküm teşkil etse de ifa imkanı tanımayan bir tesbit hükmü niteliğindedir. TTK’nın 5/A maddesi bir miktar paranın ödenmesi, alacak ve tazminat taleplerinin dava açılmadan önce arabulucuya tabi olduğuna amirdir. Gerek HMK 106 ve gerekse İİK 72. maddesinde belirlenen menfi tesbit davaları yukarıda belitildiği gibi ifa hükmü içermeyen olumsuz tesbite yönelik davalardır. Bu itibarla kanun koyucunun TTK’nın 5/A maddesinda amaçladığı “alacağa bir an önce kavuşma” gerekçesi menfi tesbit davaları için gerekçe olamaz. Nitekim doktrinde menfi tesbit davalarının arabuluculuğa tabi olmadığı, menfi tesbit davalarında borçluyu arabulucuya müracaata zorlatmanın, arabulucuya müracaatın cebri icrayı durdurmayacağından onu takipten önce menfi tesbit davası açma hakkından mahrum burakmak anlamına geleceği ve %15 teminat yatırarak takibi tedbiren durduramayacağı bununda hak arama özgürlüğüne aykırı olduğu görüşlerine yer verilmektedir. (Bknz:Prof. Dr.Ömer Ekmekçi, Prof Dr. Muhmammet Özekes, Prof.Dr. Murat Atalı, Prof. Dr. Vural Seven Hukuk Uyuşmazlıklarında arabuluculuk 2. Baskı Sh.189-191) (Prof Dr. Süha Tanrıver Dava Şartı arabuluculuk üzerine bazı düşünceler Türkiye Barolar Birliği Dergisi Mart- Nisan 2020 Sh.111 -141) Bunun yanında İİK 89 . maddesi ve HMK 211 vd. maddelerine istinaden açılan menfi tesbit davalarında arabulucuya gitme imkanının bulunmadığı da izahtan varestedir.TTK 5/A maddesi uyarınca arabuluculuğun dava şartı olabilmesi için (1) davanın konusunun bir miktar pararın ödenmesi olmalı (2) bu talebin bir davada alacak ve tazminat olarak ileri sürülmesi gerekir. Yukarıda açıklandığı üzere menfi tesbit davalarında kanunda belirlenen şartların bulunmadığı anlaşılmaktadır. Kanun koyucu menfi tesbit davalarını zorunlu aracbuluculuğa tabi tutmak isteseydi bunu açık şekilde ifade ederdi. Yukarıda açıklandığı üzere yorum yoluyla menfi tesbit davalarını İİK 5/A maddesi kapsamına almak mümkün bulunmamaktadır. Tüm bu gerekçeler ışığında menfi tesbit davalarında dava açılmadan önce arabulucuya başvurmanın dava şartı olmadığının sonucuna varılmalıdır. Somut olayda davacı ticari nitelikteki ve eser sözleşmesi mahiyetindeki gemi tamirini konu olan sözleşme kapsamındad davalıya verilen ticari senetlerin teminat senedi olduğunu ileri sürerek davalıya borçlu olmadığının tesbitini talep etmiş olup, menfi tespit davalarında dava açılmadan önce arabulucuya başvuru dava şartı olarak kabul edilmeyeceğinden kararın davacı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

Tüketici mahkemelerinde arabuluculuk zorunlu mu?

7521 Sayılı Yasa ile 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna 73/A maddesi  kapsamında tüketici hukukunda zorunlu arabuluculuk kapsamı çizilmiştir

“Dava Şartı Olarak Arabuluculuk  Nedir

Bir takım uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce işletilmesi gereken   sürece dava şartı arabuluculuk denmektedir. Dava şartı arabulucukta taraflar arabulucuğa başvurmadan  dava açamazlar.açarlarsa açılmış olan davaları reddedilir.

Hangi tür Uyuşmazlıklarda Dava şartı arabuluculuk Söz Konusudur ?

Son değişiklikle İş uyuşmazlıklarıyla birlikte Ticari uyuşmazlıklarda ve Tüketici uyuşmazlıklarında  dava açmadan önce  yürütülmesi gereken zorunlu bir süreçtir.

Arabuluculuk tutanağı icraya konulabilir mi?

Arabuluculuk anlaşma belgeleri mahkemeden icra edilebilirlik şerhi alınarak ilamlı icraya konulabilir. Bununla  tüm tarafların katılımı ve avukatlarının da  katılımı ve imzası olması durumunda ise , icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın  doğrudan ilam niteliğinde belge sayılır. Yani icra edilebilirlik şerhi dilekçesi ile başvuruya gerek kalmadan  doğrudan ilamlı icra takibi yapılabilir.

Arabulucu ile anlaşamazsa ne olur?

Eğer taraflar karşılıklı yapılan görüşmeler neticesinde anlaşmazlarsa  veya taraf teşkili sağlanamadıysa veya taraflardan biri görüşmeye gelmezse arabulucu anlaşamama tutanağını düzenler ve  başvurucu isterse dava açılabilir .Eğer taraflar anlaşırlarsa anlaştıkları konularda yeniden dava açma hakları mevcut değildir.

Arabuluculuk görüşmeleri kaç oturum?

Arabuluculuk toplantıları  dava şartı arabuluculuklarda minimum 2 görüşme olmakla birlikte üst sınır yoktur. Fakat dava şartı arabuluculukta  2. görüşmeden sonra arabuluculuk ücreti devlet tarafından ödenmez. İhtiyari arabuluculukta ise her hangi bir oturum sınırı yoktur.

kayseri’de arabuluculuk Süreci

Kayseri’de arabuluculuk süreci Uzman kadromuzla Konusu iş ticari ve tüketici uyuşmazlıklarında kayseri’de olan tüm uyuşmazlıklarda gerek dava şartı gerekse ihtiyari olan tüm arabuluculuk sürecinde hizmet vermektedir.

Ayrıca arabuluculuğun ilke ve esaslarına ilişkin detaylı olarak bu yazımızı inceleyebilirsiniz

S.S.SHemen Ara!WhatsApp