loading

Kayseri Ceza Avukatı

Kayseri Ceza Avukatı

Ceza Avukatlığı özellikle ihtiyaç duyulan  Kayseri, İç Anadolu ve tüm Türkiye de Ceza hukuku alanında mağdur, şüpheli, Sanık olarak yargılamaya dahil bulunana kişilerin haklarının korunması, bu kişilerin haklarının savunulması noktasında avukatlık mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgi ve beceriyle ve tecrübeyle profesyonel destek sunmak ceza hukukun temel prensibidir. Başta Kayseri olmak üzere, Nevşehir Kırşehir ve İç Anadolu’nun bir çok ilinde ceza avukatlığı noktasında  suç işlenme oranlarının artması bu şehirlerde  ceza hukuku ile ilgili avukat ihtiyacını olduğundan fazla ölçüde arttırmaktadır.

Ceza hukuku  Suç kapsamına giren eylemler ve ve bunlara uygulanacak ceza ve güvenlik tedbirlerinin uygulanması içeren kapsamlı bir hukuk dalıdır, ve ayrıca kişi özgürlükleriyle doğrudan ilgili bir alan olmasından ötürü  anayasal olarak korunması gereken adaletin sağlanması en hassas olunması gereken hukuk dallarından biridir. kişilerin doğrudan vücut bütünlüğü ve özgürlükleriyle doğrudan ilişkili bir hukuk dalı olduğundan Bu konuda yapılacak hukuki yardımın da profesyonelliği ve tecrübesi o nispetle yüksek olması gerekmektir. Burada avukatlara düşen görev müvekkillerine en üst düzeyde hukuki destek olma  ve soruşturma ve davalarda temsil edilmek suretiyle haklarından haberdar olmalarını sağlamak, kanuni hak ve menfaatleri noktasında bilgilendirmek menfaatleri doğrultusunda hareket etmelerini sağlamaktır.

Kayseri özellikle suç oranlarının son yıllarda arttığı bir şehir olması nüfus oranının da artması dolasıyla çok fazla istismar ,doğu batı güzergahında olması hasebiyle çok fazla uyuşturucu eroin kokain uyuşturucu ticareti  vakıaları ile karşılaşılmaktadır.Bazı durumlar haksız yargılama yapılarak fazla ceza verilmekte,bazı durumlarda haksız yere suç olan insanların tutuklanmak veya ceza verilmek suretiyle mağduriyetler yaşanmakta ve Kayseri’de ciddi oranda ceza avukatlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu gibi  durumlarda avukat olarak hukuki destek noktasında profesyonel avukatlık hizmeti almak mağdur, müşteki, sanık ve şüpheli noktası hak kaybı yaşanmaması açısından elzemdir. Bunun sağlanması adına kayseri’de ceza avukatlığı olarak gerekli hukuki desteği sağlamaktayız. Bu kapsamda Bu bağlamda soruşturma aşamasında ifade alma gözaltına alma, yakalama, tutuklama, el koyma  koruma tedbirlerinde ;kovuşturma aşamasında dava takibi delillerin ortaya çıkarılması, yargılamanın daha adil olması ,savunmaya ilişkin eksikliklerin giderilmesi, istinaf ve temyiz aşamalarında daha adil kararların alınması sağlamak ceza hukukuna ilişkin faaliyet alanları arasındadır.

kayseri avukat   kayseri boşanma avukatı

 


Kayseri ‘de Suç istatistikleri

Kayseri gerek Türkiye’nin ortasında bulunması  ve ulaşım ağında kavşak konumunda bulunması gerek de büyük şehir ve kozmopolit durumundan dolayı  ekonomik de sıkıntıların artması da eklendiğinde suç oranlarının son yıllarda ciddi oranda yükseldiği görülmektedir. Bu kapsamda gerek kolluk gerek savcılık ve mahkemeler yani yargılama makamına çok iş düşmekle birlikte avukatların da burada önemi çıkmaktadır. İşlenen suçlar dolayısıyla gerek adil yargılamanın yapılması gerek mağdurların haklarının korunmasında kilit konumda bulunana alanında uzman bir ceza avukatından  yardım alınması  gerekmektedir.

Kayseri’de Son yıllarda En Çok işlenen Suçlar

Kayseri’de 2017 yılı içerisinde en çok işlenen suçlar ise kişi sayısına göre,

 • Yaralama
 • İcra İflas Kanunu’na muhalefet
 • Hırsızlık
 • Uyuşturucu İmal ve Ticareti Suçu
 • Yağma Suçu
 • Ailenin korunması tedbirine aykırılık Suçu

Bununla birlikte son 9 yıl içerisinde Yağma Suçunun ciddi oranda arttığı da görülmektedir.

Buna ek olarak kaçakçılık kapsamında Kayseri’nin güzergah üstü olmasından dolayı ciddi oranda uyuşturucu ve uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarında artış görülmektedir.

Ceza Hukuku kapsamında

 • Şikayet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması
 • Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması
 • Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
 • Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
 • Sulh Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
 • Savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi
 • Tutuklama kararlarına itiraz edilmesi
 • Temyiz dilekçesi hazırlanması
 • Cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapılması

hususları ön plana çıkmaktadır

Takibi Şikayete Bağlı Suçlar Nelerdir?

Takibi şikayete tabi suç  İlgili suçtan zarar gören ya da mağdurun  şikayeti üzerine soruşturma ve kovuşturma sürecinini  başlattığı ve şikayetçinin şikayeti karar verilinceye kadar vazgeçme ve soruşturma ve kovuşturma sürecinin bitirebileceği TCK da tanımlanmış suçlardır. Savcılar Bu suçlarda re’sen soruşturma başlatmazlar eğer başlatıldıysa durma kararı verilir. Şikayet hakkı olan şikayet etmez Kovuşturmaya yer olmadığı yahut düşme kararı verilir.

Takibi şikayete bağlı suçlar

 • Basit kasten adam yaralama (m. 86/2).
 • TCK md. 86/2 kapsamında kalan kasten yaralama suçunun ihmali davranışla işlenmesi (m. 88).
 • Taksirle yaralama suçu (m. 89/1-2-3-4).
 • Cinsel saldırı suçu (m. 102/1 ve 102/2-ikinci cümle).
 • Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu (m.104/1).
 • Cinsel taciz suçu (m. 105/1).
 • Tehdit suçu (m. 106/1 ikinci cümle).
 • Konut dokunulmazlığını ihlal Suçu (m. 116/1-2-4).
 • İş ve çalışma hürriyetini ihlal suçu (m.117/1).
 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu (m. 123/1).
 • Hakaret Suçu (m. 125/1, 2, 3).
 • Kişinin hatırasına hakaret suçu (m. 130/1,2).
 • Haberleşmenin gizliliğini ihlal Suçu (m. 132/1, 2, 3).
 • Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu (m. 133/1, 2, 3).
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu (m. 134/1, 2).
 • Hırsızlık Suçu (m. 141)
 • 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işenen nitelikli hırsızlık suçu (m. 142/1, 2, 3)
 • Hırsızlık suçlarında daha az cezayı gerektiren haller de şikayete tabidir (m. 144/1).
 • Kullanma hırsızlığı suçu (m. 146/1).
 • Mala zarar verme suçu (m. 151/1, 2).
 • 167/2’de belirtilen kişilerin zararına işlendiği Mala zarar verme suçunun nitelikli halleri (m. 152/1,2)
 • İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme suçu TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenirse takibi şikayete bağlıdır (m. 153/1).
 • Hakkı olmayan yere tecavüz suçu (m.154/1,2,3)TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenirse takibi şikayete bağlıdır.
 • Güveni kötüye kullanma suçu (m. 155/1).
 • Bedelsiz senedi kullanma suçu (m.156/1).
 • Dolandırıcılık suçu (m. 157/1)
 • 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenen Nitelikli dolandırıcılık suçu (m. 158/1,2)
 • Dolandırıcılıkta daha az cezayı gerektiren hal (m. 159/1).
 • Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçu (m.160/1).
 • 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenen  Hileli iflas suçu (m. 161/1)
 • 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenirse Taksirli iflas suçu (m. 162/1) TCK md.
 • TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenen Karşılıksız yararlanma suçu (TCK m.163/1-2)
 • 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenen  Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi (m. 164/1)
 • 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenen  Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu (m.165/1)
 • 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenen Bilgi vermeme suçu (m. 166/1)
 • Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu (m. 209/1).
 • Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçu (m. 233/1).
 • Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (dördüncü fıkra hariç, madde 239/1-2-3).
 • Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçu (madde 234/3).
 • TCK Kapsamında Tüm Suçlar
 • Uluslararası Suçlar
 • Soykırım suçu,
 • İnsanlığa Karşı Suçlar
 • Örgüt Suçu
 • Göçmen kaçakçılığı(1)
 • İnsan ticareti
 • Kişilere Karşı Suçlar
 • Kasten öldürme
 • Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi
 • İntihara yönlendirme(1)
 • Taksirle öldürme
 • Kasten yaralama (3)
 • Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi (3)
 • Taksirle yaralama
 • İnsan üzerinde deney
 • Organ veya doku ticareti
 • İşkence
 • Eziyet
 • Terk
 • Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi
 • Çocuk düşürtme Madde 99-
 • Kısırlaştırma Madde 101-
 • Cinsel saldırı Madde 102
 • Çocukların cinsel istismarı Madde 103-
 • Reşit olmayanla cinsel ilişki Madde 104
 • Cinsel taciz Madde 105
 • Tehdit Madde 106
 • Şantaj Madde 107
 • Cebir Madde 108-
 • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma Madde 109-
 • Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi (1) Madde 112-
 • Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi (2) Madde 113-
 • Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi Madde 114-
 • İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme Madde 115-
 • Konut dokunulmazlığının ihlali Madde 116
 • İş ve çalışma hürriyetinin ihlali Madde 117
 • Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi Madde 118
 • Haksız arama Madde 120
 • Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi Madde 121
 • Nefret ve ayırımcılık (1) Madde 122
 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma Madde 123-
 • Haberleşmenin engellenmesi Madde 124-
 • Hakaret Madde 125
 • Haberleşmenin gizliliğini ihlal(1) Madde 132-
 • Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması(2) Madde 133-
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal(1) Madde 134-
 • Kişisel verilerin kaydedilmesi Madde 135
 • Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme Madde 136
 • Verileri yok etmeme Madde 138-
 • Hırsızlık Madde 141
 • Kullanma hırsızlığı Madde 146
 • Yağma Madde 148
 • Mala zarar verme Madde 151
 • İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme Madde 153-
 • Hakkı olmayan yere tecavüz Madde 154
 • Güveni kötüye kullanma Madde 155
 • Bedelsiz senedi kullanma Madde 156-
 • Dolandırıcılık Madde 157
 • Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf Madde 160-
 • Hileli iflâs Madde 161
 • Taksirli iflas Madde 162
 • Karşılıksız yararlanma Madde 163
S.S.SHemen Ara!WhatsApp