loading

Kayseri Ticaret Avukatı

Kayseri de Ticaret Avukatlığı

Kayseri de Ticaret Avukatlığı ve Ticaret Hukuku

Kayseri Türkiye’nin ticaret başkentlerinden güzergahlarından olmasından ötürü  çok fazla ticaret uyuşmazlıkları olmakta gerek ticari şirketler gerekse ticaret hacminden dolayı yüzlerce ticari davalara şahit olmaktadır.

Bu bakımdan kayseri’de ticari şirketler ve ticari davalar açısından Kayseri de Ticaret Avukatlığı  önem arz etmektedir. Bununla birlikte kayseri adliyesinde 3 tane ticaret mahkemesi bulunmakta olup dava ve dosya yüklerini bu mahkemeler karşılamaktadır.

Ticari mahkemelerde mutlak ticari davalar görülmektedir. Ayrı da iki tarafın da  tacir olduğu davalar da aynı şekilde bu mahkemelerde görülmektedir.

Ticaret ve Şirket Hukuku

Ticaret Hukukunun Temel Kavramları ve  Ticari İşletme ve Ticaret Avukatlığı Üzerine

Ticaret ve şirketler hukuku, “ticari işletme” temeline dayanmaktadır.
Ticari işletme Türk Ticaret Kanununun 11. maddesinde tanımlanmıştır.
Her ne kadar ticari işletme kavramı kanunda farklı şekillerle ve yollarla tanımlanmış olsa da, temelde bir ticari işletme için “ticarethane, fabrika veya ticari amaçla işletilen müesseseler” tanımını yapmak uygun olacaktır..
Ticaret ve şirketler hukukunun detaylarına inmeden önce işletme kavramının ne anlama geldiğini ve  ticaret hukukundaki yerini anlamakta fayda var.
Bununla birlikte ticaret hukukunun ticari işletmeden bağımsız olarak düşünülmemesi gerektiğini söyleyebiliriz.
Bir işletmenin ticari işletme sayılması işletmenin ve işletmenin sahibi olan tacir açısından ticari idari ve mali hak ve yükümlülükler doğurmaktadır.
TTK da ticari bir işletmenin var olabilmesi için hangi koşulların olması gerektiği açıkça tanımlamıştır.
TTK m. 11 e göre işletme, gelir sağlama hedefi sahibi olan , devamlılık ilkesi üzerine faaliyet gösteren ve belirli bir etkinlik çapını aşmış olması gereken bir iktisadi kurumdur. Türk Ticaret Kanunu’ndaki göre ticari işletmelerin üç farklı  unsuru bir arada olması gerekmektedir.
Yani bir işletmenin ticari işletme olması için
 • Ticari işletmenin belirli bir etkinlik sınırını aşması
 • Devamlılık amacı gütmesi
 • Gelir sağlama amacı olması

Gerekmektedir.

Belirli sınırın üstünde gelir sağlama amacında temel kriter ise esnaf işletmesine göre belirlenen bir sınırdan oluşur. Bir işletmenin ticari işletme olarak tanımlandırılması için kanunda belirlenmiş olan esnaf işletmesi sınırlarını aşmış olması  gerekmektedir..
Ticari işletme türlerinin her biri, ticaret hukuku kapsamında ayrı ayrı tanımlanmakta ayrı hukuk kurallarına tabi olmakta korunmakta ve düzenlenmektedir.
Ticari işletmelerin unsurlarından bir diğeri ise sermayedir. Ticari işletmeler Sermaye adı altında çeşitli mal varlığı değerlerini bir araya getirilmesiyle iktisadi faaliyette bulunmayı amaçlamaktadırlar.
İşletmelerin sermaye koyma borçları, TTK’nın 126. maddesinde hüküm altına alınmıştır.Tacir , kendi kişisel mal varlığı başta olmak üzere çeşitli değer ve varlıkları işletmesine tahsis etmelidir.Tahsis nakti olabileceği gibi ayni de olabilmektedir. Borçlanabileceği gibi kuruşundan itibaren devredebilmektedir. Ayrıca Mal varlığı değerleri bağışlanacağı gibi alacak hakları da bağışlanabilir sermaye de taahhüt edilebilir. kiralama ödünç veya temlik edilebilir.
Orta ve büyük ölçekli bir çok işletme ve şirketle tüm ticari işletmelerle Şirketler ve Ticaret Hukuku konusunda yatırımcıların Türkiye’deki yatırımlarını düzenlemek, danışmanlıklarını yapmak, bu yatırımlar çerçevesinde ortaklık anlaşmaları hazırlamak ve şirket kuruluşlarında destek vermek ticaret hukukunun temel alanlarıdır. Aynı şekilde gerektiğinde şirketlerin temel ticari faaliyet ve fonksiyonlarını yürütürken karşılaşabilecekleri hukuki problemlerin çözümü noktasında ticaret hukuk kaynak teşkil etmektedir.
Tacir ise Türk Ticaret Kanunu’nun 12. maddesinde , “bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kişi” olarak tanımlanmaktadır.

 

Ticaret Hukuku Davaları

Ticari davalar

TTK m.3 çerçevesinde ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiillerin ticari sayılacağı belirtilmiştir. Ticari hükümler ise TTK’da belirlenen hükümler ile bir ticari işletmeyi ilgilendiren işlem ve fiillere ilişkin diğer kanunlarda belirlenen yazılı özel hükümlerdir. Buradan ticari işletme hukukunun yalnızca TTK çerçevesinde düzenlenmediğini, bazı özel kanunlar ile farklı hükümlerin varlığını çıkarmak mümkündür.
Ticari işlerden doğan dava türleri ticaret kanununda ayrık olarak hem ayrı ayrı sayılmak suretiyle tadadi olarak hem de tanımlamak suretiyle tahdidi olarak belirtilmiştir. Ticaret hukukunda ticaret hayatı ile ilgili her sözleşme türüne veya hukuksal düzenlemeye bağlı olarak, davalar da çeşitlenmektedir.
Ticari davaları başlıklar altında listelemek gerekirse şu genel başlıklar altında toplanması mümkündür.

Borçlar Kanununda Düzenlenen Ticari Davalar

 • Rehin karşılığında Ödünç Verme işinden doğan Tazminat ve Alacak Davaları ( Borçlar Kanunu 962-969).
 • Mal varlığının veya işletmenin devralınması ile işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi hakkındaki 202 ve 203 maddelerinden doğan Alacak ve Tazminat Davaları.
 • Rekabet Yasağından doğan Tazminat ve Alacak Davaları ( Borçlar Kanunu 444-447).
 • Yayın Sözleşmesinden doğan Tazminat ve Alacak Davaları ( Borçlar Kanunu 487-501).
 • Kredi Mektubu Ve Kredi Emrinden doğan Tazminat ve Alacak Davaları ( Borçlar Kanunu 515-519 ).
 • Komisyon Sözleşmesinden doğan Tazminat ve Alacak Davaları ( Borçlar Kanunu 532-545).
 • Ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları için öngörülmüş bulunan tazminat ve alacak davaları ( Borçlar Kanunu 547-554).
 • Havale Sözleşmesinden Doğan Tazminat ve Alacak Davaları ( Borçlar Kanunu 555-560).
 • Saklama sözleşmelerinden doğan Tazminat ve Alacak Davaları ( Borçlar Kanunu 561-580 ).
 • En az bir ticari işletmeyi ilgilendiren Fikrî mülkiyet hukukundan doğan Alacak ve Tazminat Davaları.
 • Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diğer yerlere ilişkin özel hükümlerden doğan Alacak ve Tazminat Davaları.
 • Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme işlerine ilişkin düzenlemelerden doğan Alacak ve Tazminat Davaları.

Türk Ticaret Kanununda Düzenlenen Davalar:

 • Ticari Satım Sözleşmesinden Doğan Alacak ve Tazminat Davaları ( TTK 23 )
 • Ticari Mal Değişimi Sözleşmesinden Doğan Alacak ve Tazminat Davaları ( TTK 23)
 • Ticaret Unvanına Yapılan Tecavüz Nedeniyle Doğan Tazminat Davaları ( TTK 52 )
 • Haksız Rekabetten Doğan Tazminat Davaları ( TTK 54- 63)
 • Cari Hesap Sözleşmelerinden Doğan Alacak Ve Tazminat Davaları ( TTK 89- 101 )
 • Acentelik Sözleşmesinden Doğan Alacak ve Tazminat Davaları ( TTK 102-122 )
 • Üçüncü kişinin Şirket Ortağına ait olan Tasfiye Payı veya Kar Payı alacağı Davası ( TTK 133)
 • Devrolunan Şirketlerde Ortaklık Payından Doğan Alacak ve Tazminat Davaları ( TTK 140)
 • Şirket Birleşmelerinde Ayrılma Akçesinin Ödenmemesinden Doğan Alacak ve Tazminat Davaları ( TTK 141)
 • Şirket Birleşmelerinde Alacaklılara Teminat yerine ödeme yapılmasından doğan Alacak ve Tazminat Davaları ( TTK 157 )
 • Şirket Bölünmeleri Nedeniyle Teminat yerine ödeme yapılmasından doğan Alacak ve Tazminat Davaları ( TTK 175 )
 • Birleşme, bölünme veya tür değiştirme işlemlerine herhangi bir şekilde katılmış bulunan bütün kişiler şirketlere, ortaklara ve alacaklılara karşı kusurları ile verdikleri zararlardan doğan Alacak ve Tazminat Davaları ( TTK 193 )
 • Hakimiyetin Hukuk aykırı kullanılması nedeniyle Hakim Şirkete Karşı Açılacak Tazminat ve Alacak Davaları ( TTK 202 )
 • Hakim Şirkete ve Yönetim Kurulu Üyelerine Karşı Açılacak Tazminat Davası ( TTK 206 )
 • Anonim Şirket, Limited Şirket, Kollektif Şirketi, Komandit Şirket ve Şahıs Şirketlerinden doğan tüm tazminat ve davalar
 • Bono, Poliçe, çek ve sair kambiyo evraklarından doğan tazminat, menfi tespit, iptal ve istirdat davaları
 • Tüm ticari işlerden kaynaklı alacakların tahsil ve takibi davaları.
 • Navlun sözleşmelerinden doğan davalar.
 • Taşıma sözleşmelerinden doğan davalar.
 • Deniz ticaretinden kaynaklı her türlü dava ve icra takipleri.
 • Donatan ve donatma iştiraki işlerinden kaynaklı dava ve takipler.
 • Mal Sigortası, Hayat Sigortası, Kaza Sigortası, Hastalık Sigortası, Sağlık Sigortası, Mesleki Sorumluluk Sigortası ve diğer sigorta türlerinden doğan tüm davalar

Şirketler Hukukundan ( Ticaret Kanununda) Doğan Davalar

 • Şirket ortaklığından çıkma ve çıkarılma davası.
 • Ortaklık çıkma payının istenmesine dair tazminat davası.
 • Şirket müdürlüğünden azil davası.
 • Şirket müdür ve yönetim kuruluna açılacak tazminat davaları.
 • Şirket denetçilerine karşı açılacak tazminat davaları.
 • Şirket bilgi ve belgelerinin incelenmesine izin verilmesi davaları.
 • Şirket Yönetim Kurulu ve Müdürlerinin açacağı tazminat davaları.
 • Tasfiye memurlarına karşı açılacak tazminat davaları.
 • Tasfiye memurlarının açacağı davalar.
 • Genel kurul kararlarının iptali davaları.
 • Şirketin feshi davaları.
 • Şirketin iflası davaları.
 • Ve diğer davalar.

Ticari Davalarda Görevli Mahkemeler

Ticari davalar, TTK’ya göre mutlak ticari davalar ve nispi ticari davalar olarak iki sınıfa ayrılmıştır.
Mutlak ticari davalar, ticaret kanununda düzenlenmiş olan hukuki alanlarla ilgili tüm davalarda iken nispi ticari davalar , her iki tarafın da ticari işletmesini ilgilen davalardır.Gerek nispi gerek  mutlak Ticari davlarda ticaret mahkemeleri görevlidir.
Ticaret mahkemelerinin olmadığı yerde Ticaret mahkemeleri sıfatıyla asliye hukuk mahkemeleri görevlidir. Ticari dava türleri yukarıda gösterilmiştir.
Ticari mahkemelerin incelediği dava türlerinin çok büyük bir kısmını alacak davalarının oluşturduğunu söylemek yanlış olmaz.

Ticari Davalarda Yetkili Mahkemeler

Ticari davalarda özel bir yetki olmasa da iflasa özel olarak şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesi yetkili mahkemelerdir.
Bu nedenlerle her dava türüne göre yetki meselesi kendi özelinde HMK hükümlerine göre değerlendirilmelidir.
Kayseri’de görülen uyuşmazlıklarda genel yetki kapsamında kayseri mahkemeleri de yetkili olmaktadır.

Ticaret ve Şirketler Hukukunda Zaman aşımı Süreleri

Ticaret ve şirketler hukuku yukarıda da izah edildiği üzere oldukça teferruatlı bir hukuk  alanıdır. Ticaret hukukunda zaman aşımı ile ilgili temel kural “Ticari hükümler koyan kanunlarda öngörülen zaman aşımı süreleri, Kanunda aksine düzenleme yoksa, sözleşme ile değiştirilemez.”
Haksız Rekabette doğan dava hakları bir yıl ve her halde bunların doğumundan itibaren üç yıl geçmekle zaman aşımına uğrar. Buna karşılık haksız rekabet fiili aynı zamanda 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu gereğince daha uzun dava zaman aşımı süresine tabi olan cezayı gerektiren bir fiil niteliğinde ise, hukuk davasına da aynı süre uygulanacaktır.
Cari hesabın tasfiyesine, kabul edilen veya mahkeme kararıyla saptanan artan tutara ya da faiz alacaklarına, hesap hata ve yanılmalarına, cari hesabın dışında tutulması gereken veya haksız olarak cari hesaba geçirilmiş olan kalemlere veya tekrarlanan kayıtlara ilişkin bulunan davalar, cari hesap sözleşmesinin sona ermesinden itibaren beş yıl geçmekle zaman aşımına tabidirler.
Devrolunan şirketin borçlarından doğan, ortakların kişisel sorumluluğuna ilişkin istemler, birleşme kararının ilanı tarihinden itibaren üç yıl geçince zaman aşımına uğrar.
Hakim teşebbüsten tazminat veya payların satın alınmasını istem davası, genel kurul kararının verildiği veya yönetim kurulu kararının ilan edildiği tarihten başlayarak iki yılda zaman aşımına uğrar.

Ticari Davalarda Mahkeme Masrafları

Ticari davalarda mahkeme masrafları, her sene yeniden değerleme oranı ilgili kurumlarca çıkarın güncel tarifelerle değişmektedir. ve davanın türüne ve masrafın çeşidine göre değişiklik göstermektedir. .

Ticari Davalarda Avukatlık Masrafları

Ticari davalarda uygulanacak avukatlık ücret tarifeleri için avukatlık ücret tarifesi başlıklı yazımızın incelenmesi gerekmektedir.

Ticari Davalarda Arabuluculuk Masrafları

Bilindiği üzere 01.01.2019 tarihinden itibaren ticari davlarda arabuluculuğa başvuru zorunluluğu getirilmiştir. Hangi tür dosyaların zorunlu arabuluculuğa tabii olduğunun tespiti için arabuluculuk başlıklı yazı incelenerek bu konuda daha fazla bilgi alınabilir.
Ticari işlerden doğan arabuluculuk dosyalarında uygulanacak tarife için arabuluculuk ücret tarifesi başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz

Ticaret hukuku avukatı nedir, ticaret ve şirket avukatı ne iş yapar

Yukarıda yüzeysel olarak bahsettiğimiz Şirketler ve Ticaret hukuku kapsamındaki ticari faaliyetlerden doğmuş uyuşmazlıklarla ilgilenen avukatlara ticaret avukatı denmektedir. Ticaret avukatlığı ciddi emek mevzuat ve uzmanlık ve tecrübe gerektiren bir alan olmasına karşın bu konuda uzman avukat sayısı gerek Türkiye’de gerek Kayseri’de karşılamanın çok altındadır.
2000 li yıllardan sonra dünya üzerinde  ticaret çağ atlamış gerek elektronik gerek İnternet alt yapılı ticaretler uzaktan e-ticaret gibi yeni kavramların girmesiyle birlikte buna ek olarak ticarette sınırların kalkmasıyla tamamen ulusal bir boyuta geçilmiş olması Hem Türkiye hem de ihracat ta ileri düzeyde olan kayseri’de farklı bir boyuta çıkmıştır.Günümüzde ticari faaliyetler oldukça gelişmiş ve büyümüş durumdadır. Ticaretin gelişimi ile birlikte ticaret hukuku alanında uyuşmazlıkların artmasına da sebep olmuştur. Henüz ortaya çıkmayan ihtilafların erkenden öngörülmesi ve buna uygun olarak tedbir alınması ihtiyacı oraya çıkmıştır. Bununla birlikte mevcut hukuki problemlerin çözülmesi, hukuki işlemlerin denetlenmesi ve düzenlenmesi aşamalarında da şirketler ve ticaret ile uğraşan bireyler avukata başvurma ihtiyacı günden güne artmaktadır. Ticaret avukatı ve şirket avukatı tam da bu noktada önem kazanmıştır.
TTK (Türk Ticaret Kanunu) kapsamında dört adet şirket tipi bulunmaktadır. Kanuna göre bu şirketler
 • anonim
 • limited
 • kollektif
 • komandit
şirketler olarak ayırmak mümkündür.
Bu ayrımın yapılmasında şirketin kurulması, işleyişi, koyulacak sermaye miktarı vb. işlemleri farklılık arz etmektedir. Bununla birlikte ticaret ile şirket kavramlarının uygulamada birbirinden ayrılamaz hale gelmeleri ticari avukat ve şirket avukatını bu konuda önemi ve ihtiyacı ortaya çıkarmıştır.

Ticaret Avukatı Ne  İş Yapar

Ticaret Hukuku ve ticaret avukatı tanımından sonra sorulması gereken bir diğer soru da ticari avukatının ne iş yaptığıdır. Ticaret avukatının çalışma alanlarından an başta geleni ticari işletme hukukudur.. Ticaret avukatı özellikle Türk Ticaret kanunda düzenlenen ticari davalara yönelik hizmet vermekte ve bu konuda müvekkillerine hukuk danışmanlığı yapmaktadır. Bu bağlamda şirketlerin kurulması, bölünmesi, birleşmesi, sona ermesi, iflası; şirket esas sözleşmesinin hazırlanması, değiştirilmesi, tescili; ticaret adı ve işletme unvanı ile ilgili hukuki işlemler, kurul toplantıları ile kararlarına ilişkin işlemler, şirket ortaklarının avukatlığını yürütme, ticari sözleşmelerin hazırlanması işlemleri ticaret hukuku avukatları tarafından gerçekleştirilecektir. Şirketler tarafından ihtiyaç duyulan bu tür hizmetlerin sağlanmasında ticaret avukatı ile sürecin devam ettirilmesi büyük fayda ve avantaj sağlamasına sebep olacaktır.

Konusunda kendisini geliştirmiş En iyi ticari avukatlar ticari işletme hukuku mevzuatına, ilgili hükümlere hakim; ticari işletme hakkında bilgi sahibi, bu alanca tecrübe edinmiş avukatlardır. Ticaret avukatları ticari işletmeniz ile ilgili gerekli hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesinde teknik ve hukuki bilgisi ile müvekkillerine yardımcı olmaktadır.

Ticaret Hukuku Avukatı Bulundurmanın Gerekliliği ve Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku ticaret hukuku bünyesinde yer alan; yukarıda bahsetmiş olduğumuz 4 ticari işletmeyi ilgilendiren şirketlerin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, sona ermesi, iflası, iflas erteleme, şirket birleşmeleri, şirket satın almaları, devretmeleri ve tasfiyesi vb. konuları ile ilgilenen hukuk dalıdır.
Şirketlerin rizokolarının ve işlem hacmi büyük tutarlar üzerinde işlem yapılmasından dolayı verilecek kararların ve hukuki süreçlerde doğacak zarar ve kaybedilecek hakların ciddi boyutta olması ticaret hukukunda hukuki süreçte ticaret avukatlarına olan ihtiyacı tüm hukuk alanlarından daha fazla gerektirmiştir.
Bu ticari şirketlerin kurulmasından sona ermelerine kadarki süreçte hukuki analize tabi tutulmaları, hukuk bilgisine haiz bir kimse tarafından incelenmeleri ve taşıdıkları risklerin belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu yalnızca şirketin kendi işlemlerinde değil diğer şirketlerle yaptıkları hukuki işlemlerde de geçerli olmaktadır. Hukuki danışmanlık ya da uzman desteği alınmadan yapılan ticari iş işlem ve sözleşmeler sözleşmeler, yeterince incelenmeme, sonradan ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların öngörülememesi gibi riskler maddi zarar ihtimalleri taşımaktadır. Bu bakımdan şirketlerin mevzuata hakim, ticaret ve ticari ilişkiler hakkında bilgi sahibi, tecrübeli uzman tecrübeli ticaret avukatı ile çalışması bir gereklilik halini almıştır.

Anonim Şirketlerde Ticaret Avukatı Bulundurma Zorunluluğu

Anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu Avukatlık Kanunu madde 35 ile hükme bağlanmıştır. TTK’nin 332. madde ile öngörülen esas sermaye miktarı 50.000 TL’dir. Buna göre esas sermaye miktarı 250.000 TL’yi aşan anonim şirketlerde sözleşmeli bir avukat bulundurma zorunluluğu mevcuttur. Zira Avukatlık Kanunu 35 esas sermaye miktarının 5 katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan şirketlerin sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğunu düzenlemektedir.
Sözleşmeli avukat bulundurma yükümlülüğünü yerine getirmeyen şirketlere uygulanacak birtakım yaptırımlar bulunmaktadır. 35.madde gereğince bu şirketlere Cumhuriyet Savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için asgari ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası verilmektedir . Yetkili Cumhuriyet Savcısı anonim şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki Cumhuriyet Savcısıdır.

Ticaret ve Şirket Avukatı Dava Vekilliği

Uzman ticaret ve şirket avukatı başta ticari şirketlerinin alım satımı, uluslararası ticaretten doğan uyuşmazlıklara ilişkin davalar, e-ticaretten doğan davalar, gümrük-ithalat-ihracattan doğan davalar, haksız rekabet davaları olmak üzere ticaret ve şirketler hukuku alanına giren her türlü davada müvekkillerine vekil olarak hizmet verilen avukatlıktır. Ticari iş ve işlemler konusunda gerek ticari davalardaki uyuşmazlıklar kişisel alacakları ile şirket alacaklarının icra takibi işlemlerini yürüterek alacağa ilişkin hukuki danışmanlık ve .

Ticaret Hukukunda Ortaklar Arası Anlaşmazlıkların Ticaret Avukatı ile Çözümü

Ticaret hukukunda ortaklar arası anlaşmazlıklar nasıl çözüme kavuşturulacaktır? En iyi ticaret hukuku avukatı ile çalışmak ortaklar arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde faydalı olacak mıdır? Aslında ticaret hukukunda ortaklar arası anlaşmazlıkların yaşanmaması adına sonradan ortaya çıkabilecek ihtilafları öngörebilecek ticaret avukatına ortaklık kurulmadan önce başvurmak faydalı olacaktır. Böylece ortaklık sözleşmesinin düzenlenmesinde ve ortaklık için belirlenen şartların hukuki analizini yapmada ticaret avukatı şirketleri bilgilendirecek ve hukuki danışmanlık verecektir. Ancak ortaklık kuruldu ve sonrasında anlaşmazlık çıktı ise ticaret avukatının rolü nedir sorusu bundan biraz daha karmaşık olmaktadır.
Çoğunlukla aile şirketlerinde veya dostların profesyonel bir çalışma gerçekleşmeden kurdukları ortaklıklarda ortaklar arası anlaşmazlık veya hiyerarşik pürüzler meydana gelmektedir. En iyi ticaret avukatları ortaya çıkan bu uyuşmazlıkları yönetim şekilleri ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirecek ve analiz edecektir. Şirketin yararına olacak çözümü bulmada tarafsız ve titiz bir çalışma gerçekleştirerek izlenmesi gereken yol haritasının çizilmesinde büyük rol oynayacaktır.

Ticaret ve Şirket Avukatı

Her hukuk dalında olduğu gibi ticaret ve şirketler hukukunda da mevzuat, hükümler ve kanunlarla ilgilenen avukatlar bulunmaktadır. Ticaret avukatı ya da ticaret hukuku avukatı olarak bilinen avukatlar ticari ilişkiler sonucu doğan her türlü davaya bakmaktan sorumlu avukatlardır ve ticaret mahkemesi bünyesinde görev alırlar.
Ağırlıklı olarak ticaret hukuku davalarına bakan ticaret avukatlarının bu mesleği yapabilmeleri için herhangi bir özel ihtisas, eğitim ya da sertifikasyon almaları gerekmemektedir.
Bu hukuk dalını seçen avukatlar genellikle kariyerleri boyunca ticaret hukukuna ve alt dallarına yoğunlaşarak ilgili dokümanları, evrakları, mevzuatları, dava dosyalarını ve içtihatları okuyarak ve inceleyerek organik olarak ticaret hukuku ile ilgili gerekli bilgilere ulaşırlar.
Akabinde mesleğini daha çok ticari davalar etrafında şekillendiren ticaret avukatları, ticaret hukuku davalarını üstlenmeye yoğunlaştıkları takdirde bu dalda hizmet verebilmek için gerekli deneyimi de edinmiş olurlar.
Tabii ki hukukun diğer dalları da dahil olmak üzere her türlü meslek dalında olduğu gibi, uzman bir ticaret avukatı olabilmek adına kapsamlı bir eğitim, donanımlı bilgi ve birinci elden edinilmiş deneyim olması elzemdir

Ticaret Hukukunda Ortaklar Arası Anlaşmazlıkların Ticaret Avukatı ile Çözümü

Ticaret hukukunda ortaklar arası anlaşmazlıklar nasıl çözüme kavuşturulacaktır? En iyi ticaret hukuku avukatı ile çalışmak ortaklar arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde faydalı olacak mıdır? Aslında ticaret hukukunda ortaklar arası anlaşmazlıkların yaşanmaması adına sonradan ortaya çıkabilecek ihtilafları öngörebilecek ticaret avukatına ortaklık kurulmadan önce başvurmak faydalı olacaktır. Böylece ortaklık sözleşmesinin düzenlenmesinde ve ortaklık için belirlenen şartların hukuki analizini yapmada ticaret avukatı şirketleri bilgilendirecek ve hukuki danışmanlık verecektir. Ancak ortaklık kuruldu ve sonrasında anlaşmazlık çıktı ise ticaret avukatının rolü nedir sorusu bundan biraz daha karmaşık olmaktadır.
Çoğunlukla aile şirketlerinde veya dostların profesyonel bir çalışma gerçekleşmeden kurdukları ortaklıklarda ortaklar arası anlaşmazlık veya hiyerarşik pürüzler meydana gelmektedir. En iyi ticaret avukatları ortaya çıkan bu uyuşmazlıkları yönetim şekilleri ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirecek ve analiz edecektir. Şirketin yararına olacak çözümü bulmada tarafsız ve titiz bir çalışma gerçekleştirerek izlenmesi gereken yol haritasının çizilmesinde büyük rol oynacaktır.

Ticaret Hukuku Avukatları için Kayseri gibi Şehirlerin Avantajı

Kayseri Ticaret avukatı ilinin Türkiye’nin en büyük ili olması sebebiyle daha çok iş imkanına sahip olacaktır. Büyük şehirlerin iş potansiyeli küçük şehirlere oranla daha fazladır. Ticari hayat da ticaret şehri Kayseri’de oldukça canlıdır. Kayseri için orta Anadolu’nun ticaret merkezi demek yanlış olmayacaktır. Hal böyle olunca ticaret hukuku avukatları Kayseri gibi büyük şehirlerde faaliyet göstermeyi tercih etmektedir.
Kayseri’de ticari yaşamın aktif ve yoğun olduğu düşünüldüğünde ticaret hukukuna ilişkin anlaşmazlıkların da sıklıkla ortaya çıkması anlaşılır bir durumdur. Ticaret hukuku avukatları İstanbul ilinde bu sebeple kendilerini geliştirme ve tecrübe edinme imkanı edinmektedir. Ticaret hukuku avukatları bulma anlamında da Kayseri gibi büyük ve ticaret şehirlerinde öne çıkmaktadır.

Kayseri Ticaret ve Şirket Avukatı ve Uluslararası Ticaret Hukuku

Ticari sözleşmelerin akdedilmesi konusunda öncelikle imza öncesi yapılacak müzakereler ve sözleşmelerin hazırlanmasında destek olmaktır. Ticari sözleşmeler, kredi ve proje finansmanı sözleşmeleri, gayrimenkul alım-satım sözleşmeleri, ipotek ve rehin sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, şirket birleşme ve satın alımlarına yönelik sözleşmeler, tedarik sözleşmeleri, finansal kiralama sözleşmeleri, know-how, telif, lisans, franchise, management, distribütörlük sözleşmeleri, alacak-borç yapılandırmalarında tanzim olunan sözleşmeler, ortak girişim, girişim sermayesi ve yatırım sözleşmeleri, şirket kuruluş ve ana sözleşmeleri de dahil olmak üzere her türlü ve tip sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi, risklerinin analizi ve izahı, taraflar arasında müzakere edilmesi, teminatlandırılması, imza ve kapanış işlemlerinin yapılması, yürürlüğe konulması, uygulanmasının takibi, değiştirilmesi, yenilenmesi, uzatılması, taraflar arası ihbar ve ihtarların yönetimi, sona ermesi, feshi ve sözleşmeye bağlı uyuşmazlıkların çözümü gibi konularda ticari olarak hukuk çözümlerini kapsamaktadır.

Gerçek ve tüzel kişi ticari işletmelerine, şirketlere ticaret hukuku kapsamında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetini içermektedir. . Ticaret hukuku, şirketler hukuku ve uluslararası ticaret hukuku alanlarına uzmanlaşmış tecrübeli ticaret avukatı Kayseri ve civar illerde olmak üzere ticaretin geliştiği bir çok ilde ticaret avukatlığı faaliyeti ve hizmeti görülmektedir. ilinde faaliyet göstermektedir. Ticaret hukukunu ilgilendiren davaların takibinde, yaşanılan ihtilafların çözümünde başvurulacak yol haritasının belirlenmesinde veya yargı yoluna başvurmada ticaret ve şirket avukatı ile çalışılabilir. Bir ticari şirketin işletmenin kurulma anından tasfiyesine kadar ihtiyacı olan danışmanlık hizmetini alınması mümkündür ayrıca uzmanlık gerektiren. Uluslararası ticaret davalarının yürütülmesinde yetkili ve görevli mahkemenin belirlenmesi gibi konularda bilgi teknik hukuki destek hukuki alınarak işlemlerinizin uygun yürütülmesini sağlayabilirsiniz. Bununla birlikte sermaye artırma, azaltma gibi işlemlerin yürütülmesinde hukuki destek alınması mümkündür ..

Ticaret ve Şirketler Hukukunun Temel Alanları

 • Şirketler ve Ticaret Hukuku danışmanlığı verilmesi
 • Ulusal ve Yabancı Şirketlerin Kuruluşu
 • İrtibat bürolarının kurulması
 • Hisse Senetleri ve Tahvillerle ilgili İşlemler
 • Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları
 • Sermaye Artırımları ve İndirimleri
 • Due Dilligence
 • Menkul Kıymetlerin Yönetimi ve Edinimi
 • Şirket alım ve satımları
 • Genel kurul toplantıları yapılması
 • Sözleşme Hazırlanması
S.S.SHemen Ara!WhatsApp