Kayseri'de Ceza Avukatlığı ve Ceza Hukuku


Ceza Hukuku


Kayseri Ceza Avukatlığı


Ceza Avukatlığı özellikle ihtiyaç duyulan  Kayseri ,İç Anadolu ve tüm Türkiye de Ceza hukuku alanında mağdur,Şüpheli,Sanık olarak yargılamaya dahil bulunana kişilerin haklarının korunması,bu kişilerin haklarının savunulması noktasında avukatlık mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgi ve beceriyle ve tecrübeyle profesyonel destek sunmak ceza hukukun temel prensibidir. Başta Kayseri olmak üzere ,Nevşehir Kırşehir ve İç Anadolunun bir çok ilinde ceza avukatlığı noktasında  suç işlenme oranlarının artması bu şehirlerde  ceza hukuku ile ilgili avukat ihtiyacını olduğundan fazla ölçüde arttırmaktadır.

Ceza hukuku  Suç kapsamına giren eylemler ve ve bunlara uygulanacak ceza ve güvenlik tedbirlerinin uygulanması içeren kapsamlı bir hukuk dalıdır, ve ayrıca kişi özgürlükleriyle doğrudan ilgili bir alan olmasından ötürü  anayasal olarak korunması gereken adaletin sağlanması en hassas olunması gereken hukuk dallarından biridir. kişilerin doğrudan vücut bütünlüğü ve özgürlükleriyle doğrudan ilişkili bir hukuk dalı  olduğundan Bu konuda yapılacak hukuki yardımın da profesyonelliği ve tecrübesi o nispetle yüksek olması gerekmektir. Burada avukatlara düşen görev müvekkillerine en üst düzeyde hukuki destek olma  ve soruşturma ve davalarda temsil edilmek suretiyle haklarından haberdar olmalarını sağlamak,kanuni hak ve menfaatleri noktasında bilgilendirmek menfaatleri doğrultusunda hareket etmelerini sağlamaktır.

Kayseri özellikle suç oranlarının son yıllarda arttığı bir şehir olması nüfus oranının da artması dolasıyla çok fazla istismar ,doğu batı güzergahında olması hasebiyle çok fazla uyuşturucu eroin kokain uyuşturucu ticareti  vakıaları ile karşılaşılmaktadır.Bazı durumlar haksız yargılama yapılarak fazla ceza verilmekte,bazı durumlarda haksız yere suç olan insanların tutuklanmak veya ceza verilmek suretiyle mağduriyetler yaşanmakta ve Kayseri'de ciddi oranda ceza avukatlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu gibi  durumlarda avukat olarak hukuki destek noktasında profesyonel avukatlık hizmeti almak mağdur,müşteki, sanık ve şüpheli noktası hak kaybı yaşanmaması açısından elzemdir.Bunun sağlanması adına kayseri'de ceza avukatlığı olarak gerekli hukuki desteği sağlamaktayız.Bu kapsamda Bu bağlamda soruşturma aşamasında ifade alma gözaltına alma,yakalama,tutuklama,el koyma  koruma tedbirlerinde ;kovuşturma aşamasında dava takibi delillerin ortaya çıkarılması,yargılamanın daha adil olması ,savunmaya ilişkin eksikliklerin giderilmesi,istinaf ve temyiz aşamalarında daha adil kararların alınması sağlamak ceza hukukuna ilişkin faaliyet alanları arasındadır.

Kayseri 'de Suç istatistikleri Kayseri Ceza Avukatlığı

Kayseri gerek Türkiye'nin ortasında bulunması  ve ulaşım ağında kavşak konumunda bulunması gerek de büyük şehir ve kozmopolit durumundan dolayı  ekonomik de sıkıntıların artması da eklendiğinde suç oranlarının son yıllarda ciddi oranda yükseldiği görülmektedir. Bu kapsamda gerek kolluk gerek savcılık ve mahkemeler yani yargılama makamına çok iş düşmekle birlikte avukatların da burada önemi çıkmaktadır. İşlenen suçlar dolayısıyla gerek adil yargılamanın yapılması gerek mağdurların haklarının korunmasında kilit konumda bulunana alanında uzman bir ceza avukatından  yardım alınması  gerekmektedir. 

Kayseri'de Son yıllarda En Çok işlenen Suçlar


Kayseri’de 2017 yılı içerisinde en çok işlenen suçlar ise kişi sayısına göre,

 • Yaralama,
 • İcra İflas Kanunu’na muhalefet
 • Hırsızlık
 • Uyuşturucu İmal ve Ticareti Suçu
 • Yağma Suçu
 • Ailenin korunması tedbirine aykırılık Suçu

Bununla birlikte son 9 yıl içerisinde Yağma Suçunun ciddi oranda arttığı da görülmektedir.

Buna ek olarak kaçakçılık kapsamında Kayseri'nin güzergah üstü olmasından dolayı ciddi oranda uyuşturucu ve uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarında artış görülmektedir.Ceza Hukuku kapsamında 

 • Şikayet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması
 • Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması
 • Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
 • Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
 • Sulh Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
 • Savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi
 • Tutuklama kararlarına itiraz edilmesi
 • Temyiz dilekçesi hazırlanması
 • Cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapılması


hususları ön plana çıkmaktadır

Ceza Hukuku Kapsamındaki suçlar Nelerdir. 


Takibi Şikayete Bağlı Suçlar Nelerdir?


Takibi şikayete tabi suç  İlgili suçtan zarar gören ya da mağdurun  şikayeti üzerine soruşturma ve kovuşturma sürecinini  başlattığı ve şikayetçinin şikayeti karar verilinceye kadar vazgeçme ve soruşturma ve kovuşturma sürecinin bitirebileceği TCK da tanımlanmış suçlardır. Savcılar Bu suçlarda re'sen soruşturma başlatmazlar eğer başlatıldıysa durma kararı verilir. Şikayet hakkı olan şikayet etmez Kovuşturmaya yer olmadığı yahut düşme kararı verilir.  

Takibi şikayete bağlı suçlar 

 1. Basit kasten adam yaralama (m. 86/2).
 2. TCK md. 86/2 kapsamında kalan kasten yaralama suçunun ihmali davranışla işlenmesi (m. 88).
 3. Taksirle yaralama suçu (m. 89/1-2-3-4). 
 4. Cinsel saldırı suçu (m. 102/1 ve 102/2-ikinci cümle).
 5. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu (m.104/1).
 6. Cinsel taciz suçu (m. 105/1).
 7. Tehdit suçu (m. 106/1 ikinci cümle).
 8. Konut dokunulmazlığını ihlal Suçu (m. 116/1-2-4).
 9. İş ve çalışma hürriyetini ihlal suçu (m.117/1).
 10. Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu (m. 123/1).
 11. Hakaret Suçu (m. 125/1, 2, 3).
 12. Kişinin hatırasına hakaret suçu (m. 130/1,2). 
 13. Haberleşmenin gizliliğini ihlal Suçu (m. 132/1, 2, 3).
 14. Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu (m. 133/1, 2, 3).
 15. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu (m. 134/1, 2).
 16. Hırsızlık Suçu (m. 141) 
 17. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işenen nitelikli hırsızlık suçu (m. 142/1, 2, 3) 
 18. Hırsızlık suçlarında daha az cezayı gerektiren haller de şikayete tabidir (m. 144/1).
 19. Kullanma hırsızlığı suçu (m. 146/1).
 20. Mala zarar verme suçu (m. 151/1, 2). 
 21. 167/2’de belirtilen kişilerin zararına işlendiği Mala zarar verme suçunun nitelikli halleri (m. 152/1,2) 
 22. İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme suçu TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenirse takibi şikayete bağlıdır (m. 153/1).
 23. Hakkı olmayan yere tecavüz suçu (m.154/1,2,3)TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenirse takibi şikayete bağlıdır.
 24. Güveni kötüye kullanma suçu (m. 155/1).
 25. Bedelsiz senedi kullanma suçu (m.156/1).
 26. Dolandırıcılık suçu (m. 157/1) 
 27. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenen Nitelikli dolandırıcılık suçu (m. 158/1,2) 
 28. Dolandırıcılıkta daha az cezayı gerektiren hal (m. 159/1).
 29. Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçu (m.160/1).
 30. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenen  Hileli iflas suçu (m. 161/1) 
 31. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenirse Taksirli iflas suçu (m. 162/1) TCK md. 
 32. TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenen Karşılıksız yararlanma suçu (TCK m.163/1-2)  
 33. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenen  Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi (m. 164/1) 
 34. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenen  Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu (m.165/1) 
 35. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenen Bilgi vermeme suçu (m. 166/1) 
 36. Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu (m. 209/1).
 37. Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçu (m. 233/1).
 38. Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (dördüncü fıkra hariç, madde 239/1-2-3).
 39. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçu (madde 234/3).

TCK Kapsamında Tüm Suçlar 

Uluslararası Suçlar

 • Soykırım suçu,
 • İnsanlığa Karşı Suçlar
 • Örgüt Suçu
 • Göçmen kaçakçılığı(1)
 • İnsan ticareti
 • Kişilere Karşı Suçlar
 • Kasten öldürme 
 • Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi
 • İntihara yönlendirme(1)
 • Taksirle öldürme
 • Kasten yaralama (3)
 • Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi (3) 
 • Taksirle yaralama
 • İnsan üzerinde deney
 • Organ veya doku ticareti 
 • İşkence
 • Eziyet
 • Terk
 • Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi
 • Çocuk düşürtme Madde 99-
 • Kısırlaştırma Madde 101-
 • Cinsel saldırı Madde 102
 • Çocukların cinsel istismarı Madde 103-
 • Reşit olmayanla cinsel ilişki Madde 104
 • Cinsel taciz Madde 105
 • Tehdit Madde 106
 • Şantaj Madde 107
 • Cebir Madde 108-
 • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma Madde 109-
 • Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi (1) Madde 112-
 • Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi (2) Madde 113-
 • Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi Madde 114- 
 • İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme Madde 115-
 • Konut dokunulmazlığının ihlali Madde 116
 • İş ve çalışma hürriyetinin ihlali Madde 117
 • Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi Madde 118
 • Haksız arama Madde 120
 • Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi Madde 121
 • Nefret ve ayırımcılık (1) Madde 122
 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma Madde 123-
 • Haberleşmenin engellenmesi Madde 124-
 • Hakaret Madde 125
 • Haberleşmenin gizliliğini ihlal(1) Madde 132-
 • Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması(2) Madde 133-
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal(1) Madde 134-
 • Kişisel verilerin kaydedilmesi Madde 135
 • Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme Madde 136
 • Verileri yok etmeme Madde 138-
 • Hırsızlık Madde 141
 • Kullanma hırsızlığı Madde 146
 • Yağma Madde 148
 • Mala zarar verme Madde 151
 • İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme Madde 153-
 • Hakkı olmayan yere tecavüz Madde 154
 • Güveni kötüye kullanma Madde 155
 • Bedelsiz senedi kullanma Madde 156-
 • Dolandırıcılık Madde 157
 • Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf Madde 160-
 • Hileli iflâs Madde 161
 • Taksirli iflas Madde 162
 • Karşılıksız yararlanma Madde 163 

 

 


COMMENTS

BLOGGER: 27
 1. Selam aleykum ben 15 yasinda bir hirsizlik olayina karistim ben kayseri talas ilceainde yetisdirme yurdunda kaldim ve yurtan ayirldim 2017.02.24 de devlet memur oldum benim 15 yasimda islemis oldugum suc 15 yasinda isledim yasim kucuktu beni memurlukdan atidim ne yapmam lazim bana yardim edin

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. normalde devlet memuru olmak için 1 yıl ve üzeri kasıtlı suçtan mahkum olmamak gerekir. Bu bakımdan 1 yıl ve üzeri suç işlendiyse kamu görevliliğine engeldir. Bununla birlikte yüz kızartıcı suçlar kapsamında olan hırsılık ,güveni kötüye kullama dolandırıcılık,zimmet ,rüşvet gibi suçlarda ceza miktarı ne olursa olsun memuriyete engeldir.Buna ek olarak bu suçlardan da olsa HAGB hükmü verildiyse 5 yıl içerinde suç işlenmediğinde hüküm açıklanmayacağı için memuriyete engel olmamaktadır.

   Sil
 2. Sms yoluyla tehdit edildim ceza alır mı ne kadar alir

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Suçun yüz yüze ya da dijital ortamda işlenmesi suçun cezai açısından suç oluşup oluşmamasına etki eden bir unsur değilidir. Bu bakımdan telefonla sosyal medya ile de olsa tehdit hakaret gibi durumlar aynı şekilde suç vasfını korumaktadır.
   Bu bakımdan TCK Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

   Sil
 3. eşim beni tehdit ediyor ne yapabilirim

  YanıtlayınSil
 4. Öncelikle uzaklaştırma kararı alabilrisiniz.Bununla birlikte aile birliği temelden sarsıldığı kabul edilidğinden de haklı olarka boşanma hakkına sahip olursunuz. Aile konutunsa kalma hakkında tedbiren nafaka alarak ve uzaklaştırma kararı olarak boşanabilir. Ceza anlamda ise suç duyurunda bulunalabilirsiniz

  YanıtlayınSil
 5. Erteleme kararı aldım cezam 5yıl içerisinde suç işlemezsrm düşer mi

  YanıtlayınSil
 6. Hırsızlık suçunun cezası nedir

  YanıtlayınSil
 7. Kardeşim uyuşturcu kullanırken polis gözaltına aldı kullanmanın b suçu var mı

  YanıtlayınSil
 8. Denetim süresinde denetimini yaktım ne yapabilirim

  YanıtlayınSil
 9. 2 yıl ceza alan biri ne kadar hatatı olur

  YanıtlayınSil
 10. Hırsızlık suçu uzlaşmakta tabi midir

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Uzlaştırma Madde 253 – kapsamında aşağıdaki suçlar şikayete tabi olmamasına rağmen
   (1) Aşağıdaki suçlarda, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek veya özel hukuk tüzel
   kişisinin uzlaştırılması girişiminde bulunulur:
   a) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar.
   b) Şikâyete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, Türk Ceza Kanununda yer alan;
   1. Kasten yaralama (üçüncü fıkra hariç, madde 86; madde 88),
   2. Taksirle yaralama (madde 89),
   3. (Ek: 24/11/2016-6763/34 md.) Tehdit (madde 106, birinci fıkra),
   4. Konut dokunulmazlığının ihlali (madde 116),
   5. (Ek:17/10/2019-7188/26 md.)(2)
   İş ve çalışma hürriyetinin ihlali (madde 117, birinci fıkra; madde
   119, birinci fıkra (c) bendi),
   6. (Ek: 24/11/2016-6763/34 md.) Hırsızlık (madde 141),
   7. (Ek:17/10/2019-7188/26 md.)(2) Güveni kötüye kullanma (madde 155),
   8. (Ek: 24/11/2016-6763/34 md.) Dolandırıcılık (madde 157),
   9. (Ek:17/10/2019-7188/26 md.)(2) Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi (madde 165),
   10. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (madde 234),
   11. Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı nitel

   Sil
 11. Dolandırıcılık suçundan takipsilik aldım davam bitmiş midir

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Takipsizlik açılması durumunda suçtan zarar gören yahut şikayet kişinin takipsizlik kararına karşı 15 gün içinde itiraz edebilir. Eğer süresi içerisinde itiraz edilmediyse takipsizlik kararları kesinleşir ve bir daha aynı olaya ilişkin soruşturma açılamaz.

   Sil
 12. Suç işlendikten sonra denetimsüresi nedir

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. mahkumiyet ve hapis cezası alınması durumunda yeni denetimli serbestlik yasası ile süresi 3 yıl olarak belirlenmiştir.

   Sil
 13. Bu yorum yazar tarafından kaldırıldı.

  YanıtlayınSil
 14. Hırsızlık suçunun cezası nedir

  YanıtlayınSil
 15. Biri tarafından sosyal medyadan sürekli rahatsız ediliyorum.Adıma fake hesaplar açıyor fotoğraflarımı paylaşıyor.Bu konuda birşey yapamıyorum.Ne önerirsiniz ?

  YanıtlayınSil
 16. Hagb de erteleme ne kadar surer

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. mahkeme tarafından 5 yıla kadar erteleme verilebilir

   Sil

İbrahim DURAN
Ad

aile hukuku,30,Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Süreçleri,1,Avukatlık,1,Borçlar Hukuku,4,Ceza Hukuku,23,deneme,2,dilekçeler,4,Eşya Hukuku,2,Genel Bilgiler,4,Hukuk,91,İcra Hukuku,3,İnfaz hukuku,1,iş Hukuku,1,İş Hukuku,5,kayseri boşanma avukatı,2,Kişiler Hukuku,1,Medeni Hukuk,27,Miras Hukuku,1,Sigorta Hukuku,2,Ticaret Hukuku,2,Tüketici Hukuku,1,Usul Hukuku,9,Yargı kararları,1,Yargıtay Kararları,1,
ltr
static_page
Kayseri Avukat Kayseri Avukatlık Bürosu Duran Hukuk: Kayseri'de Ceza Avukatlığı ve Ceza Hukuku
Kayseri'de Ceza Avukatlığı ve Ceza Hukuku
Kayseride Ceza avukatlığı, TCK kapsamında suçlar,Kayseride en çok işlenen suçlar ceza hukuku kapsamında kayseri,şikayete tabi suçlar,
Kayseri Avukat Kayseri Avukatlık Bürosu Duran Hukuk
https://www.duranhukuk.com/p/kayseri-ceza-avukat.html
https://www.duranhukuk.com/
https://www.duranhukuk.com/
https://www.duranhukuk.com/p/kayseri-ceza-avukat.html
true
4647125434886118247
UTF-8
Tüm gönderiler Yüklendi Herhangi bir Gönderi Yok Tümünü Gör Devamını Oku Cevap Ver Cevabı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa Sayfalar Makaleler Tümünü Gör Sizin İçin Tavsiye Edilenler Kategori Arşiv Arama Tüm Makaleleler Sayfa Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şub Mart Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Hemen Şimdi 1 dakika önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan daha fazla Takipçiler Takip et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy
/*! hız için eklenti */