loading

Ses Kaydını almak suç Mudur

Eşinin Ses Kaydını almak suç Mudur

işinin başkasıyla olan konuşmasını ses Kaydı Alması Suç Mudur ?
Ses Kayıtları Ceza Davasında Delil Olarak Sayılır Mı

Özel Hayat Nedir

Ses ve konuşmaların izinsiz kayıt edilmesinin suç olarak değerlendirilebilmesi için bir takım kavramların özellikle özel hayat ve özel hayatın gizliliği tanımlarına değinmekte fayda var . TCK m.134’ün  değerlendirildiğinde  Özel hayat  Kişinin başka suretle başkaları tarafından  tarafından görülmesi  bilinmesi mümkün olmayan  kişiye ve izin verdikleri  kişiler haricindekileri  bilmesi mümkün olmayan kişiye özgü alana özel hayat denilmektedir. Özel Hayata girmeyen alanlardaki bilgilerin kaydedilmesi yahut paylaşılması suç değildir. 

Aleni Konuşma Nedir?

Kişilerin,  diğer insanların erimine açtıkları  diğer  insanlardan gizlemedikleri konuşmalar aleni konuşmalardır. .Aleni olmayan konuşmalarda konuşma için konuşma yeri önemli değildir. halka açık ama iki kişi arasında olan konuşma  aleni olmayan konuşmadır. Ama konferans salonun avukatlara verilen  isteyenin öğrenebileceği bir seminer  aleni bir konuşmadır.Burada bu konuşmalar  konuşmaların özel gayret göstermeden elde edilecek olması durumunda aleni konuşmadan bahsedilecektir. 

Ses Kayıtları Hukuk Davalarında Ve Boşanma Davalarında Delil Olarak Sayılır Mı

 
Ses kaydının suç olup olmaması ayrı bir konudur Ceza davalarında delil olup olmaması ayrı bir konudur.
Ses kaydının öncelikle kişinin kendi dahil olduğu bir dialoğun sesi ile hiç dahil olmadığı ve konuşanlardan habersiz olarak ortam dinlemesi şeklinde yapılan ses kaydı arasındaki farkı belirtip ortam dinlemesi şeklinde yani habersiz 3. kişilerin ses kaydoının yapılması her durumda suç olup özel hayatın gizliliğini ihlal suçuna vücut vermektedir. Biz burada kişinin kendi kendi dahil olduğu karşı tarafın da bu konuşmaya katılanın haberdar olduğu bir veya birden fazla kişinin katıldığı konuşmalardaki ses kaydını inceleyeceğiz.

Ses Kaydı almak suç Mudur

Kişinin kendi katıldığı dialog ve görüşmelerin ses kayıtlarını haberli ya da habersiz alması suç değildir.
Yargıtay kararları da bu şekildedir. Şöyle ki;
Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2012/5-1270E., 2013/248K. ve 21.05.2013 tarihli kararında;

“…kendisine veya aile birliğine yönelen, onurunu zedeleyen, haksız bir saldırıyı önlemek için, kaybolma olasılığı bulunan kanıtların kaybolmasını engelleyip, yetkili makamlara sunarak güvence altına almak amacıyla, saldırıyı gerçekleştiren tarafın bilgisi ve rızası dışında, özel hayata ait bilgileri okuma, konuşma ve haberleşme içeriklerini veya özel hayata ilişkin ses ve görüntüleri dinleme, izleme ya da kaydetme, kişisel verileri kaydetme, ele geçirme ve yayma eylemlerinin hukuka aykırı olduğunu kabul etmek mümkün olmadığı gibi, yargı merciilerindeki iddialarını ispat etmek için başka türlü delil ibraz etme olanağının bulunmadığı hallerdeki bir takım eylemlerinin de haksızlık unsurunu içermeyeceği, esasen bu gibi hallerde, kişinin hukuka aykırı hareket ettiği bilinciyle hareket ettiğinden de söz edilemeyeceği gözetildiğinde, katılanın özel hayatına ilişkin bilgileri, üçüncü kişi ya da kişilerle paylaştığı ve/veya çoğaltarak dağıttığına ilişkin hakkında bir iddia da ileri sürülmeyen sanığın, hukuk mahkemesindeki iddialarını ispatlama amacını taşıyan eyleminde, hukuka aykırı hareket ettiği bilinciyle hareket etmediği anlaşılmakla, …”

hükmü de incelendiğinde ses kaydı almanın suç oluşturmayacağı açıktır..

 

Ses Kaydını Yaymak suç mudur ?

Kişinin kendi görüştüğü görüşmeyi kayıt altına alması suç değildir. Bu ses kayıt ve görüşmeleri mahkemelere sunması da suç değildir. Lakin mahkemeler hariç. Bu görüşmelerin ve ses kayıtlarının orada olmayan 3. kişilere paylaşılması suçtur. Buarada ki ayrıma dikkat edilmesi gerekmektedir.

Ses Kaydı alırken İzin Almak Gerekli Midir

Kişinin kendi konuştuğu kişilerle olan konuşmasını gizlice yahut izin almadan ses kaydına almasında bir sakınca yoktur. Yani suç değildir. Lakin bu ses kayıtlarını konuşmada olmayan kişilerle paylaşılması suçtu. Bununla birlikte bu ses kayıtlarının alınmasında karşı taraftan izin alınması gerekli değildir. Yani karşı taraf izin verse de vermese de kişi izinsiz ya da gizlice kendi konuştuğu konuşmaları yahut ses kayıtlarını alabilir

Ses Kaydı Alınırken İzin alınmadığı Durumda Ne olur

Konuşurken karşınızdaki kişilerden izinsiz olarak ses kayıtlarını aldığınız durumlarda o ses kayıtlarındaki içerikler cezai olarak belle şartlar hariç delil olarak kabul edilemez. Yani Cezai olarak o ses kayıtlarıyla suç duyurusu ihbar vs işlemler yapılarak o kişinin ceza alması sağlanmaz o kayıtlara dayanarak o kişiye ceza verilemez.

İzinsiz Ses Kayıtları Ceza Davasında Delil Olarak Kullanılabilir Mi ?

İzinsiz Ses kayıtları Cezai anlamda Hukuka aykırı delil sayılır Hukuka aykırı delillere dayanılarak o kişiye ceza verilemez.
Burada bir istisna vardır. İşletmekte olan ve o esnada başkaca delillerle belgelendirme olanağı bulunmadığı durumlarda karşı taraftan izinsiz yapıldığı udurmlarda ceza anlamda ses kaydı delil olarak sayılır .cezada mahkumiyete esas olabilir.bunun dışında ceza hukuka aykırı delil olarak kabul edilir ve delil olarak kullanılamaz.
Ortam Dinlemek (KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI ) suç mu dur
Kişilerin arasındaki konuşmaların dinlenmesi suçtur. Buradaki durum yukarıdan farklı olarak ortamda olmayan kişi tarafından gizlice yapılan ortama cihaz konularak yahut çeşitlik tekniklerle gizlice telefon görüşmelerinin dinlenilmesi vasıtasıyla yapılan bir dinlenme söz konusudur. Burada izin alınıp alınmaması önemli değilidir. Zaten gizli yapıldığı ve kayda alınan ortam da bulunmadığın bu husus oluşmaz .Ve Bu durum TCK 132-133 Maddeleri kapsamında suç oluşur
Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması
Madde 133-
(1) Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydeden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Katıldığı aleni olmayan bir söyleşiyi, diğer konuşanların rızası olmadan ses alma cihazı ile kayda alan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(3)Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve dörtbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.
Yukarıda da görüleceği üzere ortamda olmayan kişi tarafından yapılan gizlice dinlemede kesinlikle suçtur.

Ortam Dinlemedeki Ses Kayıtları Delil Olarak Kabul Edilir Mi ?

Ortam dinlemelerindeki ses kayıtları ceza davalarında delil olamayacağı gibi aynı zamanda suçdur. Konusu suç olan bir şey zaten delil olarak kabul edilemez. Yukarıda TCK’nın hangi maddesi kapsamında hangi suçun oluşacağı söylemiştir. Sonuç olarak Ortam Dinlemeleri Ceza davalarında delil olarak kabul edilemeyeceği gibi aynı zamanda suçtur.

Eşin Ortam Dinlemesi Yahut Gizlice Ses Kaydı Yapması Suç Mudur

Öncelikle Eşler Arasında Yargı kararlarına göre birbirlerine karşı özel hayatın gizliliğini ihlal söz konusu değildir. Öyle de olması gereklidir. Aile birliği içerisinde yaşan eşlerin birbirlerine karşı özel hayatları söz konusu olamaz. Eşlerin birbirlerine karşı kısaca saklamaları gereken bir şey yahut mahremleri olmaz. Bu mantıkla düşünüldüğünde Eşlerin 3. kişilerle olan konuşmaları ve görüşmelerini dinlemek suç olur Mu ?
Eşlerin birbirine karşı özel hayatları olmadıklarından bir eşin olduğu yerde diğer eşinde olmak hakkı yahut bir görüşmeyi de o eşin dinelme hakkı olduğu kabul edilir. O sebeple Eşin olmadığı bir ortamda diğer eşin de olabileceği kabul edilir. Doğal olarak eşin ortamda olduğu durumda kişilerin kendi görüşmeleri kaydetmeleri suç oluşturmayacağından eşlerin diğer eşin görüşmelerini kayıt altına almasında TCK kapsamında suç unsuru bulunmayacaktır. Nitekim yargıtay kararları da bu şekildedir.
T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİE: 2012/13117 K: 2012/14791

* BOŞANMA DAVASINDA DELİL OLARAK SUNULAN KAYITLAR ( Kadının Eşinin Kullandığı Bilgisayara Kontrol İçin Aparat Taktığı/Odaya Gizlice Telefon Koyup Konuşmaları Kaydettiği – Kast Olmadığından Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçunun Oluşmayacağı )

* EŞİNİN ALDATMASINDAN ŞÜPHELENEN KADININ BİLGİSAYARA KONTROL İÇİN APARAT TAKMASI ( Kast Olmadığından Boşanma Davasında Delil Olarak Sunmasının Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçunu Oluşturmayacağı )

* HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL ( Kadının Eşinin Kullandığı Bilgisayara Kontrol İçin Aparat Taktığı/Odaya Gizlice Telefon Koyup Konuşmaları Kaydettiği – Kast Olmadığından Kayıtları Boşanma Davasında Delil Olarak Sunmasının Suçu Oluşturmayacağı )

* EŞİNDEN ŞÜPHELENEN KADININ EŞİ İLE KONUŞMASINI TELEFONA KAYDETMESİ ( Boşanma Davasında Delil Olarak Sunmasının Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması Suçunu Oluşturmayacağı )

* KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI ( Eşinden Şüphelenen Kadının Odaya Gizlice Telefon Koyup Konuşmaları Kaydettiği – Boşanma Davasında Delil Olarak Sunduğu/Kast Olmadığından Suçun Oluşmadığı )

5237/m.132, 133

ÖZET : Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, haberleşmenin gizliliğini ihlal eyleminde eşi olan katılanın sadakatinden kuşkulanan ve aldatıldığını düşünen sanığın, katılanın kullandığı bilgisayara, temin ettiği monitör çoklayıcı ve VGA monitör kablosunu bağlayıp, üst katta bulunan kendisine ait boş daireye koyduğu başka bir bilgisayar monitöründen, katılanın kullanmakta olduğu bilgisayar ile bağlantı sağladıktan sonra, katılanın internet aracılığıyla yaptığı görüşmeleri gizlice takibe aldığı, katılanın MSN yolu ile görüntülü görüşme yaptığını fark ederek, katılanın internet aracılığıyla yaptığı görüşmeyi izlemeye başladığı, bir ara katılanın erkek kardeşini çağırıp onunla, daha sonra yalnız başına görüşmeyi izlemeye devam ettiği, katılan ile katılanın iş yerinden tanıdığı bir erkek arkadaşının konuştuklarını, konuşma sırasında katılanın soyunarak, çıplak vaziyette karşısındakine cinsel içerikli sözler söyleyip, “sanal seks” tabir edilen ilişki içerisine girdiklerini gördüğü, ertesi sabah, cep telefonunun ses kaydetme fonksiyonunu açık bırakarak, odaya gizlice yerleştirdikten sonra, katılana bir önceki gece ile ilgili sorular sorup, isnatlarda bulunarak, katılanın konuya ilişikin verdiği cevapları ve aralarında geçen konuşmaları kaydettiği, ardından katılanın yaptığı görüntülü görüşmeden söz edip, cep telefonuna kaydetmiş olduğu konuşma içeriğini katılan aleyhine açtığı boşanma davasında mahkemeye delil olarak sunduğu iddiasına konu olayda; yapılan yargılama sonucunda, sanığın kastının bulunmaması nedeniyle atılı suçların yasal unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmelidir.

Yuıkarıdaki yargıtay kararından da görüleceği üzere eşlerin diğer eşin konuşma ve görüşmelerini mahkemelere delil sunmak amacıyla kaydetmiş olması durumunda suç oluşmayacaktır.

Kayseri’de Ceza Avukatlığı 

Ses kaydıyla ilgili bir durumda ceza soruşturması geçirilmesi yahut  yargılama yapılması durumunda konusunda uzman bir ceza avukatıyla görüşülmesinde fayda olacaktır. Olayın kayseri’de ve civarında işlenmesi durumda Kayseri’den bir ceza avukatının da tutulmasını tavsiye ederiz. 

7 Comments

 • Merhabalar, bir arkadaşımla telefonda konuşurken, konuşmamızı kaydetmiş. Ben özel hayatımla ilgili yani ilişkimle ilgili şeylerden bahsediyordum. Konuşmamızı benden izin almadan kaydetmesiyle ilgili benim lehime olan bir yargıtay kararı var mı acaba ben baya bir araştırma yaptım ancak bulamadım. Stajyer avukatım ve yardımlarınızı rica ediyorum üstadım.

  • Kişinin kendi konuşmasını kayıt altına alması suç olamaz. Bunu 3. kişiyle paylaşmadığı sürece bu suç olmaz. Kişinin kendisinin müdahil olduğu konuşmayı kaydetmesi için izin almasına gerek yok.

 • Merhabalar hocam benim sıkıntım benim evime dosthane bir şekilde evime girip eşimin konusmalarını ses kaydı yapıp ve bunu 3 4 cü kişiler le paylaşıp arabozuculuk yapmiş dir ve ben o adresten tasinmak zorunda kaldım olay 8 ay öncesi kadar olup suanda ise şikayetci olabilrmiyım

 • Merhabalar, ben gece bilgisayarımda oyun oynuyordum ve yurt oda arkadaşım birden uyanıp çok sesli bir şekilde hakaretler savurmaya başladı. Ağır atıflarda bulundu. Kendimi tehdit edilmiş hissettim be cep telefonumdan ses kaydı almaya başladım. Konuşmaya da dahil oldum. Bu ses kaydı mahkemede delil olarak kullanılabilir mi ve bu ses kaydını almış olmam herhangi bir suç niteliğini taşıyor mu.
  Ek not : Odada 3 kişiydik, bana bağıran kişi yüzünden 3.kişi de uyanıp “Tamam hadi uyuyun, tamam.” dedi.

 • Merhabalar, ben gece bilgisayarımda oyun oynuyordum ve yurt oda arkadaşım birden uyanıp çok sesli bir şekilde hakaretler savurmaya başladı. Ağır atıflarda bulundu. Kendimi tehdit edilmiş hissettim be cep telefonumdan ses kaydı almaya başladım. Konuşmaya da dahil oldum. Bu ses kaydı mahkemede delil olarak kullanılabilir mi ve bu ses kaydını almış olmam herhangi bir suç niteliğini taşıyor mu.
  Ek not : Odada 3 kişiydik, bana bağıran kişi yüzünden 3.kişi de uyanıp “Tamam hadi uyuyun, tamam.” dedi.

 • Ben kuaför salonu isletmecisiyim salonuma silahla ateş edildi fakat yapan kişiyi tanımıyorum ve benimle uzaktan yakından alakası yoktur.azmettiriciler olduğunu bilmiyorum azmettiren kişinin kız arkadaşıyla konuşurken ses kaydı aldım ve herşeyi anlattı bana bunu mahkemede delil olarak kullanmak sucmudur

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

S.S.SHemen Ara!WhatsApp