loading

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

KAYSERİ
İTİRAZ EDEN : Tc Kimlik Numarası Adres
İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TANZİM TARİHİ:../../20..
İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TEBELLÜĞ TARİHİ:../…/20..
İTİRAZ KONUSU : Suç Yeri (Örn:Kayseri)Trafik denetleme şube müdürlüğü, …..amirliği`nin …. tarih ….. seri,….sıra no.lu trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptali hakkında.
AÇIKLAMALALAR :
1- 33 XX 111 tescil plakasına kayıtlı hususi otomobilimin; karayolları trafik kanunu`nun ….maddesi hükmüne istinaden “….” suçunun işlendiği gerekçesiyle gıyabımda kesilen ekte sunulu ../../20..tarihli, toplam ….. TL. bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip,../../20.. tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.
2- Yukarıda bilgileri yazılı trafik ceza tutanağı, aracımın tescil plakasına göre ../../20… tarihinde gıyabımda düzenlenmiş ve tarafıma aylar geçtikten sonra yani ../../20.. tarihinde tebliğ edilmiştir.
“Trafik para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak esas ve usuller ile kullanılacak belgeler hakkında yönetmelik”in “tescil plakasına göre düzenlenen tutanaklar için yapılacaklar işlemler” başlıklı 10. maddesi;
“Kara yolları trafik kanununun 116 ncı maddesi hükümleri gereğince, görevlilerce yetki sınırları içerisinde tescil plakasına göre düzenlenen tutanaklar;
a) Aracın kayıtlı olduğu kuruluştan arşiv kayıtlarına göre araç sahibi veya işleteni tespit edilerek (birden fazla ise ilk sıradaki) tutanağın boş kalan yerleri doldurularak ilgiliye 7201 sayılı tebligat kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir ve tutanağın bir nüshası takip ve tahsil için ilgili mal sandığına gönderilir. Tebligat işlemine 10(on) iş günü içinde başlanır. yapılan tebligatta bu şekilde uygulanan cezalar için, tebliğ tarihinden itibaren 15(on beş) gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilecekleri belirtilir. İtiraz, ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur. ancak itiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Hükmünü amirdir.
Söz konusu madde hükmü gereğince, düzenlenen trafik ceza tutanağının muhataba yani tarafıma tebliğ edilmesi işlemine 10 gün içinde başlanması gerekmektedir.
Ancak ekte sunulu tutanakta da görüleceği üzere kural ihlalinin yapıldığı iddia edilen tarih ile tebligat tarihi arasında uzun bir zaman bulunmaktadır. Tebligatın ilgili yönetmelik hükmüne göre yapılmadığı aşikârdır. Tutanak ../../20.. tarihinde düzenlenmiştir ve açık yönetmelik hükmüne göre tebligat işlemlerinin en geç ../../20.. tarihine kadar (tutanağın düzenlendiği tarihten sonraki 10.gün) yapılmış olması gerekirken, tutanağın tarafıma aylar sonra tebliğ edilmesi usul ve yasaya aykırılık teşkil eder.
3- Ayrıca cezasının düzenlendiği yerde tek yön tabelası olmadığı için bana tek yönden dolayı ceza kesilmesi hukuka ve usule de aykırıdır.Bununla Birlikte ben trafik tutuanağının düzenledği saate kesinlikle aracımla o muhitte bulunmadım tutanakta düzenlendiği yer kısmına bakılırsa orası tek yön değilidir. Ayrıca Tek yönse bile trafik tabelası ve işaretleri yoktur. Bu bakımdan bana bu madde kapsamında ceza kesilmesi kesinlikle usule ve yasaya aykırıdır. 
4-Kayseri … tarihinde .. sularında … sokağında aracımla geçtiğim sularda öğrendiğim trafik ceza tutanağı ile ceza kesildiği öğrenmiş bulunmaktayım. Oysa ki kesinlikle olay yerinde o şekilde bilgilendirme tabela ve levhası bulunmamaktadır. 
5- Tarafıma kesilen trafik cezasına dair fotoğraf ve görsellerle birlikte değerlendirilmesi ve ayrıca cezasının kesildiği yerin tek yön olduğuna ilişkin levha ve bilgilendirmelerin de uygun bir şekilde yapıldığına dair emniyetten rapor veya fotoğraf istenmesi hakimliğinizin oluşan kanaate göre karar vermesi elzemdir. 
SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle,İtirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ../../20..
İTİRAZ EDEN
Adı ve Soyadı
İmza
EKLERİ :
1- İtiraza konu trafik denetleme şube müdürlüğü, …… amirliği`nin …. tarih ….seri,… sıra no.lu trafik ceza tutanağı fotokopisi.
2- ….. plakalı aracıma ait iki adet ruhsat fotokopisi.
3-Bu konuya ilişkin olarak İstanbul 3. sulh ceza mahkemesi`nin 22.05.2006 tarihli, 2006/129 d.iş, 2006/129k. no.lu dosyasından verilen Karar.
4- Nüfus cüzdanı sureti.

Word olarak indirmek için tıklayınız

No comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

S.S.SHemen Ara!WhatsApp