loading
Bu yazımız 
yağma suçu ,
yağma suçunun unsurları
yağma suçunun cezası, 
senette yağma suçu ,
 yağma da indirim sebepleri, 
yağma suçunda etkin pişmanlık
Kayseri’de Yağma suçu ve Kayseri’de ceza avukatlığını incelemektedir.

Yağma ,Gasp Suçu (Ne Demektir?)?

TCK 148-149
Yağma suçu Tckdaki tanımıyla başkasının hakimiyetinde bulunana bir malın cebir ya da hile yahut tehditle o kişiden alınmasıdır. TCK 148-150 maddede düzenlenmiş olan yağma suçu mala karşı suçlar bölümünde düzenlenmiş olup sadece taşınır mallar üzerinde üzerinde işlenebilir. 
Yağma suçu üç şekilde işlenebilir cebir hile yahut tehdit, Bu üç şekil haricinde işlenmesi mümkün değildir. Bunlardan biri yeterli olabileceği gibi hepsinin de aynı anda olmasıyla da yağma suçu işlenebilir. Yani sadece tehdit suretiyle işlenebileceği gibi he tehdit hem de cebir aynı zamanda hile olması mümkündür. 
Para da TCK kaya karşı mal statüsünde sayıldığı için zorla para alınması da yağma suçudur.
Zorla senet imzalatılması zorla alacaklı durumuna getireceğinden aynı şekilde yağma suçunu oluşturur.
Yağma suçu sadece menkul yani taşınır mallar üzerinde işlenebilir. 
Yağma suçunun hırsızlık suçundan farkı hırsızlı suçunda malın zilyedinden kişinin kişinin haberi olmadan alınmasıdır. Yan yağma suçunda malın zilyedi tarafından rıza ile verilmesi söz konusu iken hırsızlıktan kişi tarafından bu rıza bulunamamaktdır. Fakat Yağma suçundaki rıza hukuka aykırı bir rızadır. 

Yağma Suçunun Unsurları

Yağma suçunun en önemli unsuru başkasına ait malın alınmasıdır. Kişinin kendi malı üzerinde yağma suçunun işlemeyeceği malik olması değil zilyedi olması yeterlidir. Zilyetlik ise habersiz değil kişinin hukuka aykırı rızası dışında alınmalıdır. 
Senet Yağması :Yukarıda bahsettiğimiz üzeri kişiye zorla senet imzalanması yahut borç ödendiğine ilişkin makbuzun zorla elinden alınması da senetle yağma suçunu oluşturur.
Senet yağması da ayrı bir fıkra ile TCK md.148’de düzenlendiğinden, bir borç senedinin cebir veya tehdit kullanılarak alınması veya borç senedini hükümsüz kılacak makbuzun mağdurun elinden alınması da yağma suçunu oluşturur.
Yağma Suçunda Cebir ve Tehdit unsuru
Tehdit, Başlı başına suç olup anlam olarak mala ve cana zarar vereceğinden bahisle kişinin korkutulması anlamına gelmektedir. Burada tehdit suçunun oluşması için kişinin tehdit unsurlarının gerçekleştirip gerçekleştirmesi önemli olmayıp sadece söylemesi yeterlidir. Mala ya da cana zarar vermesi halinde bu ayrı bir suça daha sebebiyet verecektir. Yağma suçunda da tehdit suçu unsuru olduğundan tehdit olarak ayrıca ceza verilmemekle birlikte bu suç yağma suçunun altında erimiştir. Yani bileşik suç olarak ceza verilmektedir. Kişiye hem tehditten hem de yağmadan ceza verilmez. Sadece yağma suçundan ceza verilir. 
Cebir ise bir kimseye bir şey yapılacağından ya da yapılmayacağından bahisle zor kullanmak engellemek yahut yaptırmaktır. 
Hırsızlık suçunda, cebir ve tehdit uygulanmadan kişinin zilyedi olduğu malın rızası dışında alınmaktadır. Yağma suçunda ise kişinin zılyet olduğu mal cebir hile tehditle hukuka aykırı rıza dışında alınması durumu söz konusudur. 
Yağma suçunda mağdur tehdit edilmekte veya mağdura cebir uygulanmaktadır. Mağdur, kendisinin veya başkasının hayatı, vücut veya cinsel dokunulmazlığına karşı saldırı yapılacağı yönünde tehdit edilebileceği gibi mal varlığı yönünden büyük bir zarara uğratılacağı yönünden de tehdit edilebilir. Örneğin, failin sokakta mağdurun yolunu keserek “cebindeki parayı vermezsen seni bıçaklarım” şeklindeki tehdidi üzerine korkusundan cebindeki parayı veren mağdura karşı yağma suçu işlenmiş sayılır.
Kişi özgürlüğü ve vücut dokunulmazlığı ile birlikte mal varlığını da koruyan yağma suçu değerlendirilirken “cebir” ve “tehdit” kavramları dikkatlice incelenmelidir.
yağma suçunda kişiye zorlama söz konusudur. bu zorlama manevi anlamda bir zorlamadır.bu zorlama ya da rıza hukuka aykırı olup cebir ve tehdit altında olmakta kişinin hür iradesiyle olmamaktadır.burada korunan değer yalnızca mal varlığı değil kişi özgürlüğüdür.
Yağma cebir ve şiddet altında işlenebilen icrai özellikli bir suç olmakla burada cebir ve şiddetin boyutu kişide manevi anlamda cebir oluşturmaya yetmesi yeterlidir.

Yağma Suçunun Cezası (Yaptırımı):

Türk Ceza Kanunu’n 
 • Basit yağma 148. maddesinde düzenlenen yağma suçunda fail hakkında öngörülen ceza 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıdır.
 • Nitelikli yağma 149. maddede düzenlenen Nitelikli Yağma Suçlarında ise on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasıdır.

Yağma (Gasp) Suçunun Cezası

Basit Yağma Suçu (TCK 148)

suçun basit şekli silahsız ve alet kullanılmadan suçun nitelikli unsurları arasında bulunan şekilde işlenmemiş örneğin gece vakti yahut kendini koruyamayacak kişiye karşı işlenmesi gibi durumlar olmadan işlenmesi durumunda basit yağma suçumdan bahsedilebilir. 
Yağma suçunun niteliksiz yağma olarak işlenmiş olması durumunda 6-10 yıl arasıdır.
Senedin yağması
Maddede düzenlenen bu yağma suçunun Türleri :
 • Failin borç altına sokan bir senet düzenlemeye yada imzalanmaya zorlanması
 • Failin borçtan kurtarılacak bir senet düzenlemeye zorlaması
 • Failin ilerde borç yükümlülüğü içerecek bir senet haline gelebilecek bir senet düzenlemeye zorlaması
 • Failin mevcut borç içeren bir senedin imhasına zorlanması
durumunda senedin Yağması suçu oluşacaktır.

Nitelikli Yağma Suçu

nitelikli yağma suçu daha ağır ceza gerektiren türüdür. Bu durumda basit yağma suçundan daha ağır ceza verilmektedir.
Tck kapsamında nitelikli halleri ;
 • a) Yağma Suçunun Silahla İşlenmesi: TCK uygulamasında silah çok geniş bir kavramdır. Her şey silah olabilir. Örneğin, sopa, tırnak makası, kalem, taş veya başkaca silah olarak kullanılmaya elverişli her türlü alet.
 • b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle işlenmesi: Örneğin, kişinin gasp suçunu işlerken maske takması cebir ve tehdidin gerçekleşmesini kolaylaştırır.
 • c) Birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi: Failin yağma suçunu işlerken kendisi dışında en az bir kişiyle daha birlikte hareket ederek suçu işlemesi halinde suç, birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmiş sayılır.
 • d) Yol kesmek suretiyle ya da konutta, işyerinde veya bunların eklentilerinde işlenmesi: Yol kesmek, seyahat özgürlüğü gibi hakları da ihlal eder. Yağma suçunun kapalı mekanlarda işlenmesi, insanların konut ve işyerlerinin daha dokunulmaz bir alan olması nedeniyle ağırlaştırıcı neden olarak kabul edilmiştir.
 • e) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi: Akıl zayıflığı veya hastalığı bulunan kişiler, çocuklar, yaşlılar gibi kendisini savunamayacak durumda olan kişilere karşı işlenen yağma suçları açısından daha ağır ceza öngörülmüştür.
 • f) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi,
 • g) Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla,
 • h) Gece vaktinde.
yukarıdaki hallerde yağma suçunun nitelikli hali söz konusu olur.ve cezası artmaktadır.nitelikli halinde yağma suçunun cezası 10-15 yıla kadar hapis cezası arasındadır.burada hakim tarafından suçun işleniş biçimine göre alt sınırdan yada üst sınırdan ceza verilebilmektedir.
Yağma suçu mala karşı suçlardan olduğundan ve suçun işleniş biçimi olarak hakim tarafından değerlendirilirken gerek unsurları gerek nitelikli hallerinin uygulanması açısından konusunda uzman bir ceza avukatı ile sürecin yönetilmesi gerekmektedir.

Yağma Suçu

Yağma (Gasp) Suçunda Teşebbüs

Yağma suçunda suçun icrasına başlanıp elinde olmayan sebeplerle suçun tamamlanamamasıdır. Burada fail tarafından değil faile dışarıdan bir bir sebeple suçun işlenmesine engel olunması ve fail tarafından suçun işlenmesinin engellenmesi ve suçun tamamlanamamasını ifade etmektedir. Teşebbüs Tck 35. düzenlenmiştir. Teşebbüs suçun tamamlanmayan ve teşebbüsün mümkün olduğu tüm olduğu tüm durumlarda uygulanması mümkündür.

Daha az cezayı gerektiren haller

Malın Değerinin Azlığı Sebebiyle İndirimi (TCK 150)

yağma suçunda söz konusu malın değerinin azlığı söz konusu olduğunda verilecek ceza da belli bir oranda indirime gidilir.Bu oran 1/3 ile 1/2 arasında değişmektedir.Örneğin bakkaldan zorla ekmek alınması durumunda malın değerinin azlığı sebebiyle hakim tarafından belli bir indirim yapılması gündeme gelecektir.

Bir Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağı Tahsil Amacıyla Yağma Suçu

Eğer yağma suçu taraflar arasındaki bir alacak verecek meselsinden yahut hukuki ilişkiden kaynaklanıyorsa bu durumda yağma suçundan değil durumuna göre tehdit yahut kasten yaralama suçundan ceza verilir.
Buradaki ilişki gerçek bir hukuki ilişki olmalıdır. Bu hukuki ilişki sözleşme hükümlerine dayanabileceği gibi sebepsiz zenginleşme yahut haksız fiil ilişkisinden kaynaklanabilir.eğer bu ilişkilerden biri olmadan bu iddia olursa hakim tarafından bu iddia dinlenmez.

Hırsızlık Suçunun Yağma Suçundan Farkı

Yağma suçu ile hırsızlık suçu görünüm olarak bir birine benzemektedir. ikisi de mala karşı suçlardandır. ikisinde de kişinin malı elinden alınmaktadır. Buradaki fark yağma suçunda mal tehdit yahut cebir kullanılarak alınırken hırsızlık suçunda kişinin haberi olmadan yahut farkında olmadan malının alınması söz konusudur. 
Fail, mağdura ait bir malı almak için mağdura cebir ve tehdit uyguladığı anda hırsızlık suçu yağma suçuna dönüşür. Failin uyguladığı cebir ve tehdit, ancak hırsızlık suçu tamamlanmadan işlenirse suç yağma suçuna dönüşür.
Örneğin kayseri’ de markette malın kimsenin farkına varmadan çalınması olayında hırsızlık suçu olurken olay esnasında market çalışanlarının farkedip hırsıza müdahale edip engellemeye çalışması yahut o esnada çalışanları tehdit etmesi yahut onları darp edip alarak kaçması olayında yağma suçu oluşmaktadır.Buna ek olarak hırsızın mağdurları yaralaması olayında ayrıca kasten yaralamadan da ceza verilir.
Bir detayı belirtmekte fayda var ki hırsızlık suçunun işlenmesi esnasında mağdurun suçluyu takip edip çalınan malı geri istemesi ve alamaması durumunda hırsızlık suçu yağma suçuna dönüşür.

Yağma Suçunda Etkin Pişmanlık

Etkin pişmanlık suçlunun suç işlendikten sonra pişmanlık duyması ve suçu telafi edecek davranışlarda bulunmasıdır.
mala karşı suçlarda etkin pişmanlık söz konudur.Bu bağlamda yağma suçu da mala karşı suçlardan olduğundan yağma suçunda da etkin pişmanlık söz konusu olabilmektedir.
Yağma suçunda etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması için suçtan oluşan zararın giderilmesi yahut suç konusun aynen iade edilmesi gerekmektedir.
Zararın giderilmesinde ikili bir ayrım söz konusudur.Soruşturma aşamasından önce olması durumunda yarısı oranında kovuşturma başladıktan sonra ise 1/3 oranında cezada indirim yapılması mümkündür.
Yağma Suçunun Şikayet Süresi ve Zamanaşımı
yağma suçu şikayete tabi bir suç olmayıp mağdur tarafından şikayetin çekilip çekilmemesinin bir önemi yoktur.Ayrıca yağma suçunda zaman aşımı 15 yıldır.Bu tarih suçun işlenmesinden itibaren başlar ve 15 yıl sonra hakkında soruşturmaya başlanmaması durumunda dava zaman aşımı süresi dolacaktır.Soruşturmanın başlatılması yahut dava açılması mümkün olamayacaktır.
yağma suçunda görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir.

Kayseri’de Yağma Suçu ve Ceza Avukatlığı 

yağma suçu Kayseri’de mala karşı suçlardan hırsızlık suçundan sonra en çok işlenen suçtur.Bu bakımsa–dan gerek büyük şehirlerde gerekse de Kayseri gibi şehirlerde yağma suçlarında avukatın önemi bir kat daha ortaya çıkmaktadır.
Yağma suçunda avukatlık yahut ceza veya ağır ceza davalarında avukatlık ceza davasının seyrini değiştirebileceğinden ve özelkle yağma suçunda gerek unsurlarında gerekse yağmanın nitelikli hallerinde gerekse de suçun kişiye uygulanmasında avukatın rolü büyüktür.

No comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

S.S.SHemen Ara!WhatsApp