Adıma Sahte Hesap Açılması Suç Mudur

Bir kişi adına fake Hesap açılması Suç Mudur ?
Hesap bilgilerim Ele geçirildi Suç Mudur ?
Fotoğraflarımı kullanarak hesap açıldı suç mudur ?
Kişisel Veri Nedir ?
Sosyal medya hesapları ve içerikleri Kişisel Veri midir ?
Adıma Fake / Sahte Hesap Açılması Suç Mu ?Hangi, Suç oluşur.?
Sosyal Medya hesabındaki fotoğraflar özel olması suçu değiştirir mi ?
Sosyal Medya Hesabıma izinsiz girilerek Bilgiler Değiştirildi Suç Mu ? Hesabım Çalındı Suç mu ?
Hesaba girilmesinin Engellenmesi Suç mu?
Adınıza Sahte Hesap Açılması Sizi Sıkıntıya Sokar Mı ?

Bir kişi adına fake Hesap açılması Suç Mudur ?

Öncelikli olarak Hesabın gizli ve Açık olması önem arz edecektir .
Birinin adına açılan hesapta ne gibi bilgilerin de paylaşıldığı önemlidir. Yani o kişi adına olur olmaz hakaret tehdit suç unsuru olan bir takim eylemler mile bir takım paylaşımlar mı yapılıyor yoksa tamamen o kişinin gerçek fotoğrafları mı paylaşılıyor. Öncelikli olarak bu ayrımların yapılması gereklidir.
Hesaptaki fotoğrafların kopyalanarak adınıza açılmış başka bir hesapta kullanması durumunda suç olup olmadığını anlamak için kişisel verinin ne olduğunu anlamak gerekmektedir.Peki bu kişisel veri nedir 

Kişisel Veri Nedir ?

Kişisel veri aşağıdaki yargıtay kararından da anlaşılacağı üzere kişiye ait ve o kişiye özgü olan üçünkü kişilerin bilgisine ve kullanımına sunulmamış o kişi için ayırt edici her türlü veri kişisel veri olarak nitelendirilmektedir. 
Yargıtay kararında kişisel veriyi  
“, kişinin, yetkisiz üçüncü kişilerin bilgisine sunmadığı, istediğinde başka kişilere açıklayarak ancak sınırlı bir çevre ile paylaştığı nüfus bilgileri (T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı gibi), adli sicil kaydı, yerleşim yeri, eğitim durumu, mesleği, banka hesap bilgileri, telefon numarası, elektronik posta adresi, kan grubu, medeni hali, parmak izi, DNA’sı, saç, tükürük, tırnak gibi biyolojik örnekleri, cinsel ve ahlaki eğilimi, sağlık bilgileri, etnik kökeni, siyasi, felsefi ve dini görüşü, sendikal bağlantıları gibi kişinin kimliğini belirleyen veya belirlenebilir kılan, kişiyi toplumda yer alan diğer bireylerden ayıran ve onun niteliklerini ortaya koymaya elverişli, gerçek kişiye ait her türlü bilgi ” olarak tanımlamaktadır. 
O halde bir verinin Kişisel veri olarak nitelendirilmesi için iki unsur  birlikte olması gerekmektedir.
  • Kişiyi diğer kişilerden ayıt edici nitelikte olması 
  • Üçüncü kişilerin bilgisine sunulmamalı üçüncü kişilere paylaşılmamalı 
Peki kişisel veri bu şekilde tanımlandığına göre 

Sosyal medya hesapları  ve içerikleri Kişisel Veri midir  ?

Yukarıda kişisel veri tanımlamıştık ve kişisel verilerin iki temel unsuru bulunmaktadır.  Buna göre bir verinin kişisel veri olup olmadığını anlamak için hem üçüncü kişilerin kullanımına sunulup sunulmadığı hem de  o bilginin  o kişiyi diğer kişilerden ayıt edici nitelikte  olmadığına göre değişmektedir ve bu iki sorunun cevabını da evet olmalıdır. 
Bu durumda sosyal medya hesapları kişisel veri midir ?

Sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflar kişisel veri olması için o fotoğrafların o kişiye ait olması ve 3. kişinini kullanımına sunulmaması gerekmektedir. 
Peki fotoğrafların 3. kişi bilgisine sunulmaması ne demektir ?  Bu fotoğraf ve bilgilerin sadece kendisi tarafından  yahut belirli bir kesim tarafından erişilebilir olması anlamına gelmektedir. 
Bu durumda eğer bir sosyal medya hesabındaki bilgiler herkes tarafından erişilebiliyorsa yani hesap gizli değil isteyen herkes profiline girip bu bilgileri görebiliyorsa yahut profildeki fotolar o kişiye ait değilse  ayır edici nitelikte değilse bu bilgiler  kişisel veri niteliğinde değildir. 
Yani  Sosyal medya hesaplarındaki verilerin kişisel veri olması için öncelikli olanarak o bilgilerin o kişiye ait olması ve hesabın gizli olması gerekmektedir. 
Sonuç olarak hesabı gizli olan kişinin sosyal medya hesabındaki fotolar ve bilgiler kişisel veri diyebiliriz
Örneğin   gizli bir profildeki doğa fotoları olan  bir hesaptaki fotolar kişisel veri değilken gizli olamayan hesaptaki kişisel fotolar da kişisel veri değildir. Fakat gizli bir hesaptaki kişisel fotolar kişisel veriyi oluşturur. 
Bir yargıtay kararında whatsapp profilinde herkese açık olan bir fotonun kişisel veril olmadığı yönünde karar verilmiştir. Karar hukuka uygundur. Şöyle ki ;
Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2015/3247 E. 2015/16760 K. 04.11.2015 K.T. kararında 

Sanığın, katılanın whatsapp programında kullandığı çocuğunun görüntüsünü taşıyan profil fotoğrafının whatsApp programını kullanarak temin ettikten sonra telefonuna kaydettiği, daha sonra yanlışlıkla katılanın telefonuna bahse konu fotoğrafı gönderdiği olayda,
Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunun maddi konusunu oluşturan “ anlaşılması gerekir. Herkes tarafından bilinen ve/veya kolaylıkla ulaşılması ve bilinmesi mümkün olan kişisel bilgiler de, yasal anlamda “kişisel veri” olarak kabul edilmekte ise de, anılan maddenin uygulama alanının amaçlanandan fazla genişletilerek, uygulamada belirsizlik ve hemen her eylemin suç oluşturması gibi olumsuz sonuçların doğmaması için, maddenin uygulamasında, somut olayın özellikleri dikkate alınarak titizlikle değerlendirme yapılması, olayda herhangi bir hukuk dalı tarafından kabul edilebilecek bir hukuka uygunluk nedeni veya bu kapsamda nazara alınabilecek bir hususun bulunup bulunmadığının saptanması ve sanığın eylemiyle hukuka aykırı hareket ettiğini bildiği ya da bilebilecek durumda olduğunun da ayrıca tespit edilmesi gerekir.
Somut olayımız açısından, katılanın whatsapp profil resmi olarak ayarlandığı anlaşılan oğlunun doğum gününde çekilen resmin, katılanın telefonunu kaydeden herkes tarafından ulaşılabileceği, aynı zamanda sanığın, bahse konu fotoğrafı katılanın birlikte olduğu teyzesinin kocası olan eniştesi ile sanığın teyzesi arasında görülen boşanma davasında, eniştesi ile katılan aralarında ilişki olduğunu ispatlama amacıyla kaydettiğini beyan ettiği anlaşılmakla mahkemece sanık hakkında beraat kararı verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiş olup,onanması denmekle 

Yukarıdaki yargıtay kararı incelendiğinde herkese açık profil fotosunun kaydedilmesinin ve paylaşılmasının suç olmayacağı yönünde karar verilmiştir.

Adıma Fake / Sahte Hesap Açılması Suç Mu ?Hangi, Suç oluşur.?

Peki bir kişi  adına sahte hesap açılıp o kişinin fotoğraflarının kullanılması durumunda ne olur 
Burada  suç oluşup oluşmadığı açısından adına fake hesap açılan hesabın gizli olup olmadığı önem arz etmektedir.  Çünkü yukarıda bahsettiğimiz gibi gizli olmayan hesaplardaki fotoğraflar ve paylaşımlar üçünkü kişilerin kullanımına sunulmuş olduğu için  kişisel veri kapsamında değerlendirilmeyecek bu durumda bu hesaplarda ki fotoğrafların  fake olarak başka bir hesapta kullanılması suç oluşturmayacaktır.
Fakat adına fake/sahte  hesap açılan hesap bilgileri ve paylaşımları gizli ise yani belli bir kesimle paylaşılıyorsa yani takipçileri vs bir kitle ile  durumda bu hesabın fotoğraflarının veya diğer bilgilerinin kopyalanarak fake /sahte hesap açılması  TCK 135-136 kapsamında  kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve yayma suçlarını oluşturacaktır. 
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 2013/22544E , 2014/12128K. kararında da  tck 135-ve 136 suçları yönünden  bu suçun  açısından mahkumiyet kararı verilmiştir. . 
 
Oluşa ve dosya kapsamına göre; sanık H’nin, bir süre cinsel yakınlık boyutuna varacak düzeyde arkadaşlık ilişkisi içerisinde olduğu katılan B tarafından arkadaşlıklarına son verilmesine tepki olarak, facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde üyelik işlemleri yapıp, katılan adına oluşturduğu sahte hesapta, katılanın rızası dahilinde çekilmiş resmini, profil fotoğrafı olarak kullandığı ve bu hesap üzerinden başka kişilere ait müstehcen görüntüleri yayınladığı iddia ve kabulüne konu olayda,Katılanın başını ve yüzünü gösteren, günlük kıyafetleriyle poz vermiş şekilde çektirdiği resminin, özel yaşam alanına ilişkin ve özel hayatının gizliliğini ihlal edecek nitelikte olmaması karşısında, katılanın resmini, isim ve soy ismiyle birlikte hukuka aykırı olarak yayınlayan sanığın TCK’nın 136. maddesinde tanımlanan verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan cezalandırılma
Bir diğer yargıtay kararında ise  şüphelinin tespit edilememesi durumunda beraat karar verilmesi gerektiği  başkaca delil yoksa Sosyal medya yer sağlayıcılardan fake hesap açan kişi ve ip vs bilgilerinin alınması gerektiği alınmaması ve şüphelinin tespit edilmemesi durumunda beraat kararı verilmesi gerektiği açıkça belirtilmiştir. ilgili karar ; 
Yargıtay 12 . ceza dairesi E. 2014/7409 K. 2014/24197 T. 1.12.2014 kararında
Sanığın, daha önce birlikte yaşayarak ayrıldığı katılanın, ad ve soyadı ile internette facebook sosyal paylaşım sitesinde profil hesabı açarak katılana ve çocuklarına ait özel fotoğrafları yayımladığının iddia edildiği olayda; sanığın atılı suçu inkara yönelik savunması, dosya içerisinde, facebookta hesap açarak fotoğraf yüklemesi yapan bilgisayara ait IP bilgilerine ilişkin bir tespit bulunmadığı gibi, sanığın kullandığı bilgisayarda suça ilişkin maddi delil etmek amacıyla yapılmış bir inceleme de bulunmadığı, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün İnternet Ortamında İşlenen Suçlarda Uluslararası Ceza İstinabe İşlemlerine ilişkin yazısına göre, google, yahoo, facebook, skype, hotmail, twitter, youtube gibi internet ortamında yaygın olarak kullanılan yer sağlayıcı firmaların merkezinin Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunduğu, ABD mevzuatına göre, internet ortamında işlenen suçlara ilişkin trafik bilgileri, yer sağlayıcılar veya erişim sağlayıcılar tarafından 90 gün süreyle saklandığı, bu süre içinde resmi otoritelerce başvurulduğunda anılan saklama süresine 90 gün daha ilave edildiği belirtilmiş olmakla, aradan geçen süre nedeniyle, hesap açarak fotoğraf yüklemesi yapan bilgisayara ait IP bilgileri ile bilgisayarda yapılacak incelemede suça ilişkin maddi bir delilin elde edilmesinin mümkün görülmemesi karşısında; sanığa atılı suç sabit olmadığından beraati yerine, mahkumiyetine dair yazılı şekilde hüküm kurulması,

Yukarıdan da görüleceği üzere  ilgilinin tespit edilemediği durumlarda bu suçlardan dolayı suçun şüphelinin suçu işlediğinin sabit olmaması dolayısıyla   beraat kararı verilmesi gerekitiğine değinilmiştir. 

Bir Kişi Adına Sahte Hesap Açılmasının Cezası 

yukarıda bahsedilen durumların gerçekleşmesi durumunda  yani gizli bir hesaptan izinsiz ve hukuka aykırı olarak bilgilerin ve fotoğrafların alınması suretiyle  sahte hesap açılması durumunda tck 135-136 kapsamında ceza verilmesi gündeme gelecektir. Buna göre birinin adına sahte hesap açılması durumunda 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası yahut tck 136 kapsamında 2 yıldan 4 yıla kadar ceza verilmesi mümkündür. 


Kişisel verilerin kaydedilmesi

Madde 135- (1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.(2)

(2) Kişisel verinin, kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda birinci fıkra uyarınca verilecek ceza yarı oranında artırılır. (3)

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme

Madde 136- (1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.(4)

(2) (Ek:17/10/2019-7188/17 md.) Suçun konusunun, Ceza Muhakemesi Kanununun 236 ncı maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları uyarınca kayda alınan beyan ve görüntüler olması durumunda verilecek ceza bir kat artırılır.

Peki Sosyal Medya hesabındaki fotoğraflar özel olması suçu değiştirir mi ?

Özel Hayatın Gizliliği Suçu Açısından

Sosyal medyada  çalınan ve fake hesap açılarak o hesaba yüklenen fotoğrafların eğer çalınan hesabın gizli olması durumunda ve fotoğrafların günlük hayattan değil de daha mahrem ve özel görüntüler olması durumunda   kişisel verilerin yayılması ve kaydedilmesi kapsamında değil  TCK 134 özel hayatın gizliliğini ihlal kapsamında değerlendirilecektir.

Buna ilişkin yargıtay kararı da şöyledir.

Yargıtay 12. ceza dairesi DAİRESİ E. 2013/1045 K. 2013/28322T. 9.12.2013

KARAR : 5237 sayılı TCK’nın 73. maddesinin 4. fıkrasında, kovuşturma yapılabilmesi şikayete bağlı suçlarda, suçtan zarar gören kişinin vazgeçmesinin davayı düşüreceği, aynı maddenin 6. fıkrasında ise, vazgeçmenin, onu kabul etmeyen sanığı etkilemeyeceği hükme bağlandığından, şikayetten vazgeçmeyi kabul etmeyen sanık hakkında, yargılamaya devam edilerek, mevcut delillere nazaran, mahkumiyet hükmü kurulmasında ve sanığın, boşanmış olduğu eşi mağdurenin bilgisi ve rızası dışında, facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde üyelik işlemleri yaparak, oluşturduğu profilde, isim ve soyismini de açıkladığı mağdurenin özel yaşam alanı kapsamındaki fotoğraflarına yer vermesi eyleminin özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturduğunun kabulünde bir isabetsizlik görülmediğinden,

Hakaret Suçu Açısından

veya hesaptan çalınan fotoğraflar küçük düşürücü nitelikte olması durumunda hakaret suçunun unsurları gündeme gelebilecektir.  Eğer adınıza açılmış bir hesapta fotoğraflar size ait ve rencide edici nitelikte açık küçük düşürücü nitelikte ise başkaca suçlarla birlikte cezalandırılması gündeme gelebilir.
Örneğin sahte hesapta o kişinin adı soyadı kullanılarak o kişiye ait olmayan ama o kişiye ait yanılgısı oluşturan küçük düşürücü yahut cinsel içerikli fotolar paylaşılması 135-136 kapsamında kişiler verilerin ele geçirme yayılma kapsamında değil durumuna göçe hakaret suçuna vücut verecektir.
12. Ceza Dairesi Esas No:2013/22544 Karar No:2014/12128 K. Tarihi:20.5.2014 kararında 
Katılanın başını ve yüzünü gösteren, günlük kıyafetleriyle poz vermiş şekilde çektirdiği resminin, özel yaşam alanına ilişkin ve özel hayatının gizliliğini ihlal edecek nitelikte olmaması karşısında, katılanın resmini, isim ve soy ismiyle birlikte hukuka aykırı olarak yayınlayan sanığın TCK’nın 136. maddesinde tanımlanan verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan cezalandırılması; ayrıca, oluşturduğu sahte hesapta, katılan tarafından yayınlanıyor algısı doğuracak şekilde cinsel içerikli görüntülere yer vererek, katılanın, onur, şeref ve saygınlığını rencide eden sanığın TCK’nın 125. maddesinde düzenlenen hakaret suçundan mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken, suç vasfında yanılgıya düşülerek, yasal ve yeterli olmayan gerekçelerle sanık hakkında TCK’nın 134/2. maddesindeki özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan mahkumiyet hükmü kurulması,

Sosyal Medya Hesabıma izinsiz girilerek Bilgiler Değiştirildi Suç Mu ? Hesabım Çalındı Suç mu ? Hesaba girilmesinin Engellenmesi Suç mu?

Sosyal medya hesaplarının çalınması sıklıkla karşılaşılan bir durum olmakla birlikte birinin hesabı değiştirilerek ele geçirilirse bu farklı TCK farklı bir suça vücut verecektir.
Birinin hesabınızı ele geçirmesi şifreyi yahut bilgileri değiştirmesi hesabınızda bir takım değişiklikler yapması durumunda hesabınıza girememeniz durumunda  TCK 243 ve 244 kapsamında suça vücut verecektir. Yani  Bilişim sistemlerine girme yahut sistemi engelleme engelleme verileri yok etme suçunu oluşturur.
Bilişim sistemine girme
Madde 243- (1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir. (1)

(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.

(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(4) (Ek: 24/3/2016-6698/30 md.) Bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri nakillerini, sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
Madde 244- (1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Yukarıdaki madde hükümleri gereğince  eğer bir başkasına ait e-posta adresine hukuka aykırı olarak girilip  veya bir takım hukuka aykırı işlemlerle yeni şifre oluşturulup bu hesabı  kullanılırsa yahut engellenir ise bu durumda sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu uyarınca cezalandırılması gerekir.
Buna ilişkin  Yargıtay 8. ceza dairesinin  2013/771 E., 2014/15833 K. KT: 23.6.2014 kararında 
SİSTEMİ ENGELLEME BOZMA VERİLERİ YOK ETME VEYA DEĞİŞTİRME SUÇU ( Sanığın Katılana Ait E-Mail Adresine Hukuka Aykırı Olarak Girerek Yeni Şifre Oluşturup Katılanın Erişimini Engellediği ve E-Mail Adresini Kullandığı – Beraat Kararı Verilemeyeceği )

BAŞKASINA AİT E-POSTA ADRESİNE GİREREK YENİ ŞİFRE OLUŞTURMAK ( Suretiyle Katılanın Erişimini Engellediği – Sistemi Engelleme Bozma Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçundan Cezalandırılması Gerektiği )
KARAR : Katılana ait hotmail adresine hukuka aykırı olarak giren ve yeni şifre oluşturup katılanın erişimini engelleyerek e-mail adresini kullanan sanığın eylemine uyan TCK. nun 244/2. madde ve fıkrası uyarınca cezalandırılması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle beraatına hükmolunması,


Bir diğer yargıtay kararında da sosyal medya adresinin ele geçirilip sahibi tarafından girilemeyecek duruma getirilmesinin de kısaca çalınmasının TCK 244  sistemi yok etme değiştirme suçu kapsmaında cezalandırılması gerektiği  konusunda hüküm kurulmuştur. 

8. Ceza Dairesi 2012/33557 E. , 2013/25987 K. Madde 244
“İçtihat Metni” Oluşa, katılanın aşamalardaki anlatımlarına, sanığın da çalıştığı aile şirketine ait telefona bağlı internet hesabından katılana ait elektronik posta hesabına giril- diğine ilişkin Microsoft şirketinden gelen yazı yanıtları ve kolluk araştırması sonuçlarına, katılanın 22.12.2010 tarihli dilekçesi ekinde ibraz ettiği fotoğraflara ve tüm dosya kapsa- mına göre; katılana ait elektronik posta ve facebook hesaplarının şifresini ele geçirerek bu adreslere giren, facebook hesabında yazışmalar yapan ve şifreyi değiştirmek suretiyle katılanın anılan hesaplara erişimini engelleyen sanığın, eylemine uyan TCK.nun 244/2. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle beraat hükmü kurulması,

Yukarıda yargıtay kararı incelendiğinde  mail adresi şifresine girilmesinin  erişimin engellenmesinin  açıkça TCK 244 kapsamında  suç olduğu görülmektedir. 

Adınıza Sahte Profil Açılması  Durumda Ne Yapmalısınız?

Bilişim hukukuyla ilgilenen uzman bir avukattan destek alabilirsiniz.
Bu konuda gerek bu eyleme gerçekleştirdiği konusunda şüphelenilen kişilerle birlikte uzman avukatla mütalaa edilmesi neticesinde gerek emniyet gerekse de savcılık nezdinde suç duyurusunda bulunulmalıdır.   Öncelikle ve şiddetle bu  konuda gerek mağdur gerekse de sanık ya da şüpheli olunması durumunda bilişim suçları ve ceza hukukunda uzman bir avukatla görüşülmesinde çok ciddi bir fayda vardır. Çünkü sosyal medya yeni yeni gelişmekte ve bu konuda işlenene suç ve gerçekleştirilen eylemler yeni yeni içtihat oluşturulmakta  sürekli yeni bir takım eylemler meydana gelmektedir. 

Adınıza Sahte Hesap Açılması Sizi Sıkıntıya Sokar Mı ?

Adınıza sizin bilgileriniz kullanılarak ve fotoğrafların kullanılarak siz mi gibi üçünü kişileri dolandırılması yahut üçüncü kişilere karşı bir takım suçların işlenmesi mümkündür.  Bu durumda bnu ve buna benzer suçlardan hesabı çalınan kişinin muhatap olması mümkündür. Hatta ceza alması bile gündeme gelebilir. Bu sebeple özellikle hesapları çalınana kişilerin bu konuda yetkili makamlara giderek en azından hesaplarının çalındıkları  bildirmeleri  ve suç duyurusunda bulunmalarında fayda var. Diğer Türlü Mağdurken şüpheli yada sanık durumuna geçip ikinci defa mağduriyet yaşanması gündeme gelebilir. 
Sonuç olarak bu ve buna benzer durumlarda sorun yaşamak adına başınıza böyle durumlar geldiğinde özellikle konunun uzmanı avukatlarla irtibata geçerek olayla hızlı bir şekilde adım atılması kişilerin mağdur olmaması açısından çok önemlidir. 

Kayseri de Bilişim ;Suçlarında Durum 

Kayseri’de bilişim suçlarında özellikle sosyal medya kullanımının ve nüfusun artmasından dolayı ciddi bir yükseliş göstermekte gerek kayseri savcılıklarını gerekse de kayseri’de siber suçlar bürosunun bu konuda ciddi bir iş yoğunluğuna sebep olmaktadır. 
Ayrıca Kayseri’de gerek siber ve bilişim suçları kapsamında gerekse de ceza ve ağır ceza davalarında şüpheli sanık yahut mağdur olarak olaya karışılması durumunda Kayseri’de’ ceza avukatıyla görüşülmesinde fayda bulunmaktadır. . 

No comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

S.S.SHemen Ara!WhatsApp