loading

Kayseri İş Avukatı

Kayseri İş Avukatlığı

İş Avukatı
Avukatlık gerek Kayseri'de gerekse de tüm Türkiye'de alt uzmanlık alanları ile yapılması gereken mesleklerden biridir. Bu alt uzmanlıklardan biri de iş avukatlığıdır. Avukatın ne iş yaptığı nasıl çalıştığına ilişkin makalemizi incelemenizde fayda vardır. İş Hukuku kısaca  kayseri iş avukatı kayseri iş avukatı   İşçi işveren ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıkların  ilgilenen hukuk dalıdır.  yaşadığımız şehir olan Kayseri İş Avukatı ve Sigorta Avukatı  konusunda uzmanlaşmak gerekir. Bu kapsamda gerek iş hukukunda gerekse de sigorta hukuku konusunda uzmanlaşmış bir avukatın kayseri iş avukatı ve sigorta avukatından yardım almakta fayda vardır.   İş hukukunun en önemli özellikleri veya temel amacı işçi haklarının korunmasıdır.  Zayıf konumda bulunan işçilerin suistimale uğramaları ve işverenlerin çalışanları üzerindeki baskılarının dolayı tarafların eşit olmamasından  bu uyuşmazlıklarda  çözümünde adilane ve hakkaniyetli  çözümlerin alınması amacı gütmek ve sonuç olarak işçilerin korunması amaçlanmaktadır.

İş Hukukun Genel Olarak Özellikleri

 • İş hukukunun temel özelliği işçi emeğinin ve haklarının korunmasıdır. İşverenin insan hak ve onuruna yakışmayacak şekilde davranış ve tutumların önüne geçmek ve bu be buna benzer durumlarda  işçilerin bu haklarını kullanmak. ve işçileri kullanmak .
 • İş hukukunda işçinin lehine olan kurallar vardır.Bu kurallar emredici niteliktedir. Bu sebeple işveren uymak ve uygulamak zorundadır. Örneğin , çalışana en az asgari ücretin ödenmesine  dair hükümler emredici kurallardır.
 • İşveren ve işçi arasında  iş kanunu ve mevzuat çerçevesinden işveren lehine çözümler getirilir.
 • İşçilerin hem sendikalar aracılığı ile hem de doğrudan  haklarını koruyan maddeler içerir.
 • İş hukukunun temel amacı öncelikle işçilerin haklarını korumaktır. .Bu koruma işçi işveren arasında iş mevzuatları çerçevesiyle sınırlıdır.
 • İş hukuku karma hukuktur.  Devletin de müdahil  olduğu durumlar olduğu durumlar söz konusudur. özel hukuka ilişkin hükümler de söz konusudur.

Kayseri’de Ekonomi Ticaret ve İş İmkanı Kayseri İş Avukatı

Türkiye’nin  kavşak  noktasında yer alan, 6000 yıllık tarihi geçmişi olan en çok eski yerleşim yerlerinden biri ve İpek yolu üzerinde bulunan Kayseri, önemli bir sanayi ve ticaret merkezi olma özelliğini  günden güne  artırmakta ve sanayisiyle  daha fazla iş imkanı yaratmakta ve bu kapsamda işçi işveren ilişkileri gündeme gelmekte bu noktada Kayseri’de iş hukuku ön plana çıkmaktadır.
Bu bağlamda Kayseri, milyarlarca Türk lirası üretim dış ticaret hacmi ve  1.400 civarında üretim merkezi ile ülkemizin önemli bir ticaret ve sanayi  olması açısından bu bakımdan on binlerce işçi açısından iş hukuku kapsamında korunması gereken hakların ve muhtemel uyuşmazlıkların  çözümü ve  bu konuda kayseri’de uzman iş avukatına olan ihtiyacı kritik öneme getirmektedir.
Kayseri,  diğer şehirlere göre  Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmasına göre 17. sırada yer almaktadır. Görüldüğü üzere ekonomik  olarak ilk 10 da yer alan kayseri’de bu bakımdan işçi işveren davalarının ve uyuşmazlıklarının sayısı bu konuda ortaya çıkan iş davalarının ve gerek işçi hakları gerekse işveren hakları yönünden çözülmesi gereken uyuşmazlıkların önemi iş avukatlığı ve kayseri iş avukatı  açısından önem arz etmektedir.

Kayseri İş Avukatı

İş Hukuku  ve Kayseri İş Avukatlığı

İş hukuku iş kanunu kapsamında işçi  ve işveren arasındaki uyuşmazlıkları ilgilendiren ve İş mahkemelerinde görülene hukuk dalıdır.

Büyük metropollerde ve illerde Kayseri gibi büyük şehirlerde  kayseri iş avukatı noktasında ticaret ağı  yüksek olduğu için işçi ve işveren arasında çıkan  uyuşmazlıklar daha çok olmaktadır.Bu açıdan kayseri gibi büyük şehirlerde iş hukuku ve iş avukatlığı daha ön plana çıkmaktadır.
İş hukuku günümüzde çalışma hayatına dayalı ekonomide hayatın vazgeçilmez bir parçası olmakta ve hemen hemen her insanı doğrudan ve dolaylı olarak etkilemektedir. İş hukuku bu bakımdan güncelliğini geçerliliğini ve önemi hep korumaktadır.
İş hukuk niteliği bakımından  hem özel hukuku hem de kamu hukukunu ilgilendirdiğinden kendine özgü bir hukuk dalıdır.
İş hukukunun kendine özgü ilke ve kuralları bulunmakla birlikte işçi lehine yorum ilkesi ve işçinin korunması ilkesi  iş hukukunun en temel ilkeleri arasında bulunmaktadır.Hakim tarafından karar verilirken bu ilkeler göz önüne alınarak karar verilir.

Büromuzda Kayseri İş Avukatı ve Sigorta Avukatlığı Kapsamında İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunu ilgilendiren  belli başlı konular  ve uyuşmazlıklar şunlardır ;

 • Kıdem Tazminatı
 • İhbar Tazminatı
 • Fazla Mesai Ücreti
 • Yıllık İzin Ücreti
 • Ücret Alacağı
 • İşe İade
 • İşe Başlatmama Tazminatı
 • Kötü niyet Tazminatı
 • İş Kazası
 • İş Kazası Tazminatı
 • Sürekli İş Göremezlik
 • Geçici İş Göremezlik
 • Hizmet Tespiti
 • İş akdinin feshi
 • İşçilik alacakları
 • Doğum İzni
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Sendikal Tazminatı

Sigorta Hukuku ve Sigorta Avukatlığı

Sigorta hukuku kapsamında ;mal sigortaları ,can sigortaları,sorumluluk sigortaları ve bu sigorta türleri kapsamında taraflar arasındaki hukuki uyuşmazlıklar ve tazminat rücu ilişkisi içerisinde veya kişilerle sigorta şirketleri arasında arabuluculuk ve uyuşmazlıklarda tarafları olarak  tanımlanan sigorta hukuku ,Ayrıca büyük şehirler araç yoğunluğunun fazla olduğu trafiğin yoğun olduğu Kayseri gibi şehirlerde çok sayıda ciddi yaralamalı, ölümlü ve maddi zararlı kazalar meydana gelmektedir. bu zararlardan kaynaklı açılacak davaların takibi ve yürütülmesi gibi pek çok konu sigorta hukukuna ilişkindir.bu kapsamada taraflar arasında sigorta poliçesi oluşturulması risk tespiti yapılması,sigortacılık ve acentelik faaliyetlerinin kanunlara uygun şekilde yerine getirilmesi sigorta  hukukuna ilişkin faaliyet alanları arasında yer almaktadır.ayrıca sigorta hukukuna ilişkin;

Sigorta Hukukunun Temel Alanları

 • Sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davaları
 • Hayat ve Maluliyet Sigortası davaları
 • Trafik kazalarına ilişkin tazminat talepleri
 • Yönetim kurulu üyesi sigorta sorunları
 • Yangın sigortası davaları
 • Kasko, Havacılık ve Deniz Sigortası uyuşmazlıkları
 • Tıbbi malpraktis davaları
 • Ferdi Kazalara ilişkin davalar
 • Mal ve diğer tazminatlara ilişkin davalar
 • Sözleşme Hazırlanması
alanlarında yerli ve yabancı sigorta şirketleri ile olan ilişkilerinde risk tespiti, poliçe oluşturulması gibi tüm evreleri kapsar şekilde  sigorta hukukun temel alanları olarak nitelendirilmektedir.
S.S.SHemen Ara!WhatsApp