loading
Kefalet Nedir
Kefilliğin şartları nelerdir. 
Kefil oldum Ne yapmam gerek
Kefalet de Zaman aşımı  ? 
Kefalet’in Şartları 
Kefalet Hangi durumlarda geçersiz olur.
İpotek verdim ne yapmalıyım 
İpotek de eşin rızası gerekli mi ?
gibi sorularının cevapları yer alacaktır. 

Kefalet Sözleşmesi Nedir?

Kefalet sözleşmesi bir kişinin  başka birinin borcunu alacaklıya  ödeyeceğini garanti ettiği sözleşmedir. 
Burada kefilin alacaklıya olan borcun ödenmesini taahhüt ve garanti edilmektedir. Kefalet de garanti edildiği sözleşme gibi ayrı bir sözleşmedir. Ama asıl sözleşmeye bağlı bir sözleşmedir. Asıl sözleşme bir şekilde geçersiz olursa ya da zaman aşıma uğrarsa kefalet sözleşmesi de zaman aşıma uğrar.Buna borcun fer’i olması da denilir.Yani sonuç olarak asıl borcun  bitmesi kefilliğin de bitmesi anlamına gelecektir. 

Kefalet Sözleşmesinin Tarafları Kimlerdir?

Kefalet sözleşmesinin tarafları alacaklı ile borcu ödemeye garanti eden kefil arasındadır. borçlu bu sözleşmesinin tarafı değildir. ve kabul etme zorunluluğu yoktur. Yani borçlunun bilgisi ve iradesine muhalif olarak her hangi birinin borcuna alacaklı kabul ettiği takdirde kefil olunması mümkündür. 

Kefalet Sözleşmesinin Türleri Nelerdir?

  • Adi Kefalet
  • Müteselsil Kefalet
  • Birlikte Kefalet
  • Kefile Kefalet
  • Rücua Kefalet
  • Zarara/Açığa Kefalet

Kefalet Sözleşmesi Şekil Şartına Tabi Midir?

‘Kefalet sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça ve kefilin sorumlu olacağı azami miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmaz.
Yani 
  • Yazılı olmalı 
  • Kefilin sorumlu olduğu azami tutar 
sözleşme de yer almalıdır 
Müteselsil kefillik durumunda yani birden fazla kefillik olması durumunda  
bu sıfatla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısıyla belirtmesi gerekmektedir .
Kendi adına kefil olma konusunda özel yetki verilmesi ve diğer tarafa veya bir üçüncü kişiye kefil olma vaadinde bulunulması da aynı şekil koşullarına bağlıdır. Taraflar, yazılı şekle uyarak kefilin sorumluluğunu borcun belirli bir miktarıyla sınırlandırmayı kararlaştırabilirler. 
Kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin sorumluluğunu artıran değişiklikler, kefalet için öngörülen şekle uyulmadıkça  geçersizdir.

Kefalet Sözleşmesinde Ehliyet Şartı Var Mıdır?


Kefalet Sözleşmeleri yapılması için tam ehliyetli olmak gerekmektedir. Tam ehliyetsiz yahut sınırlı ehliyetsiz kişiler kefil olamazlar Kefil olmaları durumunda yapılan kefalet sözleşmeleri geçersizdir.
Yasal temsilcilerin de temsil ettikleri kişiler adına yaptıkları kefalet sözleşmeleri de geçersizdir. Doğal olarak yasal temsilciler de kefil olamazlar

Evli Kişiler Kefil Olabilir mi?

Kefillik kişiyi borç altına sokan bir işlem olduğundan dolayı evli olan kişiler için  önemli olan bir diğer ehliyet şartı ise eşin yazılı rızasının bulunmasıdır. Genel kural olarak eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça ancak diğer eşin yazılı rızasıyla kefil olunabilir.Bu rıza en geç sözleşme kurulma anında verilmiş olmalıdır.
Not: Ticari işletme sahibi tacirler ve mesleki faaliyetleri ile ilgili olarak esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı esnaf veya sanatkârlar  tarafından verilen  kefaletlerde eşin rızası aranmaz 
Sonuç olarak tacir ve esnaf için istisna getirilmiştir.

Kefalet Sözleşmeleri Nasıl Hazırlanmalıdır?

Sözleşmenin mutlaka yazılı yapılması ve borçluya kefalet edilen tutarın net olarak  sözleşmede yer alması gerekir. Bu iki noktayı kapsamayan her kefalet sözleşmesi yasal yönden geçersizdir.

Kefillik Kredi Sicilinde Yer Alır Mı?

Kredi Kayıt Bürosu (KKB) tarafından tutulan kredi sicillerinde kefillik bilgileri yer alır. Asıl borçlunun borcunu ödemediği durumlarda yaşanabilecek tüm olumsuzluklar kefili de etkilenir. Olası gecikmeler ve yasal süreçler nedeniyle  kefilin kredi notu olumsuz olarak etkilenir ve .
Kefillik Sonlandırılabilir mi?
Krediye kefil olan biri, asıl borç sahibinin borcunu ödemeyeceğini düşünebilir ya da herhangi bir nedenle kefillikten vazgeçmek isteyebilir. 
Peki, hangi durumlarda kefillikten vazgeçilebilir? 

1. Kredi Tutarı Henüz Hesaba Geçmediyse

Kredi  ilgilinin hesabına yatmadan yani borç henüz oluşmadan yani banka krediyi borçlunun hesabına yatırmadan önce kefilin talep etmesi halinde kefillik sona erer . 

2. Kefalet Şekil Şartlarında Sözleşmesinde Eksiklik Varsa 

Kredi sözleşmesinde kefalet tarihi ve kefalet bitiş süresi bulunmuyorsa, Kefillik geçeli olmadığından talep halinde yahut tespit davası seklinde kefillik ilişkisi sonlandırılabilir yahut tespiti istenebilir. 

3. Zamanaşımı Gerçekleştiyse

Borçlu mevcut borcunu kapatır ya da zamanaşımı ile 10 yıllık süre tamamlanırsa, kefalet ortadan kalkar. Süreli kefillikte ise yasal sürenin dolması kefillik son bulur.

4. Eş Rızası Yoksa

Evli kişilerin Eş rızası olmadan  kefilliği geçersiz olup böyle bir durumda Eş rızası olmayan kefillikler sonlandırılabilir. Kredi kullanımında kefil olmak için eş muvafakat namesi gerektirmeyen iki istisnai durum bulunur. Bunlardan biri mahkeme kararına istinaden verilen ayrılık kararı, diğeri ise kanunen ayrı yaşama hakkı hususudur.

5. Asıl Borç Sahibi Kötü Niyet Gösteriyorsa

Borç sahibi kasıtlı ve  kötü niyetli borcunu ödememesi  ya da farklı bir ülkeye taşınması durumunda , kefil dava süreci başlatarak kefilliğin iptalini mahkeme isteyebilir. .

İpotek de Eşin Rızası Aranır mı ?

İpoteğin bir taşınmaz rehindir. Bu kapsamda düşünüldüğünde iki  tip  ipotek söz konusu olacaktır. Birincisi Kişinin kendi borcunda dolayı  ipotek tesisi diğeri ise başkasının borcuna ipotek tesisidir. 
Birinci durum kefillik ilişkisi olmadığın kişinin kendi borcundan dolayı taşınmazın ipotek tesis edilmesi işleminde eşin rızası aranmamaktadır.
Diğer durumda ise  kişinin üçüncü bir kişinin borcuna garanti olması açısından taşınmasına ipotek tesisi etmesidir. Bu durumda kişi  taşınması ile kefil olmuş olmaktadır bu durumda kişi evli ise eşinin rızası şarttır. 
Yukarıda bahsetmiş olduğumuz  kefilliğin istisnaları burada da geçerlidir. Yani Tacir ve esnafların kefilliğin de eşin rızasına istisna getirilmiş olması durumu  burada da geçerlidir. Yani kişi tacir veyahut esnafa  başkasının borcuna kefil olabilir taşınmazını ipotek verebilir. 

Aile Konutu İpoteğinde Eşin Rızası 

Yukarıda bahsettiğimiz evli kişilerin ipoteğinde eşin rızasının  gerektiği şartına ek olarak burada 
TMK 194. madde de koruma altına alınmış kanuni bir  durumdur. 
Madde 194- Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hâkimin müdahalesini isteyebilir. Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini tapu müdürlüğünden isteyebilir.

Yani Eşler diğer eşin rızası olmadan üçüncü kişinin borcuna herhangi bir malını ipotek edemezken  aile konutu için ise kendi borcuna  ne başkasının ilişkin olarak dahi ipotek ve devir yapamaz.  Yapılmış ise geçersizdir. çünkü Aile konutu ayrıca TMK da korunmuştur 

Kayseri’de Yaşayan Evli Çift Üzerinden Kefalet Ve Rehin Mevzusu 

Kayseri’de yaşayan Ahmet çiçekçi dükkanı vardır. Evli ve iki çocuklu  Kayseri’de ikamet ettikleri ev Kendilerinin olup Eşiyle birlikte yaşamaktadır. Ahmet’in ayrıca Kayseri’ 2 evi daha bulunmaktadır. ayrıca 100.000 TL başkasının borcu içi kefil olmuştur.
Ayrıca Ahmet’in Kayseri’de Mehmet’in adında bir arkadaşı daha bulunmaktadır. Bu arkadaşının durumu da Ahmet’le aynıdır. Yani Evli ve iki çocuklu  Kayseri’de ikamet ettikleri ev Kendilerinin olup Eşiyle birlikte yaşamaktadır. Mehmet’in de Kayseri’ 2 evi daha bulunmaktadır. ayrıca 100.000 TL başkasının borcu içi kefil olmuştur.
Hem Ahmet hem de Mehmet kendi borçlarından dolayı   bulundukları evi ipotek etmişler buna ek olarak  ikisi de oturmadıkları evi kıramadıkları  arkadaşları Yasin   aile konutları olmayan evlerini  ipotek vermişlerdir. 
Ahmet’in aile konutu ipotek vermesi geçersizdir. Çünkü Aile konutu TMK 194 gereği  aile konutunda eşin rızası olmadan sınırlandırma yapılamaz.
Mehmet’in de aile konutu üzerindeki  İpotek işlemi geçersizdir.
Ahmet’in aile konutu olmayan ev üzerindeki  ipotek işlemi geçerlidir. Çünkü esnaftır. Esnaflar eşin rızası olmadan   ipotek verebilirler kefil olabilirler. Mehmet’in 100.000 Tl kefilliği ise geçerlidir. .Kefillikte de şin rızası gerekmektedir lakin esnaf olduğu için Ahmet kanuni istisna söz konusudur.  
Mehmet’in ise diğer evini ipotek tesis etmesi geçersizdir Çünkü kendisi memurdur.  İstisnalardan olmadığı için eşin rızası olmadan ipotek tesis edemez kefil olamaz
Mehmet’in 100.000 Tl kefilliği ise geçersizdir.Kefillikte de eşin rızası gerekmektedir. 

No comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

S.S.SHemen Ara!WhatsApp