loading

Memur olmak için ayrılan işçi kıdem tazminatı alır mı

Memur olmak için ayrılan işçi  kıdem tazminatı alamaz. Aşağıdaki yargıtay kararından da anlaşılacağı üzere  daha iyi bir iş yahut  memur olmak için iş akdini feshedilme haklı neden sayılmaz. Bu sebeple işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz.

Özel sektörde çalışan işçiler daha sonrasında devlet memuru olabilmektedir. Ancak birçok işçi devlet memurluğuna geçiş durumunda kıdem tazminatı alıp alamayacağı konusunda tereddüt yaşamaktadır.

İş Kanunu’muza göre genel kural olarak istifa eden işçi kıdem tazminatına hak kazanamamaktadır. Fakat iş sözleşmesinin feshi, haklı bir nedene dayanıyorsa işçi kıdem tazminatına hak kazanabilir. Haklı nedenlere örnek vermek gerekirse; askerlik, emeklilik, sağlık problemleri, işverenin iyiniyet ve ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunması gibi. Kanunda devlet memurluğuna geçişin işçi için haklı sebep oluşturup oluşturmayacağı konusu yazmamaktadır.

Ancak Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2015/21481 E. 2018/17060 K. sayılı ve 01.10.2018 tarihli kararına göre, işçinin devlet memurluğuna geçiş durumunda iş sözleşmesini feshetmesi haklı sebep olarak değerlendirmemektedir.. Dolayısıyla iş sözleşmesinin devlet memurluğuna geçiş sebebiyle feshedilmesi halinde işçi için haklı sebep oluşmayacağından dolayı işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz. Karar örneği aşağıdadır:

“YARGITAY 9. Hukuk Dairesi         2015/21481 E.  ,  2018/17060 K.A

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ   :… İŞ MAHKEMESİ

DAVA TÜRÜ    : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

  1. A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkili şirket ile davalı kişi arasında 08/07/2014 tarihinde özel öğretim kurumlarında görev alan eğitim personeline ait belirli süreli iş sözleşmesi imzalandığını, davalının müvekkiline ait … İlkokulunda brüt 4.000,00 TL. aylık ücretle müzik öğretmeni olarak işe başladığını ancak 26/09/2014 tarihinde istifa dilekçesi vererek iş akdini tek taraflı olarak haksız şekilde feshettiğini, taraflar arasındaki sözleşmesinde “sözleşmenin tek taraflı haksız fesih edilmesi durumunda taraflar brüt maaşın 5 katını tazminat olarak ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder” hükmü bulunduğunu ileri sürerek, cezai şart alacağının davalıdan tahsilini istemiştir.

  1. B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, müvekkilinin davacı ile sözleşme imzaladığını, sözleşme öncesi mülakatta KPSS sınavına girdiğinden, atamasının gerçekleşmesi halinde işten ayrılmak zorunda kalacağından söz ettiğini, müvekkilinin atamasının yapılmasıyla derhal durumu davacı işverene bildirdiğini, müvekkilinin atandığı görev yerine 22/09/2014 tarihinde başlaması gerekirken, davacı işverenin mağdur etmemek için üç farklı müzik öğretmeni ile görüşme ayarlayarak ve 1 hafta yol izninden harcayarak davacı şirkette çalışmaya devam ettiğini ancak davacı işveren tarafından müvekkili tarafından önerilen müzik öğretmenlerinin işe alınmadığı, müvekkilinin devlet atama hakkını kaybetmemek için istifa etmek zorunda kaldığını, davacı şirket tarafından müvekkilinin ücretinden ihbar tazminatı kesintisi yapıldığını, davacı işverenin güçlü konumunu kullanarak matbu sözleşme diyerek müvekkiline sözleşme imzalattığını, davacı işverenin hiçbir zararı olmamasına rağmen haksız kazanç elde etme gayretinde olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

  1. C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davalı işçinin sözleşmeyi feshinin haklı nedene dayandığı, davalının işten ayrılmadan yerine görevlendirilecek iki müzik öğretmeni önerdiği ancak davacı iş veren tarafından kabul edilmediği, okulun uzun süre öğretmensiz kalması ve öğretimin aksamasının da söz konusu olmadığı, eğitimin hemen başlangıcında istifanın gerçekleştiği ve işçi yararına yorum ilkesinden hareketle cezai şartın koşulları oluşmadığı gerekçeleriyle davanın reddine karar verilmiştir.

  1. D) Temyiz:

Kararı davacı işveren vekili temyiz etmiştir.

  1. E) Gerekçe:

Davalı işçinin, iş sözleşmesini fesihte haklı olup olmadığı hususu taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.

İşçinin daha iyi şartlarda yeni bir iş bulması veya somut olayda olduğu gibi devlet memuriyetine başlaması fesih için haklı neden değildir.

Somut uyuşmazlıkta, davacı işçi, iş akdini devlet memuriyetine geçiş gerekçesiyle kendisi sonlandırmıştır. Açıklandığı üzere feshin haklı nedene dayanmadığı gözetilerek, davacı işverenin cezai şart talebinin uygun oranda bir takdiri indirime gidilerek kabulü yerine davalının fesihte haklı olduğu şeklindeki yerinde olmayan gerekçeyle reddi hatalıdır.

  1. F) SONUÇ:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 01/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

No comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

S.S.SHemen Ara!WhatsApp